How to write a CV in Danish

English-Danish translation for "to emasculate"

 

"to emasculate" Danish translation

Results: 1-13 of 13

to emasculate {verb}

to emasculate [emasculated|emasculated] {vb} (also: to doctor) [unverif.]

kastrere {vb}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "emasculate":

 

Context sentences

Context sentences for "to emasculate" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

That is a total repudiation of the role of this House - the European Parliament is being emasculated!

Det er en fuldstændig desavouering af Parlamentet - Europa-Parlamentet bliver kastreret!

The House wisely, in my view, resisted attempts via amendments to emasculate this proposal.

Parlamentet modstod efter min mening klogt forsøg på at svække dette forslag ved hjælp af ændringsforslag.

I can assure Mr Duff that the Commission is not going to be emasculated by the Constitution as regards Community competences.

Med undtagelse af et medlem, som talte, før De ankom, fru kommissær, er alle medlemmer, som har bidraget til forhandlingen, stadig til stede.

Mr President, the United Nations has been emasculated by two members of the Security Council on the issue of sanctions on Iraq.

Hr. formand, De Forenede Nationer er blevet bundet på hænder og fødder af to medlemmer af Sikkerhedsrådet, når det gælder spørgsmålet om sanktioner mod Irak.

Unless it is emasculated, or weakened by the adoption of amendments, the Ribeiro report - which covers all these proposals - should be given our full support.

Hvis Ribeirobetænkningen, der stort set behandler disse forslag, ikke forvanskes eller forringes af ændringsforslag, støtter vi den fuldt ud.

The right to strike has been restricted, labour rights emasculated, and both national legislation and collective life disregarded.

Retten til at strejke er blevet indskrænket, der gøres indhug i arbejdsretten, og den nationale lovgivning og aftalen for arbejdsmarkedets parter tilsidesættes.

It is for this reason that we should not emasculate the proposal by removing pay from the scope of the directive or applying it only to workers in assignments of more than 12 months.

Derfor bør vi ikke svække forslaget ved at fjerne lønnen fra direktivets dækningsområde eller kun lade det gælde for arbejdstagere, der har en kontrakt på over 12 måneder.

There is much in Mr Mann's report that we are able to endorse, and we are opposed to any attempt by the PPE to emasculate it, but there are also a few points in it which are rather unclear.

Manns betænkning står der meget, vi kan støtte, og vi er også imod, at PPE-gruppen kastrerer den, men der står også noget i den, som er temmelig uklart.

Many people still regarded the directive as too much of a threat even when it had been watered down and emasculated and even though it did not have to be implemented for another five years.

Selv formildnet, kraftløs og vaklende i fem år under dets gennemførelse forekommer direktivet stadig for truende for mange.

The user committee has been emasculated and the social safeguards that Parliament felt it very important to insert in the draft directive have been mostly ignored.

Brugerudvalget er blevet kastreret, og man har i store træk set bort fra de sociale sikringsforanstaltninger, som Parlamentet følte, at det var meget vigtigt at indarbejde i forslaget til direktiv.

I cannot believe that the Commission - and especially this Commissioner, who is very much a democrat at heart - will ever use Article 235 to emasculate the powers of Parliament vis-à-vis the Council.

Jeg kan ikke tro, at Kommissionen - og specielt denne kommissær, der er en ægte demokrat - nogensinde vil bruge artikel 235 for at svække Parlamentets beføjelser over for Rådet.
 

Suggest new English to Danish translation

Do you know any words which can be translated differently depending on what context the Danish word is used in? Add your Danish translations to the dictionary by using the handy entry box below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: flyer, drinking bout, internal, crusade, the apple does not fall far from the tree

Similar words

In the Turkish-English dictionary you will find more translations.