Professional translators one click away

English-Dutch translation for "coach"

 

"coach" Dutch translation

Results: 1-47 of 118

coach {noun}

coach {noun}

coach {de}

Coach Gary Gaines and his Mojo Cats trail Carter by 26 - 7.

Coach Gary Gaines en zijn Mojo Cats Hebben Carter te pakken met 26-7.

I had to see my coach screaming for me, "Come on Lewis!

Ik moest mijn coach zien schreeuwen naar me: "Kom op Lewis! ~~~ Kom op!

Coach, we gotta get number one across the goal line.

Coach, we moeten nummer 1 over de goal lijn krijgen.

I went to my coach: "Please, don't make me do this."

Ik ging naar mijn coach. ~~~ "Alsjeblieft, laat me dit niet doen."

I do weekends, and what I do -- I do even more than that, obviously, coach people -- but I'm into immersion.

Ik organiseer weekenden -- en coach natuurlijk ook mensen -- ik gebruik echt onderdompeling.

coach {noun} (also: carriage, vehicle)

rijtuig {het}

coach {noun} (also: carriage)

koets {de}

You can imagine that in an era of coaches, tow barges and carrier pigeons, this caused quite a bit of delay.

U kunt zich voorstellen dat dat in een tijd van koetsen, trekschuiten en postduiven heel wat vertraging opleverde.

coach {noun} (also: railway carriage, waggon, carriage, car)

wagon {de}

coach {noun} (also: carriage)

equipage {de}

coach {noun} (also: railway carriage, waggon, carriage)

coach {noun} (also: carriage)

kales {de}

to coach {verb}

to coach [coached|coached] {vb} (also: to train)

trainen {vb}

to coach [coached|coached] {vb} (also: to train)

We not tryin ' to coach y' all now.

We proberen jullie niet te coachen.

They ought to change coaches -- Make a lot of changes in executing.

Ze zouden van coach moeten veranderen en speltactiek.

And they then reported that her father was coaching her.

En toen berichtten ze dat haar vader haar coachte.

to coach [coached|coached] {vb} (also: to bring up, to breed, to educate, to raise)

One of the conditions for this is a good training system for PE teachers and sports coaches.

Voorwaarde daartoe is ook dat de sportleraren goed worden opgeleid.

to coach [coached|coached] {vb} (also: to educate, to raise, to bring up, to breed)

to coach [coached|coached] {vb} (also: to teach, to tutor)

coach {noun}

coach {noun}

coach {de} (also: rijtuig, spoorwagen, kales, koets)

Coach Gary Gaines and his Mojo Cats trail Carter by 26 - 7.

Coach Gary Gaines en zijn Mojo Cats Hebben Carter te pakken met 26-7.

I had to see my coach screaming for me, "Come on Lewis!

Ik moest mijn coach zien schreeuwen naar me: "Kom op Lewis! ~~~ Kom op!

Coach, we gotta get number one across the goal line.

Coach, we moeten nummer 1 over de goal lijn krijgen.

I went to my coach: "Please, don't make me do this."

Ik ging naar mijn coach. ~~~ "Alsjeblieft, laat me dit niet doen."

I do weekends, and what I do -- I do even more than that, obviously, coach people -- but I'm into immersion.

Ik organiseer weekenden -- en coach natuurlijk ook mensen -- ik gebruik echt onderdompeling.

coachen {verb}

coachen [coachte|gecoacht] {vb} (also: opleiden, opvoeden, onderwijzen, trainen)

I coach (Present)

ik coach (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you have coached (Present perfect)

jij/u (je) coach (gebiedende wijs)

you have coached (Present perfect)

jullie coach (gebiedende wijs)

you had coached (Past perfect)

jij/u (je) coach (gebiedende wijs)

you had coached (Past perfect)

jullie coach (gebiedende wijs)
coachen [coachte|gecoacht] {vb} (also: studeren, temmen, dresseren, africhten)

I train (Present)

ik coach (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

you have trained (Present perfect)

jij/u (je) coach (gebiedende wijs)

you have trained (Present perfect)

jullie coach (gebiedende wijs)

you had trained (Past perfect)

jij/u (je) coach (gebiedende wijs)

you had trained (Past perfect)

jullie coach (gebiedende wijs)
 

Synonyms

Synonyms (English) for "coach":

 

Similar translations

Similar translations for "coach" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "coach" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.

In 2005 reisden 500 miljoen Europeanen per touringcar, onder wie veel bejaarden.

In football, a good team with a bad coach would never reach the top of the league.

In het voetbal kan een goede ploeg met een slechte trainer nooit de top bereiken.

But what about international ferry journeys and international coach journeys?

Maar hoe zit het dan met internationale veerdiensten en internationale busdiensten?

The ETUC certainly does not require any coaching or particular support in its work.

Het EVV behoeft zeker geen bijscholing of bijzondere steun voor zijn werkzaamheden.

Too many athletes and coaches either do not understand this or knowingly take the risk.

Te veel sporters en trainers begrijpen dit niet of nemen bewust het risico.

And also I can use each one of you as the acting coach to our future robot companions.

Je kan iets leren van de robot over de gemeenschap waarin je je bevindt.

It's a tough way after a great season for these coaches, but this is the way it's gonna be.

Het is een rottige manier om eruit te gaan na een goed seizoen maar het moet zo.

We can flip lorries, coaches, buses, anything over with a nitrogen cannon with enough power.

We kunnen vrachtwagens en bussen omkieperen met een stikstofkanon met voldoende kracht.

(Laughter) Others are much more pragmatic: health coaches, learning mentors, job clubs.

(Gelach) Andere zijn pragmatischer: gezondheidscoaches, banen-clubs.

Greater competition in Europe's cross-national bus and coach services will mean cheaper fares.

Meer concurrentie tussen de grensoverschrijdende busdiensten zal de tarieven doen dalen.

Yesterday evening a group of visitors was attacked when they were getting off the coach in Molsheim.

Gisteravond is een bezoekersgroep in Molsheim bij het uitstappen uit de bus overvallen.

That is good news for travellers and for coach companies.

Dat is goed nieuws voor de reizigers en voor de busmaatschappijen.

Incorrect, above, which is what almost every swimming coach will teach you.

Incorrect, zoals zowat iedere zwemcoach je zal vertellen.

And so I decided to call the track coach at Georgetown.

Dus besloot ik de hardloopcoach te bellen in Georgetown.

We're gonna get the three coaches, they're all gonna toss a coin.

We krijgen de drie coaches, en ze gaan allemaal tossen.

A coach party came to visit Parliament in Strasbourg.

Een groep jongeren kwam per bus een bezoek brengen aan het Parlement in Straatsburg.

Why not have a complete market in buses and coaches?

Waarom zouden we ze niet gewoon integreren in de markt voor bussen en touringcars?

Amendment No 5 detracts from our goal of promoting coach and bus transport.

Amendement 5 brengt ons weg van onze doelstelling om het vervoer met touringcars en autobussen te bevorderen.

Yet lives are still being needlessly lost because those rules do not apply to coach passengers.

Toch vallen er nog steeds onnodige slachtoffers in het verkeer omdat deze regel niet geldt voor buspassagiers.

Folks, we're here with the three winning coaches.

Mensen, we zijn hier met de drie winnende trainers.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the English-Finnish dictionary by bab.la.