Summary

Our team was informed that the translation for "social network" is missing.

Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

English-Czech translation for "social network"

Translation

"social network" Czech translation

 

Similar translations

Similar translations for "social network" in Czech

 

Context sentences

Context sentences for "social network" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This setting blocks adult sites and social networking, web chat, and web mail.

Toto nastavení blokuje weby pro dospělé a sociální sítě, webový chat a webový e-mail.

Some examples of categories are: Child-friendly, Social networking, and Adult content.

Mezi příklady kategorií patří: Vhodné pro děti, Sociální sítě nebo Obsah pro dospělé.

~~~ Add friends to Outlook.com ~~~ from Facebook and other social networks ~~~

~~~ Přidání přátel na Outlook.com z Facebooku a jiných sociálních sítí ~~~

Social networks have seen a scale of expansion which was not envisaged a few years ago.

Sociální sítě se rozvíjejí do takové míry, s jakou před několika lety nikdo nepočítal.

For more info, go to Add friends from Facebook and other social networks.

Další informace najdete v tématu Přidání přátel z Facebooku a dalších sociálních sítí.

The problem, however, is that mapping human social networks is not always possible.

Problémem ovšem je, že ne vždy je možné mapovat lidské společenské sítě.

You can add friends from Facebook and other social networks to People.

Na stránku Lidé si můžete přidat přátele z Facebooku a jiných sociálních sítí.

And as Dan Buettner can tell you, having a strong social network is so crucial to our health.

A jak by vám mohl říct Dan Buettner, mít pevnou sociální síť je pro zdraví nezbytné.

Note: Contact info from social networks can't be edited or deleted.

Poznámka: Kontaktní informace ze sociálních sítí se nedají upravit ani odstranit.

account, see Add friends from Facebook and other social networks.

najdete v tématu Přidání přátel z Facebooku a dalších sociálních sítí.

Anyone who views the link on your social network can forward it.

Všichni, kdo mohou zobrazit odkaz v sociální síti, jej také mohou předat dál.

For info on adding or removing social networks in your Outlook.com

Informace o přidání nebo odebrání sociálních sítí na Outlook.com

account from the social network where you contact has his or her birthday info.

od sociální sítě, ve které má kontakt informace o narozeninách.

Download Google Toolbar to share web pages via your social networks, emails, and blogs.

Sdělte nám svůj názor – Odpovězte na pět krátkých otázek o vašich zkušenostech s centrem nápovědy.

On a social network that you've connected to your SkyDrive account.

V sociální síti, kterou jste připojili ke svému účtu SkyDrive

So what's actually happening is that social networks and real-time technologies are taking us back.

Ve skutečnosti nás sociální sítě a technologie reálného času vrací nazpět.

They're endangered because we're moving towards social networking.

Jsou ohrožené, protože se přesouváme k sociálním sítím.

Your photos, email, and social networks all come with you.

Vaše fotky, e-maily a sociální sítě budou pořád s vámi.

The bulk of immigrants create their own social networks without integrating into society.

Podstatná část přistěhovalců vytváří vlastní společenské sítě, bez toho, aby se do společnosti integrovali.

You can upload photos and videos to your favorite social networking sites like Facebook or YouTube.

Fotografie a videa můžete odesílat do oblíbených sociálních sítí, jako jsou například Facebook nebo YouTube.
 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: graphic expression, research survey, promotional offer, to slew, to slew

Similar words

More translations in the bab.la English-Dutch dictionary.