Internship offers abroad for English native speakers

English-Danish translation for "crusade"

 

"crusade" Danish translation

Results: 1-13 of 13

crusade {noun}

crusade {noun} [hist.]

korstog {et} [hist.]

It will be seen for what it surely will be: a crusade by the West against Islam.

Det vil blive opfattet som det, det også vil være: et vestligt korstog mod islam.

In July I called for a crusade for children; now more than ever such a crusade is imperative.

I juli opfordrede jeg til et børnekorstog; nu er et sådant korstog mere nødvendigt end nogensinde før.

Every time legislation is proposed, these Thatcher-inspired neo-liberals embark upon an ideological crusade.

Hver gang der lægges op til lovgivning, går disse Thatcher-inspirerede liberalister i gang med et ideologisk korstog.

This time, however, there were elements of a genuine anti-Semitic crusade and the most dangerous terrorists were at large.

Dog havde den denne gang skær af et reelt antisemitisk korstog, og de allerfarligste terrorister var på fri fod.

We need a crusade for children aimed at ensuring that their rights as European citizens are fully safeguarded.

Vi må have et korstog for børn, der har til formål at sikre, at deres rettigheder som europæiske borgere beskyttes fuldt ud.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "crusade":

 

Context sentences

Context sentences for "crusade" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It has to have the same sort of force as the crusade against nuclear weapons.

Det skal have samme kraft som kampagnen mod atomvåben.

This problem is very serious and a national crusade may be needed in all Member States.

Dette problem er meget alvorligt, og her er der virkelig brug for en national indsats i alle medlemsstaterne.

This is not a crusade against smokers, nor is it a ban on smoking.

Det er heller ikke et forbud imod rygning.

I remember the crusade, the bishops saluting in the fascist style, surrounding generals at the entrances to the churches.

Jeg husker korstoget, og hvordan bisperne hilste på den fascistiske måde, omgivet af generaler ved indgangen til kirkerne.

This, I know, is Mr Nicolaï’ s crusade, and it has proved very successful; as a Dutch MEP, I too am pleased with it.

Rådet ønsker ikke en reduktion af landbrugsbudgettet, og der synes ikke at kunne opnås enighed om besparelser på strukturfondene.

The Protestant Church in Germany, my own church, allowed Greenpeace to stage a children's crusade against this Directive at its General Assembly.

Den evangeliske kirke i Tyskland, min kirke, tillod, at Greenpeace på dens Kirkedag organiserede et børnekorstog mod dette direktiv.

Manicheism seeks to segregate fanaticism and use the whole gamut of crusades that interpret history as an endless struggle between Good and Evil.

Manikæisme fører let til fanatisme og til mobilisering af alskens korsfarere, der læser historien som én lang kamp mellem det gode og det onde.

Paul Wolfowitz admits that the crusade to eliminate weapons of mass destruction in Iraq was merely 'a bureaucratic pretext to gain acceptance for the war '.

Paul Wolfowitz indrømmer, at korstoget for at eliminere masseødelæggelsesvåben i Irak simpelthen var et bureaukratisk påskud for at få accept af krigen.

Unhappily perhaps, this may have something to do with the fact that England and Portugal, allies of old, founded this union in battle – a crusade – in the Iberian Peninsula.

Det lyder som en rapmundet kommentar, men vi ved, hvilke tragiske følger diktaturer har haft for menneskeliv i mange europæiske lande.

Attempts at new international balances such as the enlarged G8 or the messianic crusading perception of the various superpowers of their role lead nowhere.

Forsøg på nye former for international balance i form af et udvidet G8 eller forskellige supermagters missionske frelseropfattelser af deres egen rolle har ikke ført nogen vegne.

If an apology needs to be made about Western Europe's behaviour in the Crusades, it should relate not to the conquest of Jerusalem, but to the sacking of Constantinople by Frankish knights.

Hvis vi skal undskylde Vesteuropas opførsel under korstogene, så skal det ikke være på grund af erobringen af Jerusalem, men på grund af de frankiske ridderes erobring af Konstantinopel.
 

Suggest new English to Danish translation

Do you know any words which can be translated differently depending on what context the Danish word is used in? Add your Danish translations to the dictionary by using the handy entry box below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: obscurantist, flyer, drinking bout, internal, crusade

Similar words

crude · cruel · cruelty · cruise · cruising · crulistis · crumpet · crumpled · crunch · crunchy · crusade · crust · crustacean · crutch · Crux · cry · cryptogam · cryptography · crystal · crystallisation · crystallography

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.