Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Dutch translation for "catch"

 

"catch" Dutch translation

Results: 1-59 of 744

catch {noun}

catch {noun} [ind.]

meenemers {pl} [ind.]

to catch {verb}

to catch [caught|caught] {vb} (also: to pick up, to send for, to hit, to strike)

We dont need to catch them just get them in range of the long nines.

Ik hoef ze niet in te halen, alleen in de loop van de kanonnen te krijgen.

And they were also, by the end of the century, getting healthy, and Japan was starting to catch up.

En ze werden ook, tegen het eind van de eeuw, gezond, en Japan begon de achterstand in te halen.

It is clear that the Lithuanian government has made enormous strides to catch up.

Het is duidelijk dat de Litouwse regering zich enorm heeft ingespannen om de achterstand in te halen.

to catch the train

de trein halen

It is we who need to catch up, not the other way round.

Wij hebben heel wat in te halen, en niet omgekeerd.

to catch [caught|caught] {vb} (also: to capture, to catch out)

And then so she realized I couldn't catch live ones, so she brought me dead penguins.

Toen realiseerde ze zich dat ik geen levende kon vangen, dus bracht ze me dode pinguïns.

To put it bluntly, this is a typical case of setting a thief to catch a thief.

Om het maar eens ronduit te zeggen: dit is typisch een geval van dieven met dieven vangen.

Look at this young bean that is moving to catch the light every time.

Kijk naar deze jonge boon die telkens beweegt om het licht te vangen.

And this just drags over the bottom, in this case to catch shrimp.

En dit sleept gewoon over de bodem, in dit geval om garnalen te vangen.

However, we should admit that the net that is supposed to catch them is yet to be put in place.

Maar we moeten toegeven, het net om ze te vangen moet nog gespannen worden.

to catch [caught|caught] {vb} (also: to pick up, to lay hold of, to pack, to take)

Yet it seems they cannot catch anybody responsible for these acts.

Toch kunnen zij, naar het schijnt, geen van de hiervoor verantwoordelijken te pakken krijgen.

Yeah, I'll raise the bridges...... when I get every available unit out here to catch the homicidal maniacs...

Ik zou wel willen, maar ik heb alle beschikbare mannen... nodig om de moordenaars te pakken.

But controls are not just to catch prevaricators.

Maar controleren betekent niet alleen overtreders pakken.

I'll see if I can catch him between rooms tonight.

lk zal kijken of ik hem vanavond te pakken krijg.

And this is very important, because the only way you can catch these guys is if they run out of gas.

Dat is heel belangrijk, want de enige manier om deze kerels te pakken is als ze zonder brandstof komen te zitten.

And 90 percent of our catch were sponges, other animals that are fixed on the bottom.

90% van onze vangst waren sponzen en andere dieren die op de zeebodem leven.

Three-quarters of the United Kingdom's catch is landed in Scotland.

Driekwart van de vangst van het Verenigd Koninkrijk wordt in Schotland gelost.

By 2007, the catch was actually laughable in terms of the size for a trophy fish.

De vangst van 2007 was eigenlijk lachwekkend voor een trofeevis.

The total catch quota for the Baltic is high, however.

Het contingent van de totale vangst in de Oostzee is echter al hoog.

By-catches, already mentioned, are a problem, but the catch is in general much too large.

Bijvangst, het is hier genoemd vanavond, is een probleem maar de vangst is ook in het algemeen veel te groot.

to catch [caught|caught] {vb} (also: to strike, to get, to meet, to become)

It is trailing behind in several high-tech products, whereas China is rapidly catching up.

Zij raakt achter bij verschillende hightechproducten, terwijl China zijn achterstand snel inloopt.

My left leg got caught up in the wheel well -- spun it around.

Mijn linkerbeen raakte klem in de wielkast… en draaide mee rond.

And then she got all caught up in the legs.

Toen raakte ze helemaal in verwarring over de benen.

There is nevertheless still also a westward flow of genuine innocent Chechen refugees caught up in this brutal war.

Er komen echter ook nog steeds onschuldige Tsjetsjeense vluchtelingen, die betrokken raakten bij deze gruwelijke strijd, in het westen aan.

And we see this when lovers walk down the street, when a crowd in Egypt or Tunisia gets caught up in an emotional contagion, the deep interpenetration.

We zien dit wanneer we geliefden over straat zien lopen, wanneer een menigte in Egypte of Tunesië verstrikt raakt in een emotionele besmetting, de diepe doordrongenheid.

to catch [caught|caught] {vb} (also: to see, to run across, to reach, to achieve)

Fires are fought in the winter by preparing forests so that they do not catch fire.

Bosbranden bestrijd je in de winter door zodanige voorbereidingen te treffen dat er geen bosbrand ontstaat.

He caught up with poor Mariana in the jungle.

Hij trof arme Mariana in de jungle.

These measures must be added to measures already adopted for the open sea, where catches have already been halved compared with 1993 figures.

Daarin moeten ook de maatregelen worden verwerkt die werden getroffen voor de open zee, waar de vangst ten opzichte van 1993 met de helft kon worden verminderd.

All sectors have been affected, with over 200 craftsmen having been caught in the disaster, 260 businesses having suffered serious damage and 1,518 employees having been affected.

Geen enkele sector is gespaard gebleven, meer dan 200 ambachtelijke ondernemers zijn getroffen, 260 bedrijven hebben veel schade geleden en 1518 werknemers zijn benadeeld.

to catch [caught|caught] {vb} (also: to strike, to relate, to take fire, to flash on)

This seems to be the motto of our politicians, who are caught up in the spiral of their so-called irreversible commitments to the single currency.

Dat lijkt het motto te zijn van onze beleidmakers, die verstrikt zitten in de zogezegd onomkeerbare verplichtingen die ze met betrekking tot de eenheidsmunt zijn aangegaan.

to catch [caught|caught] {vb} (also: to lay hold of, to realize, to take, to understand)

There is an old German proverb which says that flies are not caught with vinegar but with honey.

Een oud Duits spreekwoord zegt dat je meer vliegen met een lepel stroop dan met een vat azijn vangt.

I apologise in advance for having to leave early: I think I have caught a Strasbourg cold.

Ik verontschuldig me er nu al voor dat ik vroeg weg zal zijn: ik denk dat ik een Straatsburger kou heb gevat.

Better than being caught with your pants down, huh?

Beter dan in je bloot gat gevat te worden, he?

And so the daylight was just coming -- it was caught on the outside of the box and was coming down to illuminate each seed.

Het daglicht naderde -- het werd gevat aan de buitenkant van de doos en kwam naar beneden om elk zaadje te verlichten.

A huge chemical depot caught fire, thousands of drums filled with petrochemicals were blazing away and exploding all around us.

Een enorm chemisch depot vatte vlam; duizenden vaten met petrochemicaliën stonden in lichterlaaie en explodeerden rondom ons.

to catch [caught|caught] {vb} (also: to strike, to hit, to run across, to impact)

to catch [caught|caught] {vb} (also: to plague, to strike, to run across, to hit)

to catch [caught|caught] {vb} (also: to strike, to burn, to take fire, to flash on)

to catch [caught|caught] {vb} (also: to grasp, to grapple, to clamp)

to catch [caught|caught] {vb} (also: to trick, to take in, to fool, to hoax)

to catch [caught|caught] {vb} (also: to strike, to take fire, to burn, to flash on)

to catch [caught|caught] {vb} (also: to grapple)

to catch [caught|caught] {vb} (also: to strike, to flash on, to burn, to take fire)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "catch":

 

Similar translations

Similar translations for "catch" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "catch" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I find it bizarre that these national ministers still have not caught on to this.

Ik vind het bizar dat die nationale ministers dat nog steeds niet door hebben.

The main problem for the stocks here is the large number of juvenile fish caught.

Het grootste probleem hierbij is het grote aantal jonge vissen dat gevangen wordt.

Madam President, Bulgaria is caught up in a serious financial and social crisis.

Mevrouw de Voorzitter, Bulgarije bevindt zich in een financiële en sociale crisis.

There is no by-catch of any kind associated with this method of tuna fishing.

Deze methode voor het vissen op tonijn levert geen enkele vorm van bijvangst op.

Being such a straight arrow for so damn many years without it catching up with you

Je bent een rechte pijl voor zo vervloekt vele jaren zonder dat het u inhaalt

Part of it's on the outside, and it's catching the hormone as it comes by in green.

Een deel zit aan de buitenkant. ~~~ Het vangt een passerend hormoon (groen) in.

It removes all incentives to change over to more selective catching methods.

Dit neemt elke stimulans om over te stappen naar meer selectieve vangstmethoden weg.

There is still room for catching up in both the economic and administrative spheres.

Er moet nog het een en ander worden ondernomen op economisch en bestuurlijk vlak.

We have a lot of catching up to do in this area, and this needs detailed examination.

Op dit vlak is er een grote achterstand en daar moet zeker over worden gesproken.

This direct contract procedure must not catch on and become the predominant procedure.

De procedure voor het onderhands gunnen van contracten mag niet de overhand krijgen.

Many Members, including myself, are not satisfied with the ‘ catch-the-eye’ procedure.

Tal van leden, waaronder ikzelf, zijn niet tevreden met de ` catch-the-eye'-procedure.

The objective was to catch up with the United States economically by 2010.

De doelstelling was dat de Unie de VS in het jaar 2010 op economisch vlak zou inhalen.

Manuela kept the whole month covering me so next year doesn't catch me off guard

Manuela kleedt me al een maand warm, opdat ik in de herfst niet ziek word.

Now, apparently, we are caught up in some real live...... complex-ass, espionage shit.

Het lijkt er op dat we verzeild zijn geraakt in echte...... complexe spionage-troep.

Even then, I caught seven G and lost a bit of consciousness on the way in.

Zelfs dan kreeg ik 7G te verduren en verloor ik er even het bewustzijn bij.

Has the underlying sense of what we are caught up with the global reality?

Gaat het onderliggende besef van wat we zijn samen met de mondiale realiteit?

For its part, the Government is caught up in a spiral of corruption and inefficiency.

De regering is van haar kant in een spiraal van corruptie en wanbeheer terechtgekomen.

And they caught a couple of my guys who had hidden cameras in duffel bags.

Ze betrapten een paar van mijn jongens die camera’s hadden verstopt in plunjezakken.

Since 1996 the opportunities to catch fish in the area in question have fallen sharply.

Sinds 1996 zijn de vangstmogelijkheden in het betrokken gebied aanzienlijk gedaald.

Interestingly, only 70 % of the catch capacity was used between 1998 and 2001.

Wat ook opvalt is dat tussen 1998 en 2001 slechts 70% van de vangstcapaciteit is benut.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the Arabic-English dictionary.