Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Danish translation for "internal"

 

"internal" Danish translation

Results: 1-23 of 1671

internal {adjective}

internal {adj.} (also: intrinsic, inner, inside)

indre {adj.}

One of the EU's most important tenets is the need for a common internal market.

Et af EU ' s vigtigste principper er jo netop, at vi har et fælles indre marked.

Secondly, and this brings me to my second concern, we have the internal market.

For det andet, og det er overgangen til det andet punkt, har vi det indre marked.

There is a sense in which we have taken the internal market too much for granted.

Nogle mener, at vi i for stor udstrækning har taget det indre marked for givet.

The issue is important and essential aspects of the internal market are at stake.

Dette spørgsmål er vigtigt og involverer afgørende aspekter af det indre marked.

This applies both to measures involving the internal market and to social policy.

Dette gælder både for bestemmelserne om det indre marked og for socialpolitikken.

internal {adj.} (also: in-house)

intern {adj.}

This cannot be achieved by over-emphasising the word 'internal ' in the reforms.

Dette kan ikke opnås gennem for stor fokus på ordet " intern " i reformerne.

I repeat that we must have a minimum degree of internal coherence in our policies.

Der skal som sagt være et minimum af intern sammenhæng i vores politikker.

However, the other countries will still need a long period of internal development.

Men de andre lande vil have brug for en lang periode med intern udvikling.

Why was the position of internal auditor only inadequately filled for such a long time?

Hvorfor var stillingen som intern revisor besat utilstrækkeligt i så lang en periode?

Because of the internal split in this Parliament, we rarely discuss this.

På grund af intern splittelse i Parlamentet udtaler Parlamentet sig sjældent herom.

intern {noun}

intern {noun} (also: trainee)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "internal":

Synonyms (English) for "intern":

 

Similar translations

Similar translations for "internal" in Danish

 

Context sentences

Context sentences for "internal" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The declaration on the internal organization of our institution is also welcome.

Erklæringen om den interne organisation i vor institution er ligeledes velkommen.

This significant internal dissatisfaction can be attributed to several causes.

Denne betydelige interne utilfredshed kan tilskrives flere forskellige årsager.

I expect your internal behaviour to reflect the way you present things externally.

Jeg forventer, at De også internt gør de ting, som De har formuleret eksternt.

Thirdly, the big differences between the Member States damage the internal market.

Det burde hverken PPE-DE-Gruppen eller PSE-Gruppen kunne være imod i dette kammer.

Madam President, you can consult any other internal body and, in particular...

Fru formand, De kan rådføre Dem med ethvert andet internt organ, og navnlig...

It can no longer simply be argued that this is an internal matter for the British.

Man kan ikke længere simpelt hen hævde, at det er et internt britisk anliggende.

We have recently monitored certain important internal developments in Turkey.

Vi har for nylig overvåget visse betydningsfulde tendenser internt i Tyrkiet.

I believe that this is the terminology that we should use in our internal work.

Jeg mener, at i vores interne arbejde er det denne terminologi, som vi bør anvende.

Lastly, I should like to raise the issue of the internal accountant, Mrs Andreasen.

Til sidst vil jeg tage spørgsmålet om den interne regnskabschef, fru Andreasen, op.

This is the basis not only for our internal work but also for our foreign policy.

Vores interne arbejde, men også udenrigspolitikken, hviler på dette grundlag.

I refuse to allow myself to be ostracised for internal and party political reasons!

Jeg nægter af lade mig trænge op i en krog af indenrigs- og partipolitiske grunde!

For the old man in Beijing the internal developments in Taiwan must be a nightmare.

For den gamle mand i Beijing må den interne udvikling i Taiwan være et mareridt.

For all the internal policies it is limited to 0.5 % by comparison with 1997.

For de samlede interne politikker begrænses den til 0, 5 % i forhold til 1997.

The much-discussed internal coherence is also crucial to the success of this policy.

Også den meget omtalte interne kohærens er væsentlig for, at denne politik lykkes.

This is not consistent with the conditions applicable to internal movements.

Det er ikke i tråd med de betingelser, som gælder for transport inden for EU.

It is unfortunate that the internal opposition is so weak and so divided nationally.

Det er en skam, at den indenlandske opposition er så svag og nationalistisk fordelt.

Simplified revision procedure concerning internal Union policies and action

Forenklet revisionsprocedure for Unionens interne politikker og foranstaltninger

, draftsman of the opinion of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market.

Hr. formand, mine damer og herrer, tillad mig at komme med en indledende bemærkning.

I look forward to collaborating with the Coordinator for Internal Security!

Jeg glæder mig til samarbejdet med koordinatoren for den interne sikkerhed!

REACH is a cross-border issue affecting both the environment and the internal market.

At være i frontlinjen i dette spørgsmål vil betyde en konkurrencefordel på lang sigt.
 

Suggest new English to Danish translation

Do you know any words which can be translated differently depending on what context the Danish word is used in? Add your Danish translations to the dictionary by using the handy entry box below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: flyer, drinking bout, internal, crusade, the apple does not fall far from the tree

Similar words

More in the English-Swedish dictionary.