EN access
volume_up
{noun}

access (also: admission, admittance, entrance, entry)
The family has no access, the lawyers have no access, the Red Cross has no access.
De familie heeft geen toegang, advocaten hebben geen toegang, het Rode Kruis heeft geen toegang.
But do not forget that access to fishing grounds is not the same as access to fish!
Let u er evenwel op dat toegang tot de wateren niet hetzelfde is als toegang tot de bestanden!
There is an interinstitutional framework agreement for parliamentary access.
Er bestaat immers een interinstitutioneel kaderakkoord inzake parlementaire toegang.
access (also: approach, approximation)
That's one kind of use of random access.
Dat is één manier van diverse benadering.
Change of perspective, prospects for accession, capacity to assimilate – that is precisely what it is all about.
Een andere benadering, het definiëren van het toetredingsperspectief, de absorptiecapaciteit.
The Social Fund must support a more all-embracing approach to combating inequalities in access to the labour market.
Het ESF moet bij de bestrijding van ongelijke behandeling bij de toegang tot de arbeidsmarkt een alomvattende benadering steunen.
access (also: impetus, impulse)
Access to the single market should act as a powerful stimulus to economic development throughout the island.
Toegang tot de interne markt zou een krachtige impuls zijn voor de economische ontwikkeling van het volledige eiland.
Finally, neither must we forget that somehow we must promote the pre-accession strategy with Turkey.
Tot slot mogen wij niet nalaten een nieuwe impuls te geven aan de pretoetredingsstrategie met Turkije.
Signing the Accession Treaty will not be the end of a successful enlargement process.
De impuls die van de uitbreiding uitgaat, houdt echter niet op met de ondertekening van het toetredingsverdrag.
access (also: acceptance, admission, admittance)
The current report relates to the period before the accession of the ten new members.
Het huidige verslag heeft betrekking op de periode vóór de toelating van de tien nieuwe leden.
Anyone wanting Europe to degenerate into a free-trade area will achieve their objective through Turkey's accession.
Wie Europa wil laten ontaarden in een vrijhandelszone, bereikt dat met de toelating van Turkije.
But I also agree that China's accession should not be refused if she asks for it herself.
Maar ik ben het er tevens mee eens dat de toelating van China niet geweigerd mag worden als dit land er zelf om vraagt.
access (also: aggression, attack, fit, frontal attack)
access
access (also: addition, adjunct, rider)
But the inclusion of Annex XV in the Accession Treaty means that voting for enlargement endorses its inclusion.
Maar de toevoeging van bijlage 15 aan het toetredingsverdrag heeft als gevolg dat ik als ik vóór de uitbreiding zou stemmen, ook mijn steun zou geven aan deze bijlage.
access (also: admission, admittance, cover, entrance)
access (also: access road, entranceway)
That would obviously be a major gateway of access for many Internet users.
Voor veel internetgebruikers bieden zij immers een belangrijke toegangsweg tot het internet.
In terms of my journey time, I should have arrived punctually, but this was impossible due to the demonstrations blocking access to the building.
Ik had voldoende tijd ingecalculeerd om hier op tijd te kunnen zijn, maar door de demonstraties op de toegangsweg naar het Parlement werd mij dat onmogelijk gemaakt.
access (also: dropout, loss, outage)
The 10 new Member States are already eager to join, as they voted for in the separate and unanimously positive referenda before accession.
De tien nieuwe lidstaten staan al te dringen om toe te treden, iets waarvoor ze nog vóór de toetreding in de afzonderlijke en zonder uitzondering positief uitgevallen referenda gestemd hebben.
access (also: consent)
We secured European Union approval of the terms of the accession partnerships.
We verzekerden ons van de instemming van de Europese Unie met de bepalingen van de toetredingspartnerschappen.
I can only recommend to Parliament that it make its approval of accession conditional upon this.
Ik kan het Parlement alleen maar aanbevelen zijn instemming met de toetreding van deze landen ook daarvan te laten afhangen.
The power of assent has been exercised responsibly as, for example, the assent given by this House to the Accession Treaty.
Het instemmingsrecht is op verantwoorde wijze uitgeoefend, zoals bijvoorbeeld bij de instemming van het Parlement met het Toetredingsverdrag.
access (also: gangway, gate, passage, passageway)
The next section deals with the traditional three pillars of trade: market access, exports, and competition and domestic support measures.
In de volgende passage wordt ingegaan op de drie klassieke handelspijlers: toegang tot de markten, uitvoer, mededinging en interne steunmaatregelen.
access (also: accession, acquisition, asset, gain)
Such a framework should allow fair access between the suppliers of services to port activities and would represent an essential asset for the development of the ports.
Zo'n kader moet de leveranciers van diensten eerlijke toegang geven tot de havenactiviteiten, en zou een essentiële aanwinst zijn voor de ontwikkeling van de havens.
access (also: approach, drive, slip road)
access (also: admission, admittance, beginning, commencement)
access (also: impetus, impulse, pressure, push)
access (also: congestion, crush, impetus, impulse)
access (also: aggression, attack)
access (also: admission, admittance)
access
There are solutions in which the courts grant rights of access for a period of less than a day for reasons to do with the protection of the child itself.
En het komt voor dat rechtbanken een bezoekrecht toekennen van minder dan een dag om redenen die te maken hebben met de veiligheid van het kind.
access (also: approach, drive)
access (also: aggression, attack, bout, fit)
access (also: impetus, impulse)
access (also: impetus, impulse)
access (also: access rights)
Access by the special representative remains, of course, a key preoccupation.
Het toegangsrecht voor de speciale vertegenwoordiger blijft uiteraard onze aandacht houden.
We Europeans have no real rights of access.
Wij, Europeanen, hebben geen echt toegangsrecht.
Those are the conditional access services.
access (also: impetus, impulse)

Synonyms (English) for "access":

access

Context sentences for "access" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRandom access memory
EnglishGive the EU’ s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.
Geef de accountants van de EU de mogelijkheid om alle uitgaven te controleren.
EnglishThe third point relates to the reopening of the issue of access to documents.
Het derde punt is de heropening van het dossier u201Ctoegang tot documentenu201D.
EnglishAccess to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
De hoogste functies zijn in principe toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid.
EnglishThis framework creates largely free access to the market and welcome competition.
De liberalisering maakt de markttoegang grotendeels vrij en zorgt voor concurrentie.
EnglishOn the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Enerzijds is het voor veel landen een grote hulp kredieten vast te krijgen.
EnglishSecondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Ten tweede natuurlijk ook door spoorwegen en door telecommunicatiediensten.
EnglishThe special restrictions on access to these regions are to remain in force until then.
Tot die tijd blijven de speciale toegangsbeperkingen in deze regio's van kracht.
EnglishThey are the last to gain access to permanent work and the first to be laid off.
Ze zullen als laatste een vaste baan krijgen en het eerst weer op straat worden gezet.
EnglishWhen it comes to energy policy in Europe, we must stabilise access to energy.
Wat het energiebeleid in Europa betreft, moeten we de energievoorraad stabiliseren.
EnglishCompanies offering their services via Access for All are being taken for a ride.
Bedrijven die via access for all hun diensten aanbieden werden gedupeerd.
EnglishWith 20 billion dollars, everyone can have access to safe drinking water.
Met 20 miljard dollar kan iedereen de beschikking krijgen tot veilig drinkwater.
EnglishBecause of the stigma and discrimination, many do not access treatment and help.
Vanwege de stigmatisering en discriminatie krijgen veel mensen geen behandeling of hulp.
EnglishThirdly, there is the question of market access for the least-developed countries.
Ten derde is er het punt van markttoegang voor de minstontwikkelde landen.
EnglishIt is a desperate shame that not more people can access this kind of book.
Het is een grote schande dat een boek als dit niet voor meer mensen bereikbaar is.
EnglishWe do not have access to that information today, and that also fuels corruption.
Momenteel beschikken we niet over die gegevens, wat in de kaart van de corruptie speelt.
EnglishA lot of these new technologies are too expensive for ordinary users to get access to.
Veel van deze technologieën zijn voor de doorsneegebruiker te duur om te gebruiken.
EnglishAs we all know, access to space has its rewards but does not come cheap.
Wij weten allen dat het betreden van de ruimte vruchten afwerpt maar ook duur is.
Englishadepts of enigmas to which men could have no access, and boys no conception.
Raadselachtige figuren, niet toegankelijk voor mannen, niet bevattelijk voor jongens.
EnglishAccess to the job market depends on education and we need to focus on this.
Mijn tweede opmerking betreft de speciale opleidings- en werkgelegenheidsprogramma's.