Summary

Our team was informed that the translation for "social network" is missing.

Internship offers in many countries

English-Czech translation for "social network"

Translation

"social network" Czech translation

 

Similar translations

Similar translations for "social network" in Czech

 

Context sentences

Context sentences for "social network" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The problem, however, is that mapping human social networks is not always possible.

Problémem ovšem je, že ne vždy je možné mapovat lidské společenské sítě.

Download Google Toolbar to share web pages via your social networks, emails, and blogs.

Sdělte nám prosím, proč odpověď nepovažujete za užitečnou. ~~~ Děkujeme!

And as Dan Buettner can tell you, having a strong social network is so crucial to our health.

A jak by vám mohl říct Dan Buettner, mít pevnou sociální síť je pro zdraví nezbytné.

Anyone who views the link on your social network can forward it.

Všichni, kdo mohou zobrazit odkaz v sociální síti, jej také mohou předat dál.

account from the social network where you contact has his or her birthday info.

od sociální sítě, ve které má kontakt informace o narozeninách.

Download Google Toolbar to share web pages via your social networks, emails, and blogs.

Sdělte nám svůj názor – Odpovězte na pět krátkých otázek o vašich zkušenostech s centrem nápovědy.

On a social network that you've connected to your SkyDrive account.

V sociální síti, kterou jste připojili ke svému účtu SkyDrive

So what's actually happening is that social networks and real-time technologies are taking us back.

Ve skutečnosti nás sociální sítě a technologie reálného času vrací nazpět.

They're endangered because we're moving towards social networking.

Jsou ohrožené, protože se přesouváme k sociálním sítím.

We know also, because we're connected in social networks, that it's easy to create delight in one little place.

Víme také, protože jsme propojení v sociálních sítích, že je snadné vytvořit potěšení i na malém místě.

And it creates this kind of social network around a collection of digital photographs that you've actually taken.

Vytváří to tento druh sociální sítě okolo sbírky digitálních fotografií které jste si vyfotili.

You can share with one or two people at a time, or update your entire social network.

Současně můžete výše uvedené sdílet s jednou nebo dvěma osobami, nebo můžete aktualizovat celou svou sociální síť.

By the end of this year, there'll be nearly a billion people on this planet that actively use social networking sites.

Koncem tohoto roku bude na této planetě téměř miliarda lidí, kteří aktivně používají sociální sítě.

You can add or remove social networks, but social-network contact info can't be edited or deleted in Outlook.com,

Na Outlook.com můžete sociální sítě přidávat a odebírat, nemůžete ale upravovat kontaktní informace ze sociálních sítí.

Most people belong to social networks, post photographs, write blogs, tweet, or have personal or professional sites.

Většina lidí je členy sociálních sítí, odesílá fotografie, píše blogy a tweety nebo má vlastní či pracovní webové stránky.

To remove a social network from Outlook.com.

Odebrání sociální sítě z Outlook.com

A torrent of peer-to-peer social networks and real-time technologies, fundamentally changing the way we behave.

Záplava sociálních sítí postavených na peer-to-peer vztazích a technologiích reálného času zásadně mění způsoby našeho chování.

account to a social network like Facebook, Twitter or LinkedIn, and the contact adds his or her birth date in that network.

propojíte s některou sociální sítí, jako je Facebook, Twitter nebo LinkedIn, a kontakty mají v této síti zadané datum narození.

account to a social network like Facebook, Twitter or LinkedIn, and the contact deletes his or her birth date in that network.

propojíte s některou sociální sítí, jako je Facebook, Twitter nebo LinkedIn, a kontakt odstraní z této sítě své datum narození.

If it's social networks with super-linear scaling -- more per capita -- then the theory says that you increase the pace of life.

Pokud jde o sociální propojení s nadlineárním rozsahem - více na jednotku - pak teorie říká, že zvyšujete životní tempo.
 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: but a few, cotton swab, tastse bud, rate, wye

Similar words

More translations in the bab.la Arabic-English dictionary.