Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

English-Dutch translation for "Go"

 

"Go" Dutch translation

Results: 1-55 of 12684

Go {noun}

Go (board game) {noun} [sports]

Go (bordspel) {het} [sports]

So this is where car-sharing companies such as Zipcar and GoGet come in.

Dus hier zie je auto-deel bedrijven zoals Zipcar en GoGet in de markt verschijnen.

'The choice is clear, ' he said, 'either you do not go to the United States, or you go for the sandwich option. '

" The choice is clear ", zei hij, " either you do not go to the United States, or you go for the sandwich option ".

And here's the whole code of Pac-Man, visualized with all the go-to, go-back-to, also made into a beautiful choreography.

En hier is de hele code van Pac-Man gevisualiseerd, met alle go-to, go-back-to. ~~~ Een mooie choreografie.

Do not pass Go, do not collect $200.

Ga niet voorbij ' Go ', pak geen $200 dollar.

This is pay-as-you-go citizenship.

Dit is " pay-as-you-go"-burgerschap.

to go {verb}

to go [went|gone] {vb} (also: to ride, to travel, to go on foot, to course)

Meetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.

Meetings zijn plekken om te gaan praten over zaken die je later moet gaan doen.

Those good practices go well beyond the information and consultation of workers.

Die goede procedures gaan verder dan het informeren en raadplegen van werknemers.

Immigration policy, though, must go hand in hand with a policy for integration.

Immigratiebeleid dient echter ook hand in hand te gaan met een integratiebeleid.

Fourthly, 5 % of the premium must go the Tobacco Research and Information Fund.

Ten vierde, 5 % van de premie moet gaan naar het fonds voor onderzoek naar tabak.

And then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.

Daarna vroeg hij ze te gaan en te werken aan de problemen die ze hadden gebracht.

to go [went|gone] {vb} (also: should, shall, must, to ought to)

With this type of guideline we will not go far wrong as we go through this year.

Met dit soort richtsnoer zullen we dit jaar de plank niet ver mis kunnen slaan.

We will return to Port Royal immediately not go gallivanting after pirates.

We zullen onmiddellijk naar Port Royal terugkeren en geen jacht meer op piraten.

This will be recorded in the Minutes and the officials will go and test it.

We nemen er nota van voor de notulen en de ambtenaren zullen het komen vaststellen.

The actions of the Portuguese Government must not and will not go unchallenged.

De acties van de Portugese regering kunnen en zullen dan ook niet ongemerkt passeren.

Finally, we have to go into this issue with our eyes open about the likely cost.

Wij moeten beseffen hoeveel deze maatregelen waarschijnlijk zullen kosten.

to go [went|gone] {vb} (also: to stride, to pace, to tread, to walk)

Guys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.

Jongens, dit is een logaritmische schaal; je ziet niet vaak lijnen die zo omhoog lopen.

I asked how to do the greater Ridgeway, and it told me to go via Guernsey.

Ik vroeg hoe ik de Greater Ridgeway kon lopen, en het vertelde me via Guernsey te gaan.

If the pipelines go through Poland, Belarus and Ukraine there will be needless waste.

Als de leidingen via Polen, Wit-Rusland en Oekraïne lopen, ontstaat er nodeloze verspilling.

So I'm just going to go into a different step now, which is easier for me.

Ik ga nu even in een ander ritme lopen, wat makkelijker voor me is.

Our ability to enlarge must go hand in hand with other countries ' ability to accede.

Uitbreiding en toetreding moeten qua ontwikkeling gelijk op lopen.

to go [went|gone] {vb} (also: to ride, to drive, to travel, to cycle)

We cannot go to ‘ mainland Europe ’ by car, what can we do then, swim?!

Wij kunnen niet zomaar in de auto stappen om naar het Europese vasteland te rijden.

Make it go in the other direction.

Laat het in de andere richting rijden.

Another is quite deliberate - never to make it easy just to go ahead and drive a train straight into another country.

Een andere is geheel opzettelijk - het mocht beslist niet gemakkelijk zijn om per trein zomaar, zonder problemen, een ander land binnen te rijden.

If the border between Denmark and Germany is abolished, people will go to Germany and buy cheap petrol and heating oil.

Indien de grens tussen Denemarken en Duitsland afgeschaft wordt, zullen de Denen naar Duitsland rijden om goedkope benzine te tanken en stookolie in te slaan.

People travel more and more and naturally want to be able to feel safe irrespective of what country they are in when they take a ferry, travel through a tunnel or go to a discotheque.

Mensen reizen steeds meer en willen zich natuurlijk veilig kunnen voelen als ze een veerboot nemen, door een tunnel rijden of naar een discotheek gaan, ongeacht het land waar ze zijn.

to go [went|gone] {vb} (also: to vanish, to evanesce, to beetle off)

Votes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.

Stemmen kunnen niet verdwijnen, omdat je dan jou stem niet meer terug kan vinden.

They're disappearing because some timber companies go in with clear-cutting.

Ze verdwijnen omdat sommige houtkapbedrijven alles weghalen in een gebied.

Whether 140 000 jobs would go, as Mr Ephremidis estimates, we do not know.

Of er 140.000 banen zouden verdwijnen, zoals de heer Ephremidis raamt, weten we niet.

Can your friends go Abracadabra, let ' er rip And then make the sucker disappear?

Vrienden die ' abracadabra ' doen, iemand in tweeën scheuren en 'm dan laten verdwijnen!

Little by little, you are preparing to accept that the set-aside premium has to go, etc.

Zachtjesaan bereidt u ons erop voor dat de braakleggingspremie moet verdwijnen, enz...

to go [went|gone] {vb} (also: to ride, to travel, to navigate)

You have stated your convictions and the direction in which you wish to go.

U heeft uw standpunten kenbaar gemaakt en de koers geschetst die u wilt gaan varen.

Unfortunately, ocean rowboats very rarely go in a straight line.

zijn. ~~~ Helaas varen oceaan-roeiboten zelden in een rechte lijn.

The grassroots, the people who go to sea, are asking: when are we going to do something concrete?

De achterban, de mensen die varen, vragen: wanneer gaan we concreet iets doen?

Why should we go back on an established right?

Waarom zouden we een verworvenheid laten varen?

But in fact, the container ships go full of goods from China to Denmark, and then they sail empty back.

Maar in werkelijkheid gaan de containerschepen vol goederen van China naar Denemarken. ~~~ En dan varen ze leeg weer terug.

to go [went|gone] {vb} (also: to expire, to end, to pass, to end up)

My hope is that the discussions which are now to begin on CO2 will go equally well.

Ik hoop dat de discussies over de CO2, die thans van start gaan, even vlot zullen verlopen.

Thank you for the debate, and I hope that the vote, which is about to take place, will go well.

Ik dank u voor dit debat, en ik hoop dat ook de stemming straks goed zal verlopen.

For this reason, joining the single currency should go smoothly.

Om deze reden zou de overschakeling op de eenheidsmunt aldaar soepel moeten verlopen.

I think many procedures go very smoothly, very quickly, as this report has shown.

Ik vind dat sommige procedures zeer vlot, zeer snel verlopen, zoals dit verslag heeft aangetoond.

And make the transition to more efficient vehicles go faster.

En zorgen dat de transitie naar efficiëntere voertuigen sneller gaat verlopen.

to go [went|gone] {vb} (also: to ride, to travel, to cart)

karren {vb}

to go [went|gone] {vb} (also: to turn)

omslaan [sloeg om|omgeslagen] (omgaan) {v.i.}

For me, the issue about aid -- I don't think that Africans need to now go all the way over to the other side and feel bad about aid.

Voor mij is het thema van hulp -- ik vind niet dat Afrikanen helemaal naar de andere kant moeten omslaan en zich slecht voelen over hulp.

However, when it moves on to concrete proposals it goes off the rails slightly because it goes into fields which are not part of its remit.

Wanneer echter concrete voorstellen gedaan worden, gaat het verslag uit de bocht omdat het zich begeeft op terreinen die buiten het kader ervan vallen.

Go {noun}

Go (board game) {noun} [sports]

Go (bordspel) {het} [sports]

So this is where car-sharing companies such as Zipcar and GoGet come in.

Dus hier zie je auto-deel bedrijven zoals Zipcar en GoGet in de markt verschijnen.

'The choice is clear, ' he said, 'either you do not go to the United States, or you go for the sandwich option. '

" The choice is clear ", zei hij, " either you do not go to the United States, or you go for the sandwich option ".

And here's the whole code of Pac-Man, visualized with all the go-to, go-back-to, also made into a beautiful choreography.

En hier is de hele code van Pac-Man gevisualiseerd, met alle go-to, go-back-to. ~~~ Een mooie choreografie.

Do not pass Go, do not collect $200.

Ga niet voorbij ' Go ', pak geen $200 dollar.

This is pay-as-you-go citizenship.

Dit is " pay-as-you-go"-burgerschap.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "go":

 

Similar translations

Similar translations for "Go" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "Go" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.

Ik herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.

Tiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.

Piepklein gedragseconomisch detail: in Italië tellen ze de penaltypunten terug.

However, can you please now review that decision and go back to the old system?

Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?

These important coalitions are needed for the project for Europe to go forward.

Deze belangrijke coalities zijn nodig om het Europees project verder te helpen.

He thinks the text goes against the Treaty and Parliament's Rules of Procedure.

Hij vond de tekst indruisen tegen het Verdrag en het Reglement van het Parlement.

Europe has gone the extra mile, even two, in the multilateral trade negotiations.

Europa is ver gegaan, zelfs zeer ver gegaan in het multilaterale handelsoverleg.

Is some bureaucrat always going to decide what is good farming practice for me?

Moet een bureaucraat beslissen over de wijze waarop ik het best landbouw bedrijf?

It obviously goes without saying that arms policy is an intergovernmental matter.

Het bewapeningsbeleid is vanzelfsprekend een intergouvernementele aangelegenheid.

And then somebody, I think it was BMW, introduced a light that went out slowly.

Toen introduceerde iemand, ik geloof BMW, een licht dat ..langzaam.. ~~~ uitging.

So Brownian motion, which happens to have a roughness number of two, goes around.

Dus Browniaans beweging, die toevallig een ruwheid van twee heeft, draait rond.

Listen, kid, we know you got your heart set on going to Montana, but it's late.

Luister, knul... wij weten dat je graag naar Montana wilt, maar... het is laat.

My compliments to Mrs Banotti for the way in which she has got the process going.

Ik wil mevrouw Banotti feliciteren met de manier waarop zij dit heeft aangepakt.

I'm not going to do what I planned to do, and I put myself into absolute panic.

Ik doe niet wat ik van plan was te doen, en ik breng mezelf in absolute paniek.

Some psychologists went around and polled citizens who were very well informed.

Een aantal psychologen hielden een peiling onder zeer goed geïnformeerde burgers.

All of these factors go to show that this type of development is unsustainable.

Al deze factoren bevestigen dat dit soort ontwikkeling niet duurzaam kan zijn.

How long will we go on accepting the deviance of a system that has gone blind?

Hoelang nog accepteren we de misstappen van een met blindheid geslagen stelsel?

I would also suggest that perhaps we could organise groups of Members to go round.

Misschien kunnen we het zo organiseren dat de leden in groepen worden rondgeleid.

What if biologists could only study animals that made people go, "Aww." ~~~ Right?

Wat als biologen alleen dieren konden bestuderen die een "Ooh"-reactie uitlokken?

He convinced our folks that he needed to go to Europe, and I needed to come along.

Hij overtuigde onze ouders ervan dat hij naar Europa moest... en dat ik mee moest.

I am therefore in favour of a 'pay as you go'system, which is much more stable.

Daarom ben ik voorstander van een omslagstelsel, dat immers veel stabieler is.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: side effect, envelope, of, juniper, expiry date

Similar words

glycosylation · glyphosate · GMT · gnat · gnawer · gneiss · gneissosity · gnome · gnosticism · gnu · go · go-ahead · go-between · go-cart · go-getter · go-kart · Goa · goal · goal-keeper · goalball · goalie

Moreover bab.la provides the English-Greek dictionary for more translations.