How to write a CV in Dutch

English-Dutch translation for "good morning"

 

"good morning" Dutch translation

Results: 1-18 of 18

good morning {interjection}

good morning {interj.}

goedemorgen {interj.}

Mr President, to follow on from what you just said, a very good morning.

Mijnheer de Voorzitter, na uw woorden zou ik willen zeggen: goedemorgen!

He says, "You see, when she said, 'Good morning,' I picked up her Fife accent.

Hij zegt: 'Toen ze zei: 'Goedemorgen,' hoorde ik haar tongval van Fife.

I'll get your ex-lover telling someone else, "Good morning."

- Je ex die iemand "Goedemorgen" zegt..

Good morning, Mr. Earle's office.

Goedemorgen, met het kantoor van Mr.

Well, good morning ladies and gentlemen.

Zo, goedemorgen dames en heren.

good morning {interj.}

goeiemorgen {interj.}

good {adjective}

good {adj.} (also: exact, well, nice, agreed)

goed {adj.}

It is not enough, however, to submit a good proposal such as that of 1 October.

Het volstaat echter niet een goed voorstel zoals dat van 1 oktober in te dienen.

However, we ourselves are not always as good at putting our own house in order.

Maar we zijn er niet altijd even goed in om bij onszelf orde op zaken te stellen.

They are all animals who have the right to a good life and good animal welfare.

Het zijn allemaal dieren met het recht op een goed leven en een goede bescherming.

A good system of indicators, complete with border values, is therefore essential.

Een goed stel indicatoren, voorzien van grenswaarden, is daarom onontbeerlijk.

It would be really good if the Commission could do away with this discrimination.

Het zou heel goed zijn als de Commissie zou kunnen stoppen met deze discriminatie.

good {adj.}

goede {adj.}

A good working relationship between research centres and industry is essential.

Een goede aansluiting tussen onderzoekscentra en het bedrijfsleven is essentieel.

Those good practices go well beyond the information and consultation of workers.

Die goede procedures gaan verder dan het informeren en raadplegen van werknemers.

We hope that we will be able to produce a good package at the European Council.

We hopen dat we daarover tijdens de Europese Raad goede afspraken kunnen maken.

Violence is not a good or long-term solution to problems anywhere in the world.

Geweld is geen goede en langdurige oplossing voor problemen waar ook ter wereld.

The framework programme for research and Article 169 offer a good basis for this.

Het kaderprogramma voor onderzoek en artikel 169 bieden hiervoor een goede basis.

good {adj.}

goeie {adj.} [coll.]

They make great journalists, and they also make really, really good stage actors.

De woorddenkers: dat worden geweldige journalisten en ook hele goeie acteurs.

Good guys might play around and work on these as hobby kits, but so might bad guys.

Goeie lui spelen er een beetje mee als met een bouwdoos, maar kwaadwillenden wellicht ook.

I mean -- (Laughter) if I'm a good Darwinist, I've got to believe there's a reason for that.

Ik bedoel - (gelach) Als goeie Darwinist, moet ik veronderstellen dat daar een reden voor is.

And that's what all good stories should do at the beginning, is they should give you a promise.

Wat alle goeie verhalen in het begin moeten doen, is een belofte maken.

And we sit down, and that's when Goran said to me, "This is a good seal, ya.

We gaan zitten, en op dat moment zegt Goran: "Dit is een goeie.

good {adj.} (also: well-behaved)

brave {adj.}

Commissioner, you presented Arcelor as the good student of Europe.

Mijnheer de commissaris, u presenteert Arcelor als de brave leerling van Europa.

And you're just a good citizen helping out, right?

En jij bent gewoon een brave burger die helpt, niet?

In the depths of darkest East Anglia, are the good burghers crying out for a directive making it compulsory for batteries to be recycled?

--Zitten de brave burgers in de donkere krochten van East-Anglia te wachten op een richtlijn om batterijen verplicht te recyclen?

That's a good boy.

Jij bent een brave jongen.

Who's my good boy?

Wie is mijn brave jongen?

good {noun}

good {noun}

goede {het}

good {noun} (also: health, well-being, wellbeing, welfare)

welzijn {het}

And for the good of your relationships, I would encourage you to do the same.

Voor het welzijn van jullie relaties, zou ik jullie aanmoedigen om hetzelfde te doen.

And we've know for a long time that this is not a good measure of the welfare of nations.

En we weten sinds lange tijd dat dit geen goede maatstaf is van het welzijn van volkeren.

This sensitive region needs stability for the good of our entire continent.

Stabilisatie in deze kwetsbare regio is noodzakelijk voor het welzijn van ons gehele continent.

Mr President, this House has a good record on animal welfare.

Mijnheer de Voorzitter, dit Huis heeft een goede reputatie wat het welzijn van dieren betreft.

Our main concern must always be the good of the citizens.

Onze grootste zorg moet het welzijn van de burgers betreffen.

good {interjection}

good {interj.}

mooi {interj.}

This material actually has some traits that make it seem almost too good to be true.

Dit materiaal heeft een aantal eigenschappen die bijna te mooi zijn om waar te zijn.

It would be good if the way you conduct business were to take us into account.

Het zou mooi zijn als u daarmee in uw handelswijze ook rekening wilt houden.

It is a good heading for regional policy which we ought to introduce into the Union.

Dat is een mooi opschrift boven het regionaal beleid dat wij in de Unie moeten voeren.

But some of them will be copied because they're good, or true, or useful, or beautiful.

Maar sommigen zullen gekopieerd worden omdat ze goed zijn of waar, of nuttig, of mooi.

It is a nice example of wishful thinking, but it is too good to be true.

Dat is een mooi staaltje van wishful thinking maar het is te mooi om waar te zijn.

good {interj.} (also: okay, alright)

okee {interj.}

So far, so good.

Tot zover is alles okee.

And I feel very strongly that it's not good enough for us to have generations of kids that think that it's OK to look forward to a better version of a cell phone with a video in it.

En ik ben van mening dat het niet goed voor ons is om generaties van kinderen te hebben die denken dat het okee is om uit te zien naar een betere versie van een mobiele telefoon met video.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "good morning":

Synonyms (English) for "good":

 

Similar translations

Similar translations for "good morning" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "good morning" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I'll get everyone's good mornings.

Ik neem de "Goedmorgens" van iedereen.

Madam President, through your good offices, I should particularly like to say good morning and welcome to Mrs Baldi and her substitute.

Mevrouw de Voorzitter, ik zou via u in het bijzonder mevrouw Baldi en haar plaatsvervangster willen begroeten en verwelkomen.

Good morning.

Ik kom voor Mr.

In Finland, an honorary company of the Finnish army was saluting the new President of the Republic, with the words " Good morning, Madam President. "

Daarop begroette de erewacht van het Finse leger de nieuwe president van Finland met de woorden: " Goedendag, mevrouw de president van de republiek ".

Thank you for your good wishes and for sending the telegram this morning.

Dank voor uw gelukwensen en het telegram dat u vanmorgen gestuurd heeft.

We are grateful for the summary of the facts, the information communicated to us this morning by the Council and the Commission, and their good will.

De situatieschets, de informatie die de Raad en de Commissie ons hier vanmorgen hebben verstrekt en hun welgemeende wensen verdienen een woord van dank.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: rewarding, rewarding, rewarding, sailfish, transom

Similar words

More translations in the English-Japanese dictionary.