English-Czech translation for "love"

EN love Czech translation

EN love
volume_up
{noun}

love (also: affection, flame)
The love of one human being for another is never lessened by gender or sexuality: it is love.
Láska jedné lidské bytosti k druhé není nijak umenšována pohlavím nebo sexualitou: je to láska.
'There is no love, there is only proof of love,' Jean Cocteau told us.
"Neexistuje láska, existuje pouze důkaz lásky", řekl nám Jean Cocteau.
The second of these three brain systems is romantic love: that elation, obsession of early love.
Druhý z těchto systémů je romantická láska: radostné vzrušení a posedlost prvotní lásky.
love (also: darling, heart, sweetheart, sweetie)
love
love (also: lover, mistress, paramour, inamorata)
love (also: girlfriend, beloved fem)
(Video) English Mother: Ah, I love your big blue eyes -- so pretty and nice.
(Video) Anglická matka: Ách, miluju ta tvá velká modrá očka – jsou tak pěkná a milá.
love (also: babe, darling, heart, honey)

Context sentences for "love" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishall's fair in love and war
EnglishWe are talking here about the European social model that we want and that we love.
Mluvíme zde o evropském sociálním modelu, který si přejeme a na kterém nám záleží.
EnglishI would have been so careful to scatter her path with more love and more security.
Dala bych si ohromný pozor, abych na její cestu rozesela více lásky a bezpečí.
EnglishI love this picture, because this is someone else's room and that's his room.
Miluju tenhle obrázek, protože to je pokoj někoho jiného a tohle je jeho pokoj.
EnglishAnd also, as a child, I was the fattest kid in class, so I used to love Cheetos.
A také jako dítě jsem byl nejtlustější ve třídě, miloval jsem totiž Cheetos.
English(PL) Mr President, all children have the right to the love of both their parents.
(PL) Vážený pane předsedající, všechny děti mají právo na lásku obou rodičů.
EnglishVenus, of course, is the god of love and fertility, which is the flower story.
Venuše je známá jako bohyně lásky a plodnosti, což souhlasí s příběhem o květinách.
EnglishWe love challenges, but when expectations are low, trust me, we will sink to them.
Milujeme výzvy, ale když jsou nízká očekávání, věřte mi, snížíme se k nim.
EnglishMr President, when you love someone, you have certain expectations of them.
autor. - (DE) Vážený pane předsedající, když máte někoho rád, něco od něj očekáváte.
EnglishIt’s important that we love babies, and that we not be put off by, say, messy diapers.
Je důležité, abychom milovali děti, a aby nás neodrazovaly například špinavé plíny.
EnglishRG: So today, what we would love to do is share with you four parenting taboos.
RG: Takže to, co bychom dnes velice rádi udělali, je sdílet s vámi naše rodičovská tabu.
EnglishAnd the interesting thing is: if you do it for love, the money comes anyway.
A toto je zajímavé, protože pokud něco děláte z lásky, peníze přijdou samy.
EnglishSo makers are enthusiasts; they're amateurs; they're people who love doing what they do.
Takže tvůrci jsou nadšenci, amatéři, jsou lidmi, kteří milují dělat to, co dělají.
EnglishFor example, one company would tell a story of love through its very own search engine.
Například, jedna společnost vyprávěla příběh o lásce skrze svůj vlastní vyhledávač.
EnglishIn the Summer of Love, in 1967, two million people, children, died of smallpox.
V Létě lásky, v roce 1967, zemřely na neštovice dva milióny lidí, dětí.
EnglishThey pine for love, they live for love, they kill for love, and they die for love.
Touží po lásce, žijí pro lásku, zabíjí se pro lásku a umírají pro lásku.
EnglishBut the problem is, to quote the Beatles: 'Money can't buy you love'.
Problém je však v tom, že, abych citoval Beatles, "Za peníze si lásku nekoupíš".
EnglishThat would be like asking a child 'who do you love more, your Mummy or your Daddy?'
To by bylo jako ptát se dítěte "koho máš raději, maminku, nebo tatínka?"
EnglishThe EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
Pokračující milostná aféra se Smlouvou je aktem politické nekrofilie.
EnglishThink, "This is somebody who is incredibly vulnerable and in need of love."
Myslete si, "Tohle je někdo neuvěřitelně zranitelný, kdo potřebuje lásku."