How to write a CV in Dutch

English-Dutch translation for "good morning"

 

"good morning" Dutch translation

Results: 1-22 of 31

good morning {interjection}

good morning {interj.}

goedemorgen {interj.}

Mr President, to follow on from what you just said, a very good morning.

Mijnheer de Voorzitter, na uw woorden zou ik willen zeggen: goedemorgen!

He says, "You see, when she said, 'Good morning,' I picked up her Fife accent.

Hij zegt: 'Toen ze zei: 'Goedemorgen,' hoorde ik haar tongval van Fife.

I'll get your ex-lover telling someone else, "Good morning."

- Je ex die iemand "Goedemorgen" zegt..

Good morning, Mr. Earle's office.

Goedemorgen, met het kantoor van Mr.

Well, good morning ladies and gentlemen.

Zo, goedemorgen dames en heren.

good morning {interj.}

goeiemorgen {interj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "good morning":

 

Similar translations

Similar translations for "good morning" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "good morning" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

That is why I would like to announce two pieces of good news in this morning's debate.

Ik zou daarom graag bij wijze van goed nieuws twee berichten willen aankondigen in dit debat.

Mr President, first of all I would like to say a belated " good morning '.

Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik u op dit gevorderde uur vriendelijk een goede morgen wensen.

Mr President, we have had a very good debate this morning.

- Mijnheer de Voorzitter, we hebben vanochtend een heel goed debat gehad.

I'll get everyone's good mornings.

Ik neem de "Goedmorgens" van iedereen.

Good morning, my little ones.

Goede morgen mijn kleintjes.

Madam President, through your good offices, I should particularly like to say good morning and welcome to Mrs Baldi and her substitute.

Mevrouw de Voorzitter, ik zou via u in het bijzonder mevrouw Baldi en haar plaatsvervangster willen begroeten en verwelkomen.

Mr President, it has largely been a question, this morning, of good or bad recipes for the reduction of unemployment in Europe.

Mijnheer de Voorzitter, er zijn vanmorgen veel min of meer goede recepten naar voren gebracht om de werkloosheid in Europa terug te dringen.

Good morning, Sandi.

Goede morgen Sandi.

Good morning.

Ik kom voor Mr.

Good morning.

Goede morgen.

In Finland, an honorary company of the Finnish army was saluting the new President of the Republic, with the words " Good morning, Madam President. "

Daarop begroette de erewacht van het Finse leger de nieuwe president van Finland met de woorden: " Goedendag, mevrouw de president van de republiek ".

And the linear modeling involved in that was some good stuff for my classroom, but it eventually got me on "Good Morning America" a few weeks later, which is just bizarre, right?

En het achterliggende model was goed voor in de klas, maar het bracht me uiteindelijk op "Good Morning America" een paar weken later, wat nogal bizar is, niet ?

Thank you for your good wishes and for sending the telegram this morning.

Dank voor uw gelukwensen en het telegram dat u vanmorgen gestuurd heeft.

That is why I would like to announce two pieces of good news in this morning's debate.

Ik zou daarom graag bij wijze van goed nieuws twee berichten willen aankondigen in dit debat.

That is very good news, which I wanted to pass on to colleagues this morning.

Ik zou mijn collega's die hier vanmorgen aanwezig zijn ook dit goede nieuws niet willen onthouden.

We need a directive and your draft provides a good working basis, as you reiterated this morning.

We hebben behoefte aan een richtlijn en uw voorstel is een goed werkdocument, zoals u vanmorgen al zei.

Ireland has the task of bringing the good work of the Italian Presidency to a conclusion, as you pointed out this morning.

Ierland moet nu het goede werk dat, zoals u vanmorgen zei, door het Italiaans voorzitterschap is verricht, afmaken.

They said: ‘ Neighbours, everybody needs good neighbours; just a friendly wave each morning helps to make a better day.

Ze zeiden: ' Buren, iedereen heeft goede buren nodig; even vriendelijk wuiven elke ochtend maakt van een dag een mooie dag.

I believe we took a good step forward in our decision taken earlier this morning to ask for a Commission statement on Iraq.

Wij hebben er goed aan gedaan de Commissie eerder vanmorgen te verzoeken een verklaring over Irak af te leggen.

Jeff Hawkins, this morning, was describing his attempt to get theory, and a good, big theory, into the neuroscience.

Jeff Hawkins, deze morgen, had het over zijn poging om theorie, een goede grote theorie, in de neurowetenschappen te krijgen.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the English-Finnish dictionary.