English-Danish translation for "internal"

EN internal Danish translation

internal {adj.}
intern {noun}

EN internal
volume_up
{adjective}

internal (also: inner, inside, intrinsic)
volume_up
indre {adj.}
Article 36 of the Treaty deals with the internal market and derogations from the internal market.
Traktatens artikel 36 drejer sig om det indre marked og undtagelser fra det indre marked.
This is true in all areas, including internal affairs policy and internal security.
Det gælder for alle områder, også for indenrigspolitikken, for den indre sikkerhed.
Competition is essential for the viability and efficiency of the internal market.
Konkurrence er uundværlig for det indre markeds bæredygtighed og effektivitet.
internal (also: in-house)
volume_up
intern {adj.}
This cannot be achieved by over-emphasising the word 'internal ' in the reforms.
Dette kan ikke opnås gennem for stor fokus på ordet " intern " i reformerne.
It is not a question of international trade, it is a question of internal demand.
Det drejer sig ikke om international handel, men om intern efterspørgsel.
Your text proposes an internal resolution, following a recommendation by the Commission.
Deres tekst foreslår en intern resolution på Kommissionens anbefaling.

Synonyms (English) for "internal":

internal
intern

Context sentences for "internal" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe declaration on the internal organization of our institution is also welcome.
Erklæringen om den interne organisation i vor institution er ligeledes velkommen.
EnglishIt can no longer simply be argued that this is an internal matter for the British.
Man kan ikke længere simpelt hen hævde, at det er et internt britisk anliggende.
EnglishFor the old man in Beijing the internal developments in Taiwan must be a nightmare.
For den gamle mand i Beijing må den interne udvikling i Taiwan være et mareridt.
EnglishThis significant internal dissatisfaction can be attributed to several causes.
Denne betydelige interne utilfredshed kan tilskrives flere forskellige årsager.
EnglishThis is the basis not only for our internal work but also for our foreign policy.
Vores interne arbejde, men også udenrigspolitikken, hviler på dette grundlag.
EnglishI expect your internal behaviour to reflect the way you present things externally.
Jeg forventer, at De også internt gør de ting, som De har formuleret eksternt.
EnglishMadam President, you can consult any other internal body and, in particular...
Fru formand, De kan rådføre Dem med ethvert andet internt organ, og navnlig...
EnglishI believe that this is the terminology that we should use in our internal work.
Jeg mener, at i vores interne arbejde er det denne terminologi, som vi bør anvende.
EnglishThirdly, the big differences between the Member States damage the internal market.
Det burde hverken PPE-DE-Gruppen eller PSE-Gruppen kunne være imod i dette kammer.
EnglishI refuse to allow myself to be ostracised for internal and party political reasons!
Jeg nægter af lade mig trænge op i en krog af indenrigs- og partipolitiske grunde!
EnglishFor all the internal policies it is limited to 0.5 % by comparison with 1997.
For de samlede interne politikker begrænses den til 0, 5 % i forhold til 1997.
EnglishSimplified revision procedure concerning internal Union policies and action
Forenklet revisionsprocedure for Unionens interne politikker og foranstaltninger
EnglishInternal security services, in particular, have an important role to play here.
Navnlig de nationale efterretningstjenester kan her spille en vigtig rolle.
EnglishLastly, I should like to raise the issue of the internal accountant, Mrs Andreasen.
Til sidst vil jeg tage spørgsmålet om den interne regnskabschef, fru Andreasen, op.
EnglishWe have recently monitored certain important internal developments in Turkey.
Vi har for nylig overvåget visse betydningsfulde tendenser internt i Tyrkiet.
EnglishThe much-discussed internal coherence is also crucial to the success of this policy.
Også den meget omtalte interne kohærens er væsentlig for, at denne politik lykkes.
EnglishTrains should not be confined to internal borders within a large European market.
For tog må der ikke være nogen grænser inden for et stort europæisk marked.
EnglishLegal provisions and internal operating procedures must be adjusted to current needs.
De retlige bestemmelser og interne procedurer skal tilpasses de aktuelle behov.
EnglishMy second point takes us away from internal affairs to the international arena.
Det andet punkt drejer sig ikke om det interne, men om det internationale.
EnglishAgenda 2000 is a challenge, but it also demonstrates Europe's internal strength.
Et initiativ, som vi parlamentarikere vil forsvare over for vore vælgere.