Internship offers in many countries

English-Dutch translation for "all the best"

 

"all the best" Dutch translation

Results: 1-22 of 69

all the best

All the best to you, Terry.

Het ga je goed, Terry.

all the best {interjection}

all the best {interj.}

het beste {interj.}

On behalf of Hal and myself, I wish all the best to your present and future selves.

Namens Hal en mezelf wens ik jullie huidige en toekomstige zelf het beste.

He sent me an email, saying, "If you get this thing off the ground I wish you all the best."

Hij stuurde me een e-mail: "Als je dit ding van de grond krijgt, dan wens ik je het beste."

I would, however, like to thank all the members of the Commission for their commitment and wish them all the best.

Deze goede wensen slaan nu niet direct op ieders politieke rol, maar persoonlijk wens ik u allemaal het beste.

I would like to thank her for all her work in this area and wish her all the best for the future.

Ik wil haar bedanken voor al het werk dat zij op dit terrein heeft verzet en haar het beste wensen voor de toekomst.

After all, the best laws are of no use if they are not known about and if they cannot be implemented in a consumer-friendly way.

Want het beste rechtssysteem is nutteloos als het niet bekend is en niet op klantvriendelijke wijze in daden kan worden omgezet.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "all the best" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "all the best" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

As an Austrian, I would like to wish you all the best for your presidency.

Als Oostenrijker wil ik u ook het allerbeste wensen voor uw voorzitterschap.

Mr President, I wish you all the best, both personally and politically.

Mijnheer de Voorzitter, ik wens u persoonlijk en als politicus het allerbeste toe.

I wish your delegation and our EU delegation to COP 10 in Buenos Aires all the best.

Ik wens uw delegatie en onze EU-delegatie het allerbeste tijdens de COP 10 in Buenos Aires.

Mr President, I wish you and the new Parliament all the best in your work.

Mijnheer de Voorzitter, ik wens u en het nieuwe Parlement veel succes bij uw werkzaamheden.

We hope that this first turn will be a successful one and we wish Austria all the best.

We hopen dat deze eerste keer een succesvolle wordt en wensen Oostenrijk daarbij veel succes.

Mr President, I wish you and all your colleagues a merry Christmas and all the best for 1999.

Overigens, Voorzitter, ik wens u en alle collega's goede Kerstdagen en een gelukkig 1999.

Mr President, allow me to wish you all the best in your new role.

Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe u het allerbeste te wensen in uw nieuwe positie.

I wish you all the best in your work over the coming six months.

Ik hoop dat uw inzet de eerstvolgende zes maanden vrucht zal afwerpen.

I wish the President-in-Office all the best in the pursuit of his ambitions.

Ik wens het Raadsvoorzitterschap veel succes met zijn ambities.

In that I take pride, and I wish you all the best for the future.

Daar ben ik trots op en ik wens u alle goeds voor de toekomst.

I wish you all the best in the implementation of that project.

Ik wens u heel veel succes bij het uitvoeren van dat project.

I am sorry to see this highly respected colleague leaving Parliament and I wish him all the best.

Ik zie deze gewaardeerde collega met spijt uit dit Parlement vertrekken en wens hem alle goeds toe.

Personally and on behalf of my Group, I wish her all the best for the future.

Ik wens haar persoonlijk en in naam van mijn fractie het allerbeste met haar toekomstige bezigheden.

I wish you much success in your further career, and all the best.

Ik wens je veel succes en alle goeds in je verdere leven.

I wish him all the best – drive carefully, Commissioner!

Ik wens hem het allerbeste -- rij voorzichtig, commissaris!

We wish Belgium all the best for its twelfth presidency.

Wij wensen België veel succes met zijn twaalfde voorzitterschap.

We are convinced of this and we wish you all the best.

Wij zijn daar echt van overtuigd en wij wensen u veel succes.

We wish you all the best in your important work.

Wij wensen u veel succes bij uw belangrijke werk.

Madam President, I would first like to wish the Austrian presidency all the best for this period.

Voorzitter, ik wil in de eerste plaats het Oostenrijks voorzitterschap heel veel sterkte wensen in deze periode.

I think this was you maiden speech in this Chamber; all the best to you.

Ik veronderstel dat dit uw eerste betoog in deze plenaire vergadering was en ik wens u van harte geluk te wensen.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.