Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

English-Danish translation for "to verify"

 

"to verify" Danish translation

Results: 1-26 of 234

to verify {verb}

Let them verify whether or not weapons of mass destruction were there.

De skal have mulighed for at verificere, om der har været masseødelæggelsesvåben.

We must also make sure that we can verify that the aid has reached its intended targets.

Vi skal også sørge for, at vi kan verificere, at bistanden kommer frem til de rette modtagere.

Once you've implemented any of these suggestions, verify you've implemented your code correctly.

Når du eventuelt har implementeret disse forslag, skal du verificere, at du har implementeret koden korrekt.

I could not contact OLAF's director and so have been unable to verify what that authority has been doing.

OLAF ' s aktiviteter kunne jeg ikke verificere, fordi jeg ikke kunne få fat i direktøren for denne myndighed.

Neither have we accepted the amendments which introduced requirements other than employment and which were difficult to verify.

Ej heller har vi accepteret de ændringsforslag, der indførte andre krav end beskæftigelse, og som var vanskelige at verificere.

to verify [verified|verified] {vb} (also: to audit, to supervise, to check, to check up on)

I think we should only decide on matters that we can also guarantee and verify.

Jeg mener, at vi kun bør beslutte det, som vi også kan garantere og kontrollere.

But a third party cannot verify this in accordance with scientific principles.

Men tredjemand kan ikke kontrollere det ud fra videnskabelige kriterier.

Please verify that the tracking code is installed correctly by viewing your page source.

Gennemgå sidekilden for at kontrollere, at sporingskoden er indsat korrekt.

We are going to verify all the other versions and rectify any errors.

Vi vil kontrollere alle andre udgaver og rette eventuelle fejl.

The Court of Auditors can then verify subsequently whether the technique is sound.

Revisionsretten kan bagefter kontrollere, om teknikken er god.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "verify":

 

Context sentences

Context sentences for "to verify" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

You've verified your listing and chosen for it to no longer appears on Google.

Du har bekræftet din fortegnelse og valgt, at den ikke længere skal vises på Google.

But could somebody from the Secretariat please verify where the Council is.

Jeg beder imidlertid en af sekretariatets ansatte om at finde ud af, hvor Rådet er.

No, those who put forward these views were not out there to verify them.

Nej, de, der fremsætte sådanne udtalelser, har ikke været nede for at checke.

Your improvements will start appearing soon after you verify them through Google Places.

Dine forbedringer bliver vist, lige så snart du bekræfter dem gennem Google Places.

When you create a new Google Account, you need to verify your email address.

Når du opretter en ny Google-konto, skal du bekræfte din e-mail-adresse.

To add and verify a site: Here is a list of the types of URLs you can add as a site:

Her er en liste over de webadressetyper, du kan tilføje som et websted:

The implementation of EU legislation must likewise be properly verified.

Desuden skal gennemførelsen af EU ' s lovgivning være godt verificeret.

Follow-up actions to this are presented such that they can be verified.

Handlinger, som er baseret på disse krav, beskrives, så de kan efterprøves.

The truth or otherwise of certain allegations needs to be verified quickly.

Der må hurtigt komme klarhed over, om visse beskyldninger er begrundet.

We are obliged to respond to and verify what the Court of Auditors says.

Vi er nødt til at svare og undersøge alt, hvad Revisionsretten siger.

If you are the owner of this business, you can verify your business.

Hvis det er dig, der ejer virksomheden, kan du gå til og registrere den.

Depending on your location, you may also be asked to verify your phone number.

Afhængigt af dit geografiske område kan du også blive bedt om at bekræfte dit telefonnummer.

I can say that my group will be verifying the final Budget against at least three items.

Min gruppe vil efterprøve det endelige budget på mindst tre punkter.

Please keep in mind that the new listing will need to be re-verified within the new account.

Husk på, at den nye fortegnelse skal bekræftes igen på den nye konto.

But we will verify whether the information I have been given is up to date.

Men vi vil undersøge, om de oplysninger, jeg har fået, er korrekte.

I can verify that the system we currently have in place functions excellently.

Jeg kan konstatere, at det system, vi har i dag, fungerer udmærket.

(Note: you need to verify site ownership to see this information.)

(Bemærk: Du skal bekræfte ejerskabet af webstedet for at se disse oplysninger).

I really do not know the criteria against which this would have to be verified.

Jeg ved virkelig ikke, ud fra hvilke kriterier denne kan bedømmes.

Verified listings also appear to users with the phrase "Verified by Business Owner."

Bekræftede fortegnelser vises også for brugere med sætningen "Bekræftet af virksomhedsejeren".

This can be verified simply by visiting a supermarket and looking at the goods on the shelves.

Dette kan konstateres ved blot at gå ind i et supermarked og undersøge varerne på hylderne.
 

Forum results

"to verify" translation - forum results

 

Suggest new English to Danish translation

Do you know any words which can be translated differently depending on what context the Danish word is used in? Add your Danish translations to the dictionary by using the handy entry box below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: ostler, malicious, roommate, flatmate, tongue twister

Similar words

venture · venue · Venus · verb · verbal · verbatim · verbose · verdict · verification · verified · verify · veritable · vermin · Vermont · vermouth · Verona · veronica · verruca · versatile · verse · versed

More translations in the English-Korean dictionary.