Professional translators one click away

English-Dutch translation for "access"

 

"access" Dutch translation

Results: 1-75 of 3943

access {noun}

access {noun} (also: entry, entrance, admission, admittance)

toegang {de}

At the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.

Thans bepaalt ons Reglement dat parlementaire medewerkers vrije toegang hebben.

This is the case in particular for access to documents in infringement procedures.

Dit geldt in het bijzonder voor de toegang tot documenten in inbreukprocedures.

It also involves securing access for women to education and vocational training.

We moeten ook garanderen dat vrouwen toegang krijgen tot opleiding en bijscholing.

Europe must grant farmers from developing countries full access to the market.

Europa moet boeren uit ontwikkelingslanden volledige toegang tot de markt gunnen.

Average incomes in a country mirror very clearly the levels of access to education.

Het gemiddeld inkomensniveau weerspiegelt duidelijk de toegang tot het onderwijs.

access {noun} (also: approximation, approach)

That's one kind of use of random access.

Dat is één manier van diverse benadering.

The Social Fund must support a more all-embracing approach to combating inequalities in access to the labour market.

Het ESF moet bij de bestrijding van ongelijke behandeling bij de toegang tot de arbeidsmarkt een alomvattende benadering steunen.

The Commission should forget the lack of public access that characterised its first proposal and straightforwardly adopt the new proposal and the new spirit.

De Commissie moet de gesloten benadering van haar eerste voorstel vergeten en dit nieuwe voorstel met zijn nieuwe geest aannemen.

From the formal point of view and without having access to the latest audit report covering 2001, this assessment might, in our opinion, be somewhat premature.

We beschikken nog niet over het laatste auditverslag voor het jaar 2001, maar we geloven dat deze benadering formeel gezien ietwat voorbarig is.

access {noun} (also: impetus, impulse)

impuls {de}

Access to the single market should act as a powerful stimulus to economic development throughout the island.

Toegang tot de interne markt zou een krachtige impuls zijn voor de economische ontwikkeling van het volledige eiland.

I am confident that general access to public information will give a significant boost to growth, competitiveness and employment within the European Union.

Van een algemene toegang tot overheidsinformatie verwacht ik een krachtige impuls voor groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in de Europese Unie.

The European Council also wants to give new impetus to the accession process for Bulgaria and Romania.

De Europese Raad zal ook het toetredingsproces voor Bulgarije en Roemenië nieuwe impulsen geven.

access {noun} (also: acceptance, admission, admittance)

toelating {de}

They make the wording more transparent and offer better guarantees in certain areas such as the transmission of information and access to free zones.

Zij zorgen voor meer transparantie van de tekst en geven op bepaalde punten een betere garantie, zoals met betrekking tot de overbrenging van informatie en de toelating tot vrije gebieden.

access {noun}

toeval {de}

access {noun} (also: rider, addition, adjunct)

access {noun} (also: portal, entrance, admission, admittance)

entree {de}

access {noun} (also: fit, aggression, attack, frontal attack)

aanval {de}

access {noun} (also: access road, entranceway)

That would obviously be a major gateway of access for many Internet users.

Voor veel internetgebruikers bieden zij immers een belangrijke toegangsweg tot het internet.

In terms of my journey time, I should have arrived punctually, but this was impossible due to the demonstrations blocking access to the building.

Ik had voldoende tijd ingecalculeerd om hier op tijd te kunnen zijn, maar door de demonstraties op de toegangsweg naar het Parlement werd mij dat onmogelijk gemaakt.

access {noun} (also: aggression, attack)

offensief {het}

access {noun} (also: passageway, passage, traffic, gate)

passage {de}

The next section deals with the traditional three pillars of trade: market access, exports, and competition and domestic support measures.

In de volgende passage wordt ingegaan op de drie klassieke handelspijlers: toegang tot de markten, uitvoer, mededinging en interne steunmaatregelen.

access {noun} (also: admission, admittance)

binnengaan {het}

access {noun} (also: accession, acquisition, gain, asset)

aanwinst {de}

Such a framework should allow fair access between the suppliers of services to port activities and would represent an essential asset for the development of the ports.

Zo'n kader moet de leveranciers van diensten eerlijke toegang geven tot de havenactiviteiten, en zou een essentiële aanwinst zijn voor de ontwikkeling van de havens.

access {noun} (also: approach, drive, slip road)

oprit {de}

access {noun} (also: start, admission, admittance, beginning)

intrede {de}

access {noun} (also: loss, dropout, outage)

uitval {de}

The 10 new Member States are already eager to join, as they voted for in the separate and unanimously positive referenda before accession.

De tien nieuwe lidstaten staan al te dringen om toe te treden, iets waarvoor ze nog vóór de toetreding in de afzonderlijke en zonder uitzondering positief uitgevallen referenda gestemd hebben.

access {noun} (also: urge, impulse, impetus, push)

drang {de}

access {noun} (also: urgency, impulse, crush, congestion)

aandrang {de}

access {noun} (also: consent)

access {noun} (also: impulse, impetus)

stuwing {de}

access {noun} (also: approach, drive)

oprijlaan {de}

access {noun} (also: fit, aggression, attack, bout)

vlaag {de}

access {noun}

There are solutions in which the courts grant rights of access for a period of less than a day for reasons to do with the protection of the child itself.

En het komt voor dat rechtbanken een bezoekrecht toekennen van minder dan een dag om redenen die te maken hebben met de veiligheid van het kind.

access {noun} (also: impulse, impetus)

opwelling {de}

access {noun} (also: access rights)

Access by the special representative remains, of course, a key preoccupation.

Het toegangsrecht voor de speciale vertegenwoordiger blijft uiteraard onze aandacht houden.

We Europeans have no real rights of access.

Wij, Europeanen, hebben geen echt toegangsrecht.

Those are the conditional access services.

Dat zijn de diensten met toegangsrecht.

So far, no decision has been taken on the exceptions to the right of access the Commission should propose.

Tot nu toe is er geen enkel besluit genomen inzake uitzonderingen op het toegangsrecht dat de Commissie zou moeten voorstellen.

access {noun} (also: impulse, impetus)

aandrift {de}

to access {verb}

to access {vb} (also: to accomplish, to attain)

Access also needs to be given to the television cameras, so that we reach the public at large.

Om de bevolking te bereiken moet ook de televisie toegang krijgen tot de besprekingen.

This is important for the purpose of securing access to the victims of crises.

Dit is belangrijk om de slachtoffers van de crises te bereiken.

We must provide all citizens with access to this new information society.

We moeten zien te bereiken dat alle burgers deel kunnen hebben aan deze nieuwe informatiemaatschappij.

This would have to be guaranteed above all by fiscal incentives and fair access to the electricity market.

Dat doel moeten wij vooral door fiscale stimuli en een eerlijke toegang tot de elektriciteitsmarkt bereiken.

Nobody can reach these people because the Congo River is probably the only route to access them.

Niemand kan die mensen bereiken want de Congorivier is waarschijnlijk de enige manier waarop je dat kan doen.

to access {vb} (also: to acquire, to attain)

The conditions for gaining access to these documents are set out in that regulation.

De voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot deze documenten worden in die verordening uiteengezet.

We also know that small and medium-sized enterprises have difficulties when it comes to getting access to capital.

We weten ook dat kleine en middelgrote ondernemingen problemen hebben om toegang tot financiering te verkrijgen.

Within the EU, the right to access gas transportation infrastructure is enshrined in EU legislation.

Binnen de EU is het recht om toegang te verkrijgen tot de gastransportinfrastructuur verankerd in de EU-wetgeving.

If the directive is passed, there are serious implications for our access to food and medicine.

Als de richtlijn wordt aangenomen, heeft dat ernstige gevolgen voor onze mogelijkheden om voedsel en medicijnen te verkrijgen.

Free access to gas is a key factor in profitability when it comes to constructing private or smallscale power stations.

Het vrij verkrijgen van gas is een belangrijke rentabiliteitsfactor bij het bouwen van particuliere en kleinschalige krachtcentrales.

The agencies must be given free and unencumbered access to these camps.

De organisaties moeten vrije, onbelemmerde toegang hebben tot deze kampen.

Firstly, Parliament must have complete access to all Commission documents.

Ten eerste moet het Parlement volledige toegang hebben tot alle stukken van de Commissie.

Then there is the question of citizens ' only having indirect access to justice.

Verder is er het probleem dat de burgers slechts indirect toegang hebben tot de rechtbank.

How do we ensure that we have access to all the relevant information?

Hoe kunnen we waarborgen dat we toegang hebben tot alle relevante informatie?

The EU must ensure that people have access to new, advanced services.

De EU moet ervoor zorgen dat de burgers toegang hebben tot nieuwe geavanceerde diensten.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "access":

 

Similar translations

Similar translations for "access" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "access" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I have great admiration for what the accession countries have already achieved.

Ik heb veel bewondering voor de prestaties tot nu toe van de toetredingslanden.

The accession of the Central and Eastern European countries is a major challenge.

Een belangrijke uitdaging is de toetreding van landen uit Midden- en Oost-Europa.

Give the EU’ s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.

Geef de accountants van de EU de mogelijkheid om alle uitgaven te controleren.

The accession of our friends to the EU will not spell an end to the difficulties.

Het toetreden van onze vrienden zal niet het einde betekenen van de moeilijkheden.

Two elements of the proposed Accession Partnership have reinforced this decision.

Twee elementen van het voorgestelde toetredingspartnerschap versterken deze keuze.

Europe has become stronger today, not weaker, as the result of Greece's accession.

Europa is vandaag met de Griekse toetreding niet zwakker, maar sterker geworden.

The Council decided that the accession agreement would be concluded under Euratom.

De Raad heeft beslist dat het toetredingsakkoord door Euratom gesloten zou worden.

I am delighted that Poland has made it to the first group of accession countries.

Ik ben erg blij dat Polen meegenomen is met de groep van de eerste toetreders.

The third point relates to the reopening of the issue of access to documents.

Het derde punt is de heropening van het dossier u201Ctoegang tot documentenu201D.

When it comes to energy policy in Europe, we must stabilise access to energy.

Wat het energiebeleid in Europa betreft, moeten we de energievoorraad stabiliseren.

We plan to submit the first accession partnership in the autumn of this year.

Wij zijn van plan het eerste toetredingspartnerschap komende herfst te presenteren.

According to this decision accession negotiations are to start in April 1998.

Volgens dit besluit moeten de onderhandelingen met Cyprus in april 1998 beginnen.

. – Yes, I ended up voting in favour of this report on the accession of Turkey.

-- Ja, ik heb uiteindelijk vóór dit verslag over de toetreding van Turkije gestemd.

This not only applies to the accession countries but also to our own Member States.

Dat geldt niet alleen in de toetredingslanden maar ook in onze eigen lidstaten.

For example, there is your position about Turkey's accession to the European Union.

Ik denk dan aan uw standpunt over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

Access to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.

De hoogste functies zijn in principe toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid.

This framework creates largely free access to the market and welcome competition.

De liberalisering maakt de markttoegang grotendeels vrij en zorgt voor concurrentie.

I know personally that three accession countries are having serious problems.

Het is mij persoonlijk bekend dat drie kandidaat-lidstaten ernstige bezwaren hebben.

We recently celebrated 20 years of Portugal’ s accession to the European project.

- We hebben onlangs de twintigste verjaardag van de toetreding van Portugal gevierd.

What is, and will remain, important is that the agreed accession date is respected.

Uitgangspunt is en blijft het handhaven van de afgesproken toetredingsdatum.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the German-English dictionary by bab.la.