Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Dutch translation for "collision"

 

"collision" Dutch translation

Results: 1-26 of 26

collision {noun}

collision {noun} (also: wreck, bingle)

botsing {de}

Every so often those particles will be aimed at each other, so there's a head-on collision.

Af en toe zullen deze deeltjes op elkaar gericht zijn, dus er is een frontale botsing.

This collision between a bus and a juggernaut is the worst road traffic accident in the history of our country.

Deze botsing tussen een bus en een vrachtwagen is het ernstigste verkeersongeluk in de geschiedenis van ons land.

This directive relates to the protection of vulnerable road users in the event of a collision with a motor vehicle.

Deze richtlijn betreft de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers in geval van een botsing met een auto.

A horrible collision!

Een verschrikkelijke botsing!

In April of this year, for example, there was a collision off the Belgian coast between a bunker ship which was refuelling and another ship that was being refuelled.

In april van dit jaar bijvoorbeeld is er voor de kust in België een botsing geweest tussen een bunkerschip dat ging bijtanken en een schip dat bijgetankt werd.

collision {noun}

collision {noun}

aanvaring {de}

At the present time, our fishermen carry out their work in constant fear of a collision with a merchant vessel.

Onze vissers zijn nu doodsbang dat ze met een handelsschip in aanvaring komen.

If the Commission pursues the line indicated tonight, it is on a collision course with Parliament.

Als de Commissie voortgaat op de weg die zij vanavond is ingeslagen, stevent zij af op een aanvaring met het Parlement.

In the area I come from, a very serious accident occurred in which a ship leaked following a collision with another ship.

In de streek waar ik vandaan kom, is een zeer ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een schip begon te lekken na een aanvaring met een ander schip.

Madam President, when we talk of the safe use of the Internet, the notions of free expression and the dissemination of illegal material often travel along a collision course.

Mevrouw de Voorzitter, als we het hebben over de gebruiksveiligheid van Internet, komen de begrippen vrijheid van meningsuiting en het illegaal verspreiden van materiaal vaak in aanvaring met elkaar.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "collision":

 

Similar translations

Similar translations for "collision" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "collision" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We can stop the collision course of 50 percent of the planet with the high seas.

We kunnen een eind maken aan de ramkoers op 50 procent van de planeet met de volle zee.

Such collisions have unfortunately become common along our coasts.

Spijtig genoeg zijn dergelijke aanvaringen aan onze kusten schering en inslag.

Imagine a giant asteroid on a direct collision course with Earth.

Stel je een gigantische asteroïde voor die rechtstreeks op de Aarde afkomt.

One of the books is known in English translation as Collision: Globalisation and China's Reality Choice.

Het ene boek heet in de Engelse vertaling Collision Globalisation and Chinas Reality Choice.

These little green peaks are asteroid collisions.

Deze kleine groene pieken zijn asteroïdenbotsingen.

And yet we have 3.6 million car collisions a year.

Wij hebben 3,6 miljoen auto-ongelukken per jaar.

Last month we were shocked to hear of no fewer than three serious collisions on the River Schelde to Antwerp.

Afgelopen maand werden we op de rivier de Schelde, naar Antwerpen, opgeschrikt door maar liefst drie zware aanvaringen.

The German government has concluded that nuclear reactors could not withstand a collision with a targeted passenger jet.

De Duitse regering heeft vastgesteld dat kerncentrales niet bestand zijn tegen de inslag van een passagiersvliegtuig.

And she's actually figuring out how to make a collision-avoidance circuitry based on this very large neuron in the locust.

Momenteel probeert ze een botsingvrij circuit te maken, gebaseerd op dit grote neuron van de sprinkhaan.

When it comes to TRIPS and GATS, too, it is obvious that the EU is on a collision course with the developing countries.

Ook als je kijkt naar de TRIPS en de GATS is het zonneklaar dat de Unie afstevent op een conflict met de ontwikkelingslanden

Today we are on a collision course.

We stevenen nu af op een confrontatie.

Arm amputation is usually caused by trauma, with things like industrial accidents, motor vehicle collisions or, very poignantly, war.

Armputatie is meestal een gevolg van een trauma, bijvoorbeeld door arbeidsongevallen, auto-ongevallen, of, zeer uitgesproken, oorlog.

We must be leading protagonists while staying off a collision course with the United States, as Minister Gama said.

Wij moeten veeleer de hoofdrol voor ons opeisen, zonder daarmee de Verenigde Staten in het vaarwater te komen, zoals voorzitter Gama ook al zei.

Mr President, I too want to sympathize with the relatives of the fisherman who was drowned off the south coast of Ireland in a collision which took place on Sunday.

Voorzitter, ook ik wil mijn medeleven betuigen aan de familie van de visser die zondag ten gevolge van een ongeval voor de zuidkust van Ierland is verdronken.

The collision alert system, coupled with on-board computers, should increase driver safety and, what is more, the VMS should cut traffic delays by 20 %.

Het anti-botsingssysteem en de boordcomputer kunnen de veiligheid van bestuurders verhogen en het SVM-systeem zou de vertraging als gevolg van verkeersdrukte met 20 % kunnen verminderen.

But it has a dark side -- in bioweapons, and in technology that puts us on a collision course to magnify any anger, hatred or feeling of marginalization.

Maar het heeft ook een donkere kant - door biologische wapens en door de technologie die ons in de problemen gaat brengen door woede, haat of het gevoel van marginalisering te vergroten.

We have heard the spokesmen of France and Germany this week make it clear that they want the veto to go and we are now on a collision course.

Nu de woordvoerders van Frankrijk en Duitsland deze week nog hebben laten weten dat hun regeringen het vetorecht juist willen afschaffen, is het duidelijk dat we op een confrontatie afstevenen.

As a rule, it acts illegitimately, I repeat, illegitimately, in the name of a given civilisation in the aim of setting this on a collision course with our own.

Het nieuwe terrorisme handelt doorgaans op voltrekt illegale wijze - ik herhaal: op illegale wijze - in naam van een beschaving, en de bedoeling is dan om die beschaving tegenover de onze te stellen.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Have a look at the English-Romanian dictionary by bab.la.