Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Dutch translation for "to go out"

 

"to go out" Dutch translation

Results: 1-26 of 509

to go out {verb}

to go out {vb} (also: to expire, to end up, to end, to exit)

This is the message which must go out from today's debate.

Dat is het signaal dat van het debat van vandaag moet uitgaan.

Mr President, I welcome the representatives from Ukraine to whom all our hearts go out.

Mijnheer de Voorzitter, ik wil de afgevaardigden uit de Oekraine welkom heten, naar wie al onze harten uitgaan.

I hope that that is the message which will go out to the Romanian Government today, loud and clear.

Ik hoop dat dat de boodschap is die wij vandaag, luid en duidelijk, naar de Roemeense regering zullen doen uitgaan.

If we were to go along with one of the proposals that the Verts/ ALE Group made, the lights would go out all over Europe!

Als wij een van de voorstellen van de Verts/ALE-Fractie zouden aannemen, zouden in heel Europa de lichten uitgaan!

If, tomorrow, we vote for the Constitution by a large majority, everyone will go out and fight for it.

Als wij morgen met een grote meerderheid onze stem aan de Grondwet geven, zal iedereen erop uitgaan om voor die Grondwet te vechten.

to go out {vb} (also: to perform, to sprout, to result, to bud)

Well, let's go out to where we really need to get, and then look at the intermediate.

Laten we eerst kijken waar we moeten uitkomen, en dan naar de tussenweg.

to go out {vb} (also: to expire, to exit, to end up, to end)

uitlopen {vb}

to go out {vb} (also: to get out of a car, to exit, to get out, to alight)

That means that the driver must go out and stand by the wheelchair when it is raised.

Dat betekent dat de chauffeur moet uitstappen en naast de rolstoel moet gaan staan terwijl deze omhoog gaat.

to go out {vb} (also: to resign, to quit, to exit, to egress)

uittreden {vb}

to go out {vb} (also: to exit)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "go out":

 

Similar translations

Similar translations for "to go out" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "to go out" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

And then somebody, I think it was BMW, introduced a light that went out slowly.

Toen introduceerde iemand, ik geloof BMW, een licht dat ..langzaam.. ~~~ uitging.

KBS: Girls and boys in Hyderabad, going out, pretty difficult, but they did it.

Meisjes en jongens in Hyderabad gaan eropuit, nogal lastig, maar ze deden het.

Only a limited amount of the compensation paid out goes to the local population.

De uitbetaalde vergoedingen gaan in slechts beperkte mate naar de lokale bevolking.

They don't even go out of their rooms, and you want to take them to India."

Ze mogen zelfs hun kamer niet uit en jullie willen hen meenemen naar India.'

The first concerns the mother of a handicapped teenager who goes out to work.

Ten eerste het geval van een moeder van een gehandicapte, werkende jongere.

But as they went out the room, he turned on the radio that was sitting on his desk.

Maar voordat ze de kamer verlieten, zette hij de radio aan… die op zijn bureau stond.

You see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.

Die aankondiging namelijk ging een klik weg, en dat weergalmde weer een klik verder.

So I've gone out of the lab to see if this really holds in our daily lives.

Dus verliet ik het lab om te gaan kijken of dit geldt voor ons dagelijks leven.

Now as soon as I pop the teat, sterile drinking water is going to come out.

Nou, zodra ik het tuitje open laat ploppen, komt er steriel drinkwater uit.

It is not up to the authorities to say how many women must go out to work.

Het is niet aan de autoriteiten om te beslissen hoeveel vrouwen moeten werken.

Each one should not be an entrepreneur going out and finding what is best.

Ze moeten niet als een ondernemer eropuit trekken om te zien wat het beste is.

But this is learning too, because we asked them to go out into real spaces.

Maar dit is ook leren, want we vragen hun om naar echte plaatsen te gaan.

Patrice and Patee set out most days to go out hunting in the forest around their homes.

Patrice en Patee gaan de meeste dagen jagen in de wouden waarbij ze wonen.

Clear rules are needed for what goes out, in the form of emission limits.

Voor die output moeten duidelijke regels komen in de vorm van emissiegrenswaarden.

So out went the green scrubs and in came the polyester and floral prints.

Weg met de groene schorten en hallo aan de polyester- en bloemenmotiefjes.

And now I can just go and go out with my friends, go do whatever I want.

En nu kan ik gewoon gaan stappen met m'n vriendinnen, doen waar ik zin in heb.

Now, the activities from the lab have taught us now how to go out in the open ocean.

Nu hebben de activiteiten van het lab ons geleerd hoe te werk te gaan in de open oceaan.

It's much easier to defend this place than to chance going out in the open.

Het is simpeler deze plek te verdedigen dan om ons naar buiten te wagen.

PM: We have real-time IR scans going out through the Internet while the plane is flying.

PM: Real-time infraroodscans ontvangen we via het internet terwijl het vliegtuig vliegt.

The ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.

De voorouder van de mensapen bleef in de bomen. ~~~ Onze voorouders gingen de vlakte op.
 

Forum results

"to go out" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

gneissosity · gnome · gnosticism · gnu · Go · go-ahead · go-between · go-cart · go-getter · go-kart · go-out · Goa · goal · goal-keeper · goalball · goalie · goalkeeper · goalpost · goals · goat · goatee

In the English-Esperanto dictionary you will find more translations.