Professional translators one click away

English-Dutch translation for "are"

 

"are" Dutch translation

Results: 1-30 of 41898

are {noun}

are {noun} [measure.] (also: square decametre)

are {de} [measure.]

Will the heavens open and "We Are the World" play over the restaurant sound system?

Zal de hemel opengaan en zal "We Are the World" beginnen te spelen in het restaurant?

An ambassador in the Pacific once said 'we are the canaries of the mines '.

Door een ambassadeur in de Pacific werd eens gezegd: we are the canaries of the mines.

I should also like to say that our group will be supporting the ARE Group's amendments.

Voorts wil ik zeggen dat onze fractie de amendementen van de ARE ondersteunt.

You may remember that song, "We Are the World," or, "Do They Know It's Christmas?"

Misschien herinner je je dat nummer 'We Are the World' of 'Do They Know It's Christmas?'.

I will end by saying this: give us the tools if we are to do the job.

Ik zou eigenlijk willen afsluiten: give us the tools if we are to do the job.

are {noun} [measure.] (also: square decametre)

vierkante decameter {de} [measure.]

to are {verb}

to are {vb}

bent {vb}

However, we know that you are undaunted and we wish you the success you deserve.

Wij weten echter dat u niet bang bent en wij wensen u dus het verdiende succes.

Mr Titley, I am sure you are much more eloquent in these matters than I would be.

Mijnheer Titley, u bent in deze zaken zonder twijfel veel welsprekender dan ik.

That is what you are building, precisely what you promised you would not build!

Dat is wat u aan het bouwen bent, ofschoon u beloofd had het niet te zullen doen!

Because that's where all the stuff happens (Laughter) that makes you who you are.

Want dat is waar alle dingen gebeuren -- (Gelach) die je maken tot je wie je bent.

I am convinced that you, Mr Kinnock, are especially knowledgeable about this area.

Ik ben ervan overtuigd dat u, mijnheer Kinnock, specialist bent op dit terrein.

to be {verb}

to be [was|been] {vb} (also: to grow, to become, to arise, to happen)

you are (Present)

jij (je) wordt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

we are (Present)

wij (we) worden (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are (Present)

jullie worden (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

they are (Present)

zij (ze) worden (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

to be [was|been] {vb} (also: to exist)

you are (Present)

jij (je) bent (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

we are (Present)

wij (we) zijn (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you are (Present)

jullie zijn (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

they are (Present)

zij (ze) zijn (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

to be [was|been] {vb}

wezen {vb}

are {noun}

are {noun} [measure.]

are {de} [measure.] (also: vierkante decameter)

Will the heavens open and "We Are the World" play over the restaurant sound system?

Zal de hemel opengaan en zal "We Are the World" beginnen te spelen in het restaurant?

An ambassador in the Pacific once said 'we are the canaries of the mines '.

Door een ambassadeur in de Pacific werd eens gezegd: we are the canaries of the mines.

I should also like to say that our group will be supporting the ARE Group's amendments.

Voorts wil ik zeggen dat onze fractie de amendementen van de ARE ondersteunt.

You may remember that song, "We Are the World," or, "Do They Know It's Christmas?"

Misschien herinner je je dat nummer 'We Are the World' of 'Do They Know It's Christmas?'.

I will end by saying this: give us the tools if we are to do the job.

Ik zou eigenlijk willen afsluiten: give us the tools if we are to do the job.

square decametre {noun} [measure.]

are {de} [measure.] (also: vierkante decameter)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "are":

Synonyms (English) for "be":

 

Similar translations

Similar translations for "are" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "are" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Thirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?

Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?

Many transactions in banking and stockbrokerage are already taking place online.

In het bankwezen en de effectenhandel vinden al veel transacties on line plaats.

At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.

Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.

Also, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.

Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.

Our nation and homeland are what is most sacred to us, after God and the family.

Na God en gezin vertegenwoordigen volk en vaderland immers onze hoogste waarden.

In all good faith, we are proposing that both of these regulations be voted for.

Wij bevelen u volkomen te goeder trouw aan deze twee verordeningen aan te nemen.

We're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.

We werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.

This report makes me uncomfortable as there are some things that are not right.

Ik voel mij ongemakkelijk over dit verslag, omdat een aantal dingen niet klopt.

These other four items are blocked, although we are making some progress on them.

De andere vier kwesties zitten vast, ook al boeken wij nu toch enige vooruitgang.

New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.

Er ontstaan weliswaar nieuwe arbeidsplaatsen, maar oude verdwijnen in snel tempo.

The negative consequences of liberalisation are already being felt by travellers.

De kwalijke gevolgen van liberalisering doen zich voor de reiziger nu al gelden.

Nine out of 13 members of the Basle Committee are members of the European Union.

Negen van de dertien leden van het Comité van Basel behoren tot de Europese Unie.

Similarly notable by their absence are any provisions on parliamentary scrutiny.

Evenzo schitteren alle bepalingen inzake parlementaire controle door afwezigheid.

The networks are an essential feature of the realization of the internal market.

Zij vormen een essentieel element voor de verwezenlijking van de interne markt.

Commerce and centralism are the backbone of the European Union's current policy.

Commercie en centralisme staan in het huidige beleid van de Europese Unie voorop.

Consumers are turning against genetically modified foodstuffs on a massive scale.

De consumenten keren zich massal tegen genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen.

There are, however, other aspects of the report that merit detailed discussion.

Het verslag bevat evenwel andere aspecten die een diepgaande discussie verdienen.

Worldwide, we are becoming increasingly connected and dependent on one another.

Wereldwijd raken we steeds meer met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk.

In a climate of honest competition, monopolists can show what they are made of.

In een eerlijke concurrentie kunnen monopolisten tonen dat ze hun vak verstaan.

We are expecting you - because we trusted you - to give us something in return.

We verwachten voor dit voorschot van vertrouwen een tegemoetkoming van uw kant.
 

Forum results

"are" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: parent-teacher conference, cheating software, to redirect, antebellum, sun-worshipper

Similar words

arcsecond · Arctic · Arcturis · arcuate · ardeidae · Ardennes · ardent · ardor · ardour · arduous · are · area · arecaceae · arena · arenaceous · Areopagus · Ares · argali · argan · argent · Argentina

More in the English-Hungarian dictionary.