Search for the most beautiful word
to reappraise
gun licence

VOTE NOW

English-Dutch translation for "attractive"

 

"attractive" Dutch translation

Results: 1-33 of 197

attractive {adjective}

attractive {adj.} (also: pleasing, nice, appetizing, glamourous)

Europe will become more competitive and more attractive to young people from abroad.

We worden concurrerend en we worden aantrekkelijk voor jonge mensen uit het buitenland.

It certainly appears as an attractive alternative to killing and destroying animals.

Het lijkt zeker een aantrekkelijk alternatief voor het doden en vernietigen van dieren.

The system is voluntary, so it must be attractive in order to survive.

Het systeem is vrijwillig en moet dus aantrekkelijk zijn om te overleven.

Investment in renewable energy should be made financially attractive.

Het financieel aantrekkelijk maken van investering in duurzame energie.

And why should this alternative be attractive to the United States?

En waarom zou dat alternatief aantrekkelijk moeten zijn voor de Verenigde Staten?

attractive {adj.} (also: pretty, fine, nice, kind)

mooi {adj.}

If the Annan plan was so attractive to Turkey, let it apply it to the 20 million Kurds.

Als dat zo'n mooi plan is, laat Turkije het dan toepassen op de 20 miljoen Koerden!

I was not alone: amongst my companions was a beautiful, tanned, very nice, attractive girl who was sunbathing on the deck.

Ik was niet alleen; ik was in gezelschap van een mooi, hazelnootbruin meisje dat op het dek aan het zonnebaden was.

Some women find danger very attractive.

Sommige vrouwen vinden gevaar mooi.

And it's transformed from being an ugly, unsafe, undesirable address, to becoming a beautiful, attractive, dignified sort of good address.

Een transformatie van een lelijk, onveilig, en ongewenst adres, tot een mooi, aantrekkelijk en waardig adres.

Their symmetry, their attractive materials and, above all, their meticulous workmanship are simply quite beautiful to our eyes, even today.

Hun symmetrie, hun aantrekkelijke materialen en, bovenal, hun zorgvuldige afwerking zijn gewoon heel mooi voor onze ogen, zelfs vandaag de dag.

attractive {adj.} (also: tempting, tasty, nice, alluring)

lekker {adj.}

attractive {adj.} (also: enticing, tempting, alluring)

aanlokkelijk {adj.}

I must confess that the proposal to allow these provisions to be omitted is an attractive one.

Ik moet toegeven dat het aanlokkelijk klinkt om deze procedure te laten vallen.

The fixing of temporary quotas, though perhaps attractive in the short-term, is not the answer.

Het vastleggen van tijdelijke aantallen is niet de oplossing, hoewel het misschien op korte termijn aanlokkelijk is.

The European Union at present is very obviously less attractive an option than the United States for higher education students from third countries.

De Europese Unie is voor studenten uit derde landen momenteel duidelijk een minder aanlokkelijk alternatief dan de Verenigde Staten.

As regards compensation for Serbia, membership in the EU, as we know very well, is not a particularly attractive prospect given the current EU fatigue.

Als het gaat om compensatie voor Servië weten wij allen dat EU-lidmaatschap geen bijzonder aanlokkelijk vooruitzicht is, gegeven de huidige EU-moeheid.

The possibility appears to be attractive at first sight, but do we really realise how radically our existence might change?

Ogenschijnlijk is het allemaal zo aanlokkelijk, maar hebben wij echt wel door met wat voor radicale veranderingen onze leefwijze geconfronteerd zal worden?

to attract {verb}

to attract [attracted|attracted] {vb} (also: to migrate, to limp, to wander, to journey)

But why is it important to attract those who believe what you believe?

Maar waarom is het belangrijk diegene aan te trekken die gelooft wat jij gelooft?

The European Company is supposed to attract companies to Europe.

De Europese vennootschap dient ondernemingen naar Europa te trekken.

Kosova needs urgently to be enabled to pursue an imaginative policy in order to attract investment.

Kosova moet dringend een gedurfd beleid kunnen voeren om investeringen aan te trekken.

Mr Prodi, why do you not propose a world-wide Socrates in order to attract brains?

Waarom presenteert u geen mondiaal SOCRATES-programma om hoogopgeleide wetenschappers aan te trekken?

It's a scream for help; it's meant to attract attention.

Het is een schreeuw om hulp bedoeld om de aandacht te trekken.

to attract [attracted|attracted] {vb} (also: to put on, to tighten, to draw tighter, to draw)

Do you think this sort of thing could really attract a student to the school?"

Denken jullie dat de school hiermee echt studenten kan aantrekken?"

The A74 will attract many extra lorries, which are major polluters.

De A74 zal veel extra vrachtwagens aantrekken en die vrachtwagens zijn grote vervuilers.

The key to success in this initiative will come if we attract private finance.

De sleutel tot het succes van dit initiatief ligt in het aantrekken van particuliere investeringen.

Is it not disgraceful that they are having to attract people from countries where those skills are needed?

Is het niet schandalig dat zij mensen moeten aantrekken uit landen waar deze kennis broodnodig is?

Perhaps those funds can be used to attract new employment to those regions.

Wellicht dat die middelen kunnen worden benut voor het aantrekken van andere werkgelegenheid in die regio's.

to attract [attracted|attracted] {vb} (also: to lure, to allure)

It's also got a little chin barbel here with a blue luminescent lure on it that it can use to attract prey from a long way off.

Hij heeft ook een kleine kin-voeldraad met blauw luminescent lokaas eraan die hij kan gebruiken om prooi te lokken van veraf.

So, she's got a lure that she sticks out in front of this living mousetrap of needle-sharp teeth in order to attract in some unsuspecting prey.

Dus ze heeft een lokaas dat ze uitsteekt voor deze levende muizenval van naaldachtig scherpe tanden, om nietsvermoedend prooi te lokken.

Furthermore, these vessels often use the longline method whereby fish waste is thrown in front of the vessel to attract more fish.

Bovendien vissen de vaartuigen in kwestie vaak met de drijvende beug, waarbij visafval voor het vaartuig in zee wordt gegooid om meer vissen te lokken.

In this context, I should point out that Ostend is accusing two French airports of trying to attract aircraft which are banned.

In dit verband moet ik erop wijzen dat de luchthaven Oostende twee Franse luchthavens ervan beschuldigt te proberen, de vliegtuigen die verboden worden naar zich toe te lokken.

Banks took great risks in emerging markets, attracted by the prospect of large profits.

Er zijn grote risico's genomen door banken in opkomende markten, gelokt door hoge opbrengsten.

to attract [attracted|attracted] {vb} (also: to entice, to tempt, to draw, to captivate)

to attract [attracted|attracted] {vb} (also: to quote, to excerpt, to cite)

to attract [attracted|attracted] {vb} (also: to draw)

toelachen {vb}

to attract [attracted|attracted] {vb} (also: to draw)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "attract":

 

Similar translations

Similar translations for "attractive" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "attractive" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The profession of lorry driver should be made more attractive and also respectable.

Het beroep van vrachtwagenchauffeur zal aantrekkelijker en ook respectabel worden.

It contains some attractive formulas: decentralisation, participation and culture.

Het bevat goed in het gehoor liggende termen: decentralisatie, participatie, cultuur.

Placing the emphasis on macro-economic resources is much more attractive.

Het is dan ook veel interessanter de nadruk te leggen op de macro-economische middelen.

I do not believe that this is more glamorous and attractive to the citizens.

Ik geloof niet dat het debat over de Grondwet voor de burgers meer heeft.

Needless to say, we must make the conditions attractive for these people to come.

Voor die mensen moeten we het natuurlijk wel aangenaam maken om te komen.

Mr Suominen was right to say that finger pointing is neither attractive nor productive.

Mijnheer Suominen zei dat vingerwijzingen niet kies en bovendien niet productief zijn.

That would deprive them of a lot of deposits they would find attractive.

Dat zou verlies betekenen van veel deposito's die zij graag hadden willen hebben.

Many of those around us find the EU very attractive and want to join it.

Voor velen om ons heen is de EU dan ook zeer attractief en lonkt het lidmaatschap.

By setting an age limit, I believe we are making it even more attractive.

Door een leeftijdsgrens vast te stellen, kunnen we een en ander nog aanlokkelijker maken.

We are an attractive trading partner, and that means that we have influence.

Wij hebben invloed, omdat wij een aantrekkelijke handelspartner zijn.

The idea of tradeable green energy certificates is an attractive one.

Vooral de gedachte van verhandelbare groene-stroom-certificaten spreekt erg aan.

And the conversation would go something like this, "You know Aimee, you're very attractive.

En zo'n gesprek ging dan ongeveer als volgt: "Weet je, Aimee, je bent erg knap.

Here we only trap rats and water voles, rather than wild animals with attractive pelts.

Hier vangen wij echter ratten en waterratten in plaats van wilde dieren met een mooie pels.

The European financial landscape is becoming commercially more attractive.

Het Europese financiële landschap wordt commercieel aantrekkelijker.

A career with the European institutions must become more attractive.

Een loopbaan bij de Europese instellingen moet aantrekkelijker worden gemaakt.

It is an efficient way of making combined transport more attractive.

Het is een efficiënte manier om het gecombineerd vervoer aantrekkelijker te maken.

It ought to make the programme more attractive to manufacturers, distributors and consumers.

Het systeem moet aantrekkelijker zijn voor de producenten, verkopers en consumenten.

In Sweden, the new government is aiming to make the unemployed more attractive to employers.

In Zweden zal de nieuwe regering de werklozen aantrekkelijker maken op de arbeidsmarkt.

Chile is simply to become a more attractive investment target for companies and investors.

Chili zal alleen maar nog aantrekkelijker worden voor de grote concerns en de investeerders.

I know there were other attractive environments in the offing in the Netherlands and Germany.

Ik weet dat er andere gekwalificeerde kandidaten waren in Nederland en Duitsland.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the English-Norwegian dictionary.