Professional translators one click away

English-Dutch translation for "agreeable"

 

"agreeable" Dutch translation

Results: 1-25 of 54

agreeable {adjective}

agreeable {adj.} (also: pleasant, enjoyable, delightful, delicious)

heerlijk {adj.}

agreeable {adj.} (also: likable, nice, pleasant, enjoyable)

aangenaam {adj.}

Mr President, the status of women in society is not just a matter of whether society is just and agreeable.

- Mijnheer de Voorzitter, de maatschappelijke positie van vrouwen hangt niet alleen samen met de vraag of de samenleving rechtvaardig en aangenaam is.

agreeable {adj.} (also: enjoyable, nice, pleasurable, pleasant)

plezierig {adj.}

agreeable {adj.} (also: enjoyable, pleasing, pleasant, lovely)

behaaglijk {adj.}

agreeable {adj.} (also: enjoyable, lovely, nice, pleasant)

genoeglijk {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "agreeable":

 

Similar translations

Similar translations for "agreeable" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "agreeable" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I hope that the interpreters will be agreeable to this because it always depends on their cooperation.

Ik hoop dat de tolken hierin willen meegaan, omdat een en ander altijd afhangt van hun medewerking.

Yesterday's debate here in the Chamber concerning European culture was quite a disagreeable experience.

Het debat van gisteren in deze zaal over de Europese cultuur was een zeer onaangename ervaring.

We shall have to speak with just one disagreeable voice in the WTO.

In de WTO moeten wij met één onbehaaglijke stem spreken.

Being bounced into these again and again by the Commission is extremely disagreeable.

Het is het Parlement een doorn in het oog dat de Commissie ons keer op keer voor voldongen feiten stelt.

I am convinced that, as in the past, we will reach a mutually agreeable resolution in the end.

Ik ben ervan overtuigd dat wij er zoals in het verleden op een goede manier gezamenlijk uit zullen komen.

Ladies and gentlemen, once again I have had the agreeable duty of chairing these exemplary Friday sittings.

Dames en heren, ik had andermaal het genoegen deze voorbeeldige vergadering op vrijdag voor te zitten.

Political freedom involves allowing the expression of opinions that we find disagreeable.

Tot de politieke vrijheden behoort dat ook meningen die ons onwelgevallig zijn, uitgesproken kunnen worden.

Mr Sterckx and the rapporteur are agreeable to that.

De heer Sterckx en de rapporteur hebben overigens al ingestemd met deze wijziging.

My own country would find the whole situation even more disagreeable.

Voor mijn land zou de hele situatie extra zuur zijn.

I suspect that one of the less agreeable aspects of European civilisation is being debated outside!

Ik vermoed dat men daarbuiten debatteert over een van de minder aangename aspecten van de Europese beschaving!

We must not claim equality with category B2 Community officials, agreeable though they may be in other respects.

Wij kunnen, met alle respect, niet aanvaarden dat wij gelijk worden gesteld met Bambtenaren van de Gemeenschap.

That gives rise to a very disagreeable situation.

Dat geeft een buitengewoon onaangename situatie.

I agree with the honourable Member that this has been a very unfortunate and disagreeable affair.

Ik ben het met het geachte parlementslid eens dat er sprake is geweest van een zeer betreurenswaardige gebeurtenis.

If I may establish a disagreeable precedent, I would be very happy if this amendment were perhaps to be voted down.

Ik hoop werkelijk dat we hier niet een kwalijk precedent scheppen door voor dit amendement te stemmen.

I find it disagreeable to have taken part in the votes we have had when there are so few of us.

Het geeft me een onbehaaglijk gevoel om deel te nemen aan stemmingen waarbij zo weinig afgevaardigden aanwezig waren.

All that remains for me to do is to thank the Commission, because working with the Commission has been most agreeable.

Rest mij slechts de Commissie te danken, omdat het erg prettig was om met de Commissie te werken.

In other words, it is a noise which any right-minded person will experience as disagreeable and which we can do without.

Het gaat dus om geluid dat door een weldenkend mens als niet prettig wordt ervaren en dat we kunnen missen als kiespijn.

Unfortunately, the Council is not quite so agreeable.

Helaas is de Raad veel minder meegaand.

In the severest wave of repression for ten years the dictator wants to rid himself of dissidents who are disagreeable to him.

In de zwaarste golf van repressie sinds tien jaar wil de dictator zich ontdoen van hem onwelgevallige dissidenten.

The European Parliament is far more agreeable in that respect than is sometimes the case, unfortunately, in other parliaments.

Dat is juist ook de charme van het Europees Parlement, een charme die helaas maar al te vaak in andere parlementen ontbreekt.
 

Forum results

"agreeable" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More in the English-Polish dictionary.