How to write a letter in Dutch

English-Dutch translation for "fairly"

 

"fairly" Dutch translation

Results: 1-36 of 553

fairly {adverb}

fairly {adv.} (also: relatively, rather, quite, to some extent)

tamelijk {adv.}

There has already been fairly widespread world concern expressed about these shipments.

Er is al van tamelijk veel kanten bezorgdheid geuit over deze transporten.

Being squashed into an aircraft like sardines is also a fairly recent phenomenon.

Ook dat men als sardines geperst zit in een vliegtuig is tamelijk recent.

Nonetheless, there are certain legal problems which are fairly involved.

Er zijn echter bepaalde juridische problemen, die tamelijk ingewikkeld zijn.

It has to be said, though, that this is a fairly tame set of proposals.

Toch moet wel gezegd worden dat het om tamelijk beperkte voorstellen gaat.

Mr President, the substantive issue in this report is fairly simple.

Voorzitter, dit verslag gaat in wezen over een tamelijk eenvoudige kwestie.

fairly {adv.} (also: rather, relatively)

aardig {adv.}

Let's get on schools, something that I'm fairly much a specialist in.

Laten we verdergaan met scholen, iets waarin ik aardig gespecialiseerd ben.

Women MEPs are fairly well represented in Parliament, making up 28 % - I thank Mrs Eriksson, who established this - but it is not enough.

Bij de afgevaardigden zijn de vrouwen met 28 % heel aardig vertegenwoordigd - en ik ben mevrouw Eriksson dankbaar dat ze hierop heeft gewezen - maar het is niet genoeg.

I myself think that it is fairly clear after the debate today that responsibility for overall policy in this field should rest with the Commission.

Ik vind zelf dat het na het debat van vandaag aardig duidelijk is geworden dat de verantwoordelijkheid voor een allesomvattend beleid op dit terrein bij de Commissie hoort te liggen.

fairly {adv.}

best wel {adv.}

fair {noun}

fair {noun} (also: square, marketplace, market, bazaar)

markt {de}

The market must be deployed in a bid to promote sustained growth as well as fair distribution.

De markt moet ingezet worden om duurzame groei én rechtvaardige verdeling te bevorderen.

We need fair competition, also in the enlarged internal market.

Ook op de interne markt hebben wij eerlijke concurrentie nodig.

This approach to the global free market, with fair rules, will make us a great deal more credible.

Die aanpak van de mondiale vrije markt met faire regels maakt ons een stuk geloofwaardiger.

That does not seem fair, as these same Member States also benefit most from the single market.

Dat lijkt niet rechtvaardig, omdat dezelfde lidstaten ook het meest van de interne markt profiteren.

An internal market can work perfectly well with fiscal competition, as long as it is fair competition.

Een interne markt kan heel goed functioneren met fiscale concurrentie, als die tenminste eerlijk is.

fair {noun} (also: purse, wallet, scholarship, trade marI)

beurs {de}

We know because of things like the International Tourism Fair that Europeans are especially fond of travel.

Wij weten van de internationale beurs voor toerisme dat de Europeanen graag reizen.

Mr Bouwman mentioned that middle-aged workers had asked him at a fair what he could do about work for them.

De heer Bouwman zei dat werknemers van middelbare leeftijd hem op een beurs hadden gevraagd wat hij voor hen kon doen op het punt van werk.

There have been times - such as this week's part-session, which has coincided with the fair - when there has been considerable disruption as far as access to the Parliament is concerned.

Op bepaalde momenten - onder meer tijdens de vergaderperiode van deze week, die samenviel met een of andere beurs - is het Parlement echter bijzonder moeilijk bereikbaar.

fair {noun} (also: market, funfair, carny)

kermis {de}

We was at the fair, and, uh... this bus full of 4H girls pulls up, you know... and they come piling out of there... and they go running and screaming after Carl and Roy, I mean running.

We waren op de kermis en... er stopte een bus met meisjes... ze kwamen eruit rollen en gingen al rennend en schreeuwend... achter Carl en Roy aan, ik bedoel echt rennen.

fair {noun} (also: marketplace, market, bazaar)

fair {noun} (also: fancy fair, jumble-sale, bazaar, market)

bazaar {de}

fair {noun}

braderie {de}

fair {noun} (also: market)

jaarbeurs {de}

The Munich Messegesellschaft - the Trade Fair Society - would like to hold a meeting at the next fair in Rangoon.

Het Münchense jaarbeursgenootschap zou aan de volgende jaarbeurs in Rangoon willen deelnemen.

I am referring, for example, to the art biennale, the book fair, the ballet festival or the trade fair in Havana.

Ik denk bijvoorbeeld aan de kunstbiënnale, de boekenbeurs, het balletfestival en de jaarbeurs in Havana.

fair {adjective}

fair {adj.} (also: righteous, right, just, equitable)

rechtvaardig {adj.}

2 - a social Europe which is solid and fair, and which defends those most at risk;

2 B een solide en rechtvaardig sociaal Europa dat opkomt voor de allerzwaksten;

I support this proposal because everything it contains is fair and well-intentioned.

Ik stem in met dit voorstel omdat alles wat erin staat rechtvaardig en sympathiek is.

It is only fair that this privilege should last for a limited time period.

Het is niet meer dan rechtvaardig dat dit voorrecht slechts tijdelijk geldig is.

This is the thrust of the amendments that we have proposed and which we consider fair.

Dat is de strekking van onze amendementen; wij geloven dat ze rechtvaardig zijn.

This is why the important issue of fair water management was put on the agenda.

Daarom is het belangrijk dat rechtvaardig waterbeheer hoog op de agenda wordt geplaatst.

fair {adj.} (also: entertaining, nice, affable, amusing)

aardig {adj.}

I will not say that we have succeeded fully, but we have made a fair bit of progress.

Ik zal niet zeggen dat we daar voor honderd procent in geslaagd zijn, maar we zijn een aardig eind op de goede weg.

Carnegie Hall's fair-sized.

Carnegie Hall is aardig groot.

fair {adj.} (also: pale, sallow, faint, anemic)

bleek {adj.}

fair {adj.} (also: reasonable, righteous, right, just)

billijk {adj.}

It is, therefore, only fair that we should amend the current visa regime.

Daarom is het alleen maar billijk dat we de huidige visumregeling aanpassen.

It is therefore only fair to do justice to the concerns of all the parties involved.

Recht doen aan de zorgen van alle betrokken partijen is derhalve niet meer dan billijk.

This system seems a fair one to me, and I therefore voted in favour of it.

Dit lijkt mij billijk, en ik heb er dan ook mijn stem aan gegeven.

The results of the negotiations do, we feel, reflect the best possible outcome and a fair agreement.

De onderhandelingen hebben ons inziens optimale resultaten en een billijk akkoord opgeleverd.

So the EU citizen has stronger assurance of fair treatment.

EU-burgers hebben dus betere garanties dat zij billijk zullen worden behandeld.

fair {adj.} (also: elegant, graceful, comely, congenial)

bevallig {adj.}

fair {adj.} (also: tidy)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "fairly":

Synonyms (English) for "fair":

 

Similar translations

Similar translations for "fairly" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "fairly" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

   – Madam President, I thank the Commissioner for his fairly elucidating reply.

Mevrouw de Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn vrij informatief antwoord

Later, and fairly recently, acquitted on appeal -- in fact, on the second appeal.

Later, recentelijk, werd ze in beroep vrijgesproken -- eigenlijk in tweede beroep.

It is, indeed, fairly easy to cross frontiers because of the Schengen area '.

De grenzen zijn als gevolg van het Schengen-akkoord inderdaad betrekkelijk open. "

At the very least, issues like the pension fund can be introduced fairly quickly.

Zaken zoals aanvullende pensioenen moeten toch betrekkelijk snel in te voeren zijn.

About 20 percent are agnostic, and the rest could fairly be called atheists.

Ongeveer 20 procent zijn agnost, en de anderen kunnen gerust atheïst genoemd worden.

I should like to thank the Commissioner for her extensive and fairly detailed reply.

Ik dank mevrouw de commissaris voor haar uitgebreid en ook vrij analytisch antwoord.

The draft regulation itself was fairly straightforward and has been amended.

De ontwerpverordening zelf was vrij duidelijk en wij hebben amendementen voorgesteld.

This is probably a fairly small piece of Mathematica code that's able to be run here.

Dit is waarschijnlijk een erg klein stuk Mathematica-code dat daar kan draaien.

I think that this proposal can now be adopted fairly rapidly, in November.

Ik denk dat dit voorstel nu vrij spoedig, in november, zal kunnen worden goedgekeurd.

We should look at the situation fairly and consider the underlying causes.

Ik bedoel wel op een goede manier, maar laten we wel kijken wat de oorzaken zijn.

Now, in order to do this we and the clients had to do something fairly remarkable.

Om dit voor elkaar te krijgen moesten wij en de cliënten iets nogal opmerkelijks doen.

Those are all fairly traditional complaints, but we expect more from you.

Dat zijn allemaal vrij klassieke verzuchtingen, maar wij verwachten meer van u.

It is fairly plain to see that what it is talking about here is military expenditure.

Het is vrij expliciet geformuleerd dat het hierbij met name gaat om militaire uitgaven.

The enthusiasm for Europe in the East has made way for fairly harsh criticism.

Het enthousiasme voor Europa heeft in het Oosten plaatsgemaakt voor vrij forse kritiek.

And they're all -- happiness for moments is a fairly complicated process.

En het zijn allemaal - het geluk van momenten is een nogal ingewikkeld proces.

To close, I shall reply to a fairly accurate observation by Mr Martinez.

Om af te ronden wil ik graag reageren op een rake opmerking van de heer Martinez.

I believe that the answers to both questions are fairly obvious, but also disheartening.

Ik denk dat de antwoorden hierop vrij simpel en tegelijkertijd ontmoedigend zijn.

But at one time, it was fairly commonplace to think of yourself as a maker.

Maar er was een tijd dat het gemeengoed was om jezelf als maker te zien.

The transition to the third stage of EMU proceeded fairly uneventfully.

De overgang naar de derde fase van de EMU is zonder noemenswaardige schokken verlopen.

AM: This one's only a couple of tons, so it's fairly easy to get going.

AM: Deze is maar een paar ton, dus het is vrij makkelijk om hem te laten bewegen.
 

Forum results

"fairly" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

fail · failed · faille · failure · failures · faint · faint-hearted · fair · fair-trade · fairground · fairly · fairness · fairway · fairy · fairy-tale · faith · faithful · fake · faked · falcon · falconer

In the English-Russian dictionary you will find more translations.