EN access
play_circle_outline
{noun}

access (also: admission, admittance, entrance, entry)
The family has no access, the lawyers have no access, the Red Cross has no access.
De familie heeft geen toegang, advocaten hebben geen toegang, het Rode Kruis heeft geen toegang.
But do not forget that access to fishing grounds is not the same as access to fish!
Let u er evenwel op dat toegang tot de wateren niet hetzelfde is als toegang tot de bestanden!
There is an interinstitutional framework agreement for parliamentary access.
Er bestaat immers een interinstitutioneel kaderakkoord inzake parlementaire toegang.
access (also: acceptance, admission, admittance)
They make the wording more transparent and offer better guarantees in certain areas such as the transmission of information and access to free zones.
Zij zorgen voor meer transparantie van de tekst en geven op bepaalde punten een betere garantie, zoals met betrekking tot de overbrenging van informatie en de toelating tot vrije gebieden.
access (also: consent)
access (also: impetus, impulse, pressure, push)
access (also: approach, drive)
access (also: impetus, impulse)
access (also: impetus, impulse)
Access to the single market should act as a powerful stimulus to economic development throughout the island.
Toegang tot de interne markt zou een krachtige impuls zijn voor de economische ontwikkeling van het volledige eiland.
I am confident that general access to public information will give a significant boost to growth, competitiveness and employment within the European Union.
Van een algemene toegang tot overheidsinformatie verwacht ik een krachtige impuls voor groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in de Europese Unie.
access (also: access road, entranceway)
That would obviously be a major gateway of access for many Internet users.
Voor veel internetgebruikers bieden zij immers een belangrijke toegangsweg tot het internet.
In terms of my journey time, I should have arrived punctually, but this was impossible due to the demonstrations blocking access to the building.
Ik had voldoende tijd ingecalculeerd om hier op tijd te kunnen zijn, maar door de demonstraties op de toegangsweg naar het Parlement werd mij dat onmogelijk gemaakt.
access (also: approach, drive, slip road)
access (also: admission, admittance)
access (also: impetus, impulse)
access (also: addition, adjunct, rider)
access (also: gangway, gate, passage, passageway)
The next section deals with the traditional three pillars of trade: market access, exports, and competition and domestic support measures.
In de volgende passage wordt ingegaan op de drie klassieke handelspijlers: toegang tot de markten, uitvoer, mededinging en interne steunmaatregelen.
access (also: congestion, crush, impetus, impulse)
access (also: aggression, attack, bout, fit)
access (also: aggression, attack, fit, frontal attack)
access (also: dropout, loss, outage)
access (also: admission, admittance, beginning, commencement)
There are solutions in which the courts grant rights of access for a period of less than a day for reasons to do with the protection of the child itself.
En het komt voor dat rechtbanken een bezoekrecht toekennen van minder dan een dag om redenen die te maken hebben met de veiligheid van het kind.
access (also: access rights)
Access by the special representative remains, of course, a key preoccupation.
Het toegangsrecht voor de speciale vertegenwoordiger blijft uiteraard onze aandacht houden.
We Europeans have no real rights of access.
Wij, Europeanen, hebben geen echt toegangsrecht.
Those are the conditional access services.
access (also: approach, approximation)
That's one kind of use of random access.
Dat is één manier van diverse benadering.
The Social Fund must support a more all-embracing approach to combating inequalities in access to the labour market.
Het ESF moet bij de bestrijding van ongelijke behandeling bij de toegang tot de arbeidsmarkt een alomvattende benadering steunen.
The Commission should forget the lack of public access that characterised its first proposal and straightforwardly adopt the new proposal and the new spirit.
De Commissie moet de gesloten benadering van haar eerste voorstel vergeten en dit nieuwe voorstel met zijn nieuwe geest aannemen.
access (also: admission, admittance, cover, entrance)
access (also: accession, acquisition, asset, gain)
Such a framework should allow fair access between the suppliers of services to port activities and would represent an essential asset for the development of the ports.
Zo'n kader moet de leveranciers van diensten eerlijke toegang geven tot de havenactiviteiten, en zou een essentiële aanwinst zijn voor de ontwikkeling van de havens.
access (also: aggression, attack)
access (also: impetus, impulse)

Synonyms (English) for "access":

access

Context sentences for "access" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRandom access memory
EnglishGive the EU’ s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.
Geef de accountants van de EU de mogelijkheid om alle uitgaven te controleren.
EnglishThe third point relates to the reopening of the issue of access to documents.
Het derde punt is de heropening van het dossier u201Ctoegang tot documentenu201D.
EnglishAccess to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
De hoogste functies zijn in principe toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid.
EnglishThis framework creates largely free access to the market and welcome competition.
De liberalisering maakt de markttoegang grotendeels vrij en zorgt voor concurrentie.
EnglishOn the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Enerzijds is het voor veel landen een grote hulp kredieten vast te krijgen.
EnglishSecondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
Ten tweede natuurlijk ook door spoorwegen en door telecommunicatiediensten.
EnglishThe special restrictions on access to these regions are to remain in force until then.
Tot die tijd blijven de speciale toegangsbeperkingen in deze regio's van kracht.
EnglishThey are the last to gain access to permanent work and the first to be laid off.
Ze zullen als laatste een vaste baan krijgen en het eerst weer op straat worden gezet.
EnglishWhen it comes to energy policy in Europe, we must stabilise access to energy.
Wat het energiebeleid in Europa betreft, moeten we de energievoorraad stabiliseren.
EnglishCompanies offering their services via Access for All are being taken for a ride.
Bedrijven die via access for all hun diensten aanbieden werden gedupeerd.
EnglishWith 20 billion dollars, everyone can have access to safe drinking water.
Met 20 miljard dollar kan iedereen de beschikking krijgen tot veilig drinkwater.
EnglishBecause of the stigma and discrimination, many do not access treatment and help.
Vanwege de stigmatisering en discriminatie krijgen veel mensen geen behandeling of hulp.
EnglishThirdly, there is the question of market access for the least-developed countries.
Ten derde is er het punt van markttoegang voor de minstontwikkelde landen.
EnglishIt is a desperate shame that not more people can access this kind of book.
Het is een grote schande dat een boek als dit niet voor meer mensen bereikbaar is.
EnglishWe do not have access to that information today, and that also fuels corruption.
Momenteel beschikken we niet over die gegevens, wat in de kaart van de corruptie speelt.
EnglishA lot of these new technologies are too expensive for ordinary users to get access to.
Veel van deze technologieën zijn voor de doorsneegebruiker te duur om te gebruiken.
EnglishAs we all know, access to space has its rewards but does not come cheap.
Wij weten allen dat het betreden van de ruimte vruchten afwerpt maar ook duur is.
Englishadepts of enigmas to which men could have no access, and boys no conception.
Raadselachtige figuren, niet toegankelijk voor mannen, niet bevattelijk voor jongens.
EnglishAccess to the job market depends on education and we need to focus on this.
Mijn tweede opmerking betreft de speciale opleidings- en werkgelegenheidsprogramma's.