Professional translators one click away

English-Czech translation for "to vote"

 

"to vote" Czech translation

Results: 1-27 of 7697

to vote {verb}

to vote [voted|voted] {vb} (also: to poll)

I am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.

Zdržuji se hlasování, abych nemusel hlasovat proti volnému pohybu v rámci Unie.

For the reasons given above, the June List has chosen to vote against the report.

Z výše uvedených důvodů se strana Junilistan rozhodla hlasovat proti této zprávě.

This week, we are also going to vote on illegal logging and industrial emissions.

Tento týden také budeme hlasovat o nezákonné těžbě dřeva a průmyslových emisích.

I hope that you, my fellow colleagues, will vote on this legislation on Thursday.

Doufám, že vy, mí kolegové, budete pro tuto právní úpravu ve čtvrtek hlasovat.

Mr President, I will vote in favour, but with great reluctance and hesitation.

Vážený pane předsedající, budu hlasovat pro, ale s velkým zdráháním a rozpaky.

to vote [voted|voted] {vb} (also: to choose, to elect, to poll, to cast vote)

volit {vb}

No one may vote more than once or stand as a candidate in more than one EU country.

Nikdo nesmí volit vícekrát než jednou a nikdo nesmí být volen ve více než jedné zemi EU.

On this matter my group is divided and it will probably vote two ways.

V této otázce se má skupina rozchází a pravděpodobně bude volit různě.

Some people, such as monks, were prevented from being able to vote.

Některým lidem, například mnichům, bylo zabráněno v tom, aby mohli volit.

Let us assume they have a right to vote in Great Britain or Ireland, but they come home.

Předpokládejme, že mají právo volit ve Spojeném království nebo v Irsku, ale oni se vrátí domů.

Governance, well it's fun to vote in a little thing, but it's not a goal.

Vládnutí, no, je zábavné volit o nějaké věci, ale není to cíl.

vote {noun}

vote {noun} (also: voting, polling, ballot, plebiscit)

It was unclear, and the last word was that the vote would probably be postponed.

Nebylo to jasné a poslední slovo bylo, že hlasování bude pravděpodobně odloženo.

We have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.

Na jedné straně je sněmovna bičována a na jedné straně je možné volné hlasování.

Joint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)

Společný podnik pro evropský systém řízení leteckého provozu (SESAR) (hlasování)

Let us move on to further explanations of vote, this time on the Schlyter report.

Přistupme k dalšímu vysvětlení hlasování, tentokrát ke zprávě poslance Schlytera.

I am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.

Zdržuji se hlasování, abych nemusel hlasovat proti volnému pohybu v rámci Unie.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "vote":

 

Similar translations

Similar translations for "to vote" in Czech

 

Context sentences

Context sentences for "to vote" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I therefore voted in favour of this proposal for a European Parliament decision.

Proto jsem hlasovala ve prospěch tohoto návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu.

I think this is a positive thing to do and have therefore voted in favour of it.

Domnívám se, že se jedná o pozitivní krok, a proto jsem ho svým hlasem podpořil.

Since research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.

Protože výzkum v oblasti HIV/AIDS má zásadní význam, hlasoval jsem pro usnesení.

in writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.

písemně. - (DE) Hlasuji pro vydávání standardizovaných osvědčení pro strojvůdce.

I therefore recommend that the House vote in favour of this excellent compromise.

Proto doporučuji, aby sněmovna hlasovala pro tento vynikající kompromisní návrh.

There have been errors which are statistically normal in a vote of this length.

Došlo k chybám, které jsou při takto dlouhých hlasováních statisticky normální.

If we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.

Pokud tento článek pozměníme, pak uvidíme, že Irsko se v referendu vysloví proti.

If there should be a No vote, the money would not be handed back to the taxpayer.

Kdyby se nehlasovalo, finanční prostředky by nebyly daňovým poplatníkům vráceny.

I voted in favour of the report on the mid-term review of the Galileo programme.

Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o přezkumu programu Galileo v polovině období.

in writing. - I voted in favour of Mr Davies' report on carbon dioxide storage.

písemně. - Hlasoval jsem pro zprávu pana Daviese o skladování oxidu uhličitého.

I voted in favour of the report on proof of origin for certain textile products.

Hlasovala jsem ve prospěch zprávy o důkazu původu pro některé textilní výrobky.

I voted in favour of the report by Mr Belder on the EU's approach towards Iran.

Hlasovala jsem ve prospěch zprávy pana Beldera o přístupu Evropské unie k Íránu.

Therefore, I have voted in favour of four of the reports on economic governance.

Proto jsem hlasoval pro čtyři z těchto zpráv o správě ekonomických záležitostí.

Finally, I voted for Amendment 107, seeking to maintain compulsory distillation.

A konečně jsem hlasoval pro pozměňující návrh 107 na zachování povinné destilace.

Fifth, so was the announcement that there were more votes than Members present!

Zapáté, odmítnuto bylo také sdělení, že hlasů bylo více než přítomných poslanců!

As I say, I voted against and I shall continue to do so in my time in this place.

Jak jsem řekl, hlasoval jsem proti a budu v tom zde pokračovat, dokud budu moci.

It should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.

Je třeba poznamenat, že pro zprávu hlasovalo 671 poslanců a pouze 16 bylo proti.

The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.

Zpráva se těmito tématy zabývá a já jsem hlasoval pro doporučení, která navrhuje.

I would then be happy to vote in favour of the resources being released again.

Pak bych s radostí hlasoval pro to, aby zmíněné prostředky byly znovu uvolněny.

Of those who did vote, half voted against the Treaty because they had not read it.

Z těch, kdo hlasovali, jich polovina hlasovala proti smlouvě, protože ji nečetla.
 

Forum results

"to vote" translation - forum results

 

Suggest new English to Czech translation

Do you know any Czech expressions? Do you have a perfect Czech translation for an English idiom? Then share it with the world and add your translation to the English-Czech dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wainwright, wingspread, hypocenter, chirography, clingstone

Similar words

voraciously · voraciousness · voracity · Voronezh · vortex · vortexes · vortices · vorticity · Voss · votary · vote · voted · voter · voters · votes · voting · votive · vouch · voucher · vouchers · vouches

Search for more words in the Spanish-English dictionary.