Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Czech translation for "to vote"

 

"to vote" Czech translation

Results: 1-27 of 1433

to vote {verb}

to vote [voted|voted] {vb} (also: to poll)

hlasovat {vb}

I am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.

Zdržuji se hlasování, abych nemusel hlasovat proti volnému pohybu v rámci Unie.

For the reasons given above, the June List has chosen to vote against the report.

Z výše uvedených důvodů se strana Junilistan rozhodla hlasovat proti této zprávě.

This week, we are also going to vote on illegal logging and industrial emissions.

Tento týden také budeme hlasovat o nezákonné těžbě dřeva a průmyslových emisích.

I hope that you, my fellow colleagues, will vote on this legislation on Thursday.

Doufám, že vy, mí kolegové, budete pro tuto právní úpravu ve čtvrtek hlasovat.

Mr President, I will vote in favour, but with great reluctance and hesitation.

Vážený pane předsedající, budu hlasovat pro, ale s velkým zdráháním a rozpaky.

to vote [voted|voted] {vb} (also: to choose, to elect, to poll, to cast vote)

volit {vb}

No one may vote more than once or stand as a candidate in more than one EU country.

Nikdo nesmí volit vícekrát než jednou a nikdo nesmí být volen ve více než jedné zemi EU.

On this matter my group is divided and it will probably vote two ways.

V této otázce se má skupina rozchází a pravděpodobně bude volit různě.

Some people, such as monks, were prevented from being able to vote.

Některým lidem, například mnichům, bylo zabráněno v tom, aby mohli volit.

Let us assume they have a right to vote in Great Britain or Ireland, but they come home.

Předpokládejme, že mají právo volit ve Spojeném království nebo v Irsku, ale oni se vrátí domů.

Governance, well it's fun to vote in a little thing, but it's not a goal.

Vládnutí, no, je zábavné volit o nějaké věci, ale není to cíl.

vote {noun}

vote {noun} (also: voting, polling, ballot, plebiscit)

It was unclear, and the last word was that the vote would probably be postponed.

Nebylo to jasné a poslední slovo bylo, že hlasování bude pravděpodobně odloženo.

We have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.

Na jedné straně je sněmovna bičována a na jedné straně je možné volné hlasování.

Joint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)

Společný podnik pro evropský systém řízení leteckého provozu (SESAR) (hlasování)

Let us move on to further explanations of vote, this time on the Schlyter report.

Přistupme k dalšímu vysvětlení hlasování, tentokrát ke zprávě poslance Schlytera.

I am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.

Zdržuji se hlasování, abych nemusel hlasovat proti volnému pohybu v rámci Unie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "vote":

 

Similar translations

Similar translations for "to vote" in Czech

 

Context sentences

Context sentences for "to vote" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I therefore recommend that the House vote in favour of this excellent compromise.

Proto doporučuji, aby sněmovna hlasovala pro tento vynikající kompromisní návrh.

There have been errors which are statistically normal in a vote of this length.

Došlo k chybám, které jsou při takto dlouhých hlasováních statisticky normální.

If we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.

Pokud tento článek pozměníme, pak uvidíme, že Irsko se v referendu vysloví proti.

If there should be a No vote, the money would not be handed back to the taxpayer.

Kdyby se nehlasovalo, finanční prostředky by nebyly daňovým poplatníkům vráceny.

I would then be happy to vote in favour of the resources being released again.

Pak bych s radostí hlasoval pro to, aby zmíněné prostředky byly znovu uvolněny.

Of those who did vote, half voted against the Treaty because they had not read it.

Z těch, kdo hlasovali, jich polovina hlasovala proti smlouvě, protože ji nečetla.

But their big slogan during the campaign was 'vote "no” for a stronger Europe'.

Ale jejich velkým sloganem během kampaně bylo "hlasujte ,ne' pro silnější Evropu ".

Before the vote I need to inform Parliament about some technical adjustments.

Před hlasováním potřebuji Parlament informovat o některých technických úpravách.

Let us use our vote, then, to enable us to sit down to eat with a good conscience.

Hlasujme tedy tak, abychom si k prostřenému stolu mohli sednout s klidným svědomím.

The need for a more in-depth dialogue in these areas is reflected in my vote.

Svým hlasováním jsem vyjádřil potřebu podrobnějšího dialogu v uvedených oblastech.

We duly note what you have said but will nonetheless continue with the vote.

Náležitě zaznamenáváme, co jste řekl, ale i naproti tomu pokračujeme hlasováním.

I therefore urge all members to vote against Amendments 4 and 23 from the committee.

Vyzývám proto všechny poslance, aby hlasovali proti pozměňovacímu návrhu výboru č.

(ET) I would like to explain why I did not vote in favour of Mr Andersson's report.

(ET) Ráda bych vysvětlila, proč jsem nehlasovala pro zprávu pana Anderssona.

And then you have a third party saying, "Vote for us; we'll establish a theocracy."

A pak tady máte třetí stranu, která říká: "Volte nás, zavedeme theokracii."

I understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.

Rozumím tomu tak, že Předsednictvo nehlasovalo ani nerozhodovalo, což je zvláštní.

I would therefore urge you to vote against amendments that weaken the text.

Proto vás žádám, abyste hlasovali proti pozměňovacím návrhům, které text oslabují.

Elections must be synonymous with the choice that one expresses through a vote.

Volby musí být synonymem konkrétní volby, kterou člověk vyjádří svým volebním hlasem.

If you do not believe me, take a look at your documents before you vote on Wednesday.

Pokud mi nevěříte, podívejte se před středečním hlasováním na své dokumenty.

In the vote, I was in favour of Maria Petre's report on ensuring food quality.

Hlasoval jsem pro zprávu paní Marie Petreové o zajištění kvality potravin.

To be able to talk of true democracy requires more than the right to vote.

Chceme-li však hovořit o skutečné demokracii, pouhé volební právo nestačí.
 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sandpapery, sandpapery, protégé, protégé, protégé

Similar words

voraciously · voraciousness · voracity · Voronezh · vortex · vortexes · vortices · vorticity · Voss · votary · vote · voted · voter · voters · votes · voting · votive · vouch · voucher · vouchers · vouches

Search for more words in the Norwegian-English dictionary.