How to write a CV in Czech

English-Czech translation for "scot"

 

"scot" Czech translation

Results: 1-15 of 15

scot {noun}

scot {noun} (also: toll, tax, fee, assessment)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "scot" in Czech

 

Context sentences

Context sentences for "scot" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I am particularly proud of the Scots, for their voluntary system of real-time closures.

Jsem obzvlášť hrdý na skotský systém zavírání v reálném čase.

Nobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.

Nikdo již nemůže prohlašovat, že viníci vyváznou bez trestu.

The smoking ban has therefore saved lives and has been effective in promoting better health for Scots.

Zákaz kouření tedy zachránil životy a byl účinný v souvislosti s podporou lepšího zdraví Skotů.

The Scots make up nearly 10% and the Welsh and Northern Irish most of the rest.

Skoti tvoří téměř 10 % a zbytek jsou Velšané a Irové.

Any citizens of Luxembourg who are making dishonest use of EU funds have a good chance of getting away scot-free.

Ti občané Lucemburska, kteří nepoctivě zachází s prostředky EU, mají tedy velkou naději, že vyváznou bez trestu.

The father of modern economics, Adam Smith, was a Scot.

Otec moderní ekonomie, Adam Smith, byl Skot.

However, they are overwhelming citizens with brutal austerity programmes and allowing the perpetrators to get off scot-free.

Udolávají ale občany tvrdými úspornými programy a umožňují pachatelům vyjít bez trestu.

In Scotland this is around 39 000 people, yet just 20 000 Scots have been diagnosed and control their condition with medication.

Ve Skotsku je to přibližně 39 000 lidí, ale jen 20 000 z nich má epilepsii jako diagnózu a svůj stav kontroluje léky.

Being on one side Ulster Catholic, on the other, Scots Presbyterian, I have always felt that I have something of a personal stake in power sharing.

Z jedné strany jsem ulsterský katolík, ze druhé skotský presbyterián, a tak jsem vždy cítil něco jako osobní zájem na sdílení vlády.

on behalf of the ECR Group. - Mr President, the ECR recognises that the financial services industry cannot expect to escape from the crisis scot free.

jménem skupiny ECR. - Pane předsedající, skupina ECR uznává, že oblast finančních služeb nemůže očekávat, že z krize vyvázne bez úhony.

As a result of the St Andrews Agreement Act, the Northern Ireland Executive is charged with bringing forward a strategy for the Ulster Scots language and culture.

Podle dohody ze St Andrews vláda Severního Irska odpovídá za předložení strategie pro jazyk a kulturu ulsterských Skotů.

Ordinary American taxpayers are paying the price of a rescue plan (USD 700 billion) whilst those who caused the problem are getting off scot-free.

Obyčejní američtí daňoví poplatníci platí cenu záchranného plánu (700 miliard amerických dolarů), zatímco ti, kteří tyto problémy způsobili, z toho vyjdou bez trestu.

We must not allow the banks to get away largely scot-free, to continue speculating and to leave the Member States to take responsibility for the risky transactions that the banks have entered into.

Nesmíme bankám dovolit, aby hromadně unikaly bez trestu, pokračovaly ve spekulacích a odpovědnost za riskantní operace, které podnikly, přenechávaly členským státům.
 

Forum results

"scot" translation - forum results

 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

scoring · scorn · scorned · scorner · scornful · scornfully · scorns · Scorpio · scorpion · Scorpius · scot · scot-free · scotch · Scotchman · Scotchwoman · Scotia · Scotland · scots · Scotsman · Scotsmen · Scott

Moreover bab.la provides the English-Arabic dictionary for more translations.