Daily language articles on LexioPhiles

English-Dutch translation for "humanities"

 

"humanities" Dutch translation

Results: 1-25 of 25

humanities {noun}

humanities {pl} [educ.]

geesteswetenschappen {pl} [educ.]

At the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.

Bovenaan staan wiskunde en talen, dan de geesteswetenschappen en onderaan staan de kunsten.

Students are staying away in droves, universities are disinvesting in the arts and humanities.

Studenten blijven massaal weg, universiteiten krimpen in de kunsten en geesteswetenschappen.

In fact, find somebody from the humanities.

Ga naar iemand van de geesteswetenschappen.

human {noun}

human {noun} (also: person, man, human being)

mens {de}

Now mostly tails limit maneuverability, like this human inside this dinosaur suit.

Staarten beperken meestal de wendbaarheid. ~~~ Net als deze mens in een dinopak.

The mother is the model of all altruism for human beings, in spiritual traditions.

De moeder is het model van alle altruïsme voor de mens, in spirituele tradities.

So, I've always been Googling this word, "human," to find out how many hits I get.

Ik google geregeld het woord "mens", om te kijken hoeveel resultaten ik krijg.

Human dignity and selfdetermination will be bartered away in the marketplace.

De waardigheid en de zelfbeschikking van de mens worden in de uitverkoop gedaan.

At the same time, it is disappearing faster than ever before in human history.

Tegelijkertijd neemt zij echter sneller af dan ooit in de geschiedenis van de mens.

human {adjective}

human {adj.}

menselijke {adj.}

That is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.

Daarom ben ik tegen elke manipulatie van de oorsprong van het menselijke leven.

Your proposal reduces human embryos to the level of a biological raw material.

U degradeert met uw voorstel menselijke embryo's tot biologische grondstoffen.

In the first place, it has its people and extremely important human resources.

In de eerste plaats het volk en buitengewoon belangrijke menselijke hulpbronnen.

One of the greatest human catastrophes of our time is taking place in Afghanistan.

Een van de grootste menselijke rampen van onze tijd vindt plaats in Afghanistan.

How many people have suffered in all the millions of years of human evolution?

Hoeveel mensen hebben afgezien en die miljoenen jaren van menselijke ontwikkeling?

human {adj.} (also: humane)

menselijk {adj.}

Madam President, we are witnessing a cataclysm in both economic and human terms.

Mevrouw de Voorzitter, dit is zowel uit economisch als menselijk oogpunt een ramp.

It cannot be denied that the search for a better life is part of human nature.

De zoektocht naar een beter bestaan is menselijk en dient te worden gerespecteerd.

This is called Hooked on a Feeling: The Pursuit of Happiness and Human Design.

Dit heet Verslaafd aan een Gevoel: Het Zoeken naar Geluk en het Menselijk Ontwerp.

The history of Europe has been haunted by wars, crises and human catastrophe.

De geschiedenis van Europa is gekleurd door oorlogen, conflicten en menselijk leed.

But the situation, of course, in the human body is far more complicated than that.

Maar de situatie in het menselijk lichaam is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat.

humanity {noun}

humanity {noun} (also: mankind, human race, humankind)

mensheid {de}

There is no better guarantee for preventing these kinds of crimes against humanity.

Er is geen betere garantie ter voorkoming van dit soort misdaden tegen de mensheid.

Banished from humanity, the machines sought refuge in their own promised land.

Verbannen van de mensheid zochten de machines toevlucht in hun eigen beloofde land.

Ladies and gentlemen, today is a sad day of commemoration for the whole of humanity.

Dames en heren, vandaag is een trieste dag van herdenking voor de gehele mensheid.

What we see unfolding before the eyes of the whole world are crimes against humanity.

Wat hier gebeurt onder de ogen van de wereld zijn misdaden tegen de mensheid.

The right to healthy food in sufficient quantity is also a common good of humanity.

Het recht op toereikend en gezond voedsel is ook een collectief goed van de mensheid.

humanity {noun}

It is our humanity, and all the potential within it, that makes us beautiful.

Het is onze menselijkheid, en al de mogelijkheden daarin, dat ons zo mooi maakt.

We cannot leave our humanity behind us just to talk about patent law.

Wij mogen onze menselijkheid niet overboord gooien en alleen over het octrooirecht spreken.

If I had lived his life, is it possible that I would've rejected my humanity?

Als ik zijn leven geleefd zou hebben, zou ik dan mijn menselijkheid opgegeven kunnen hebben?

Throughout the ages, many measures of humanity have been developed.

Het begrip menselijkheid is in de loop der geschiedenis op vele manieren gedefinieerd.

Today's report contributes to greater humanity in everyday life.

Het onderhavige verslag draagt derhalve bij aan meer menselijkheid in het dagelijkse leven.

humanity {noun}

It should be painfully clear that this is a question of common humanity.

Het gaat gewoon om medemenselijkheid, om humaniteit, om iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn.

In the future, we need a common asylum and refugee policy based upon generosity and humanity.

Voor de toekomst hebben wij zo'n asiel- en vluchtelingenbeleid nodig, dat gebaseerd is op generositeit en humaniteit.

Our Union, in co-operation with the European Council, has a central responsibility to speak on behalf of humanity in its contacts with the world outside.

Onze Unie heeft in samenwerking met de Raad van Europa een centrale taak om bij haar contacten met de buitenwereld te pleiten voor humaniteit.

Freedom, equality and humanity are the high ideals which determine the content of the European idea and which need to be given meaning again today.

Vrijheid, gelijkheid en humaniteit zijn de nobele idealen die de inhoud van de Europese idee hebben bepaald en waaraan nu opnieuw betekenis moet worden gegeven.

That to be able to talk about content, to break apart what you normally expect, to use humor and surprise, elegance and humanity in your work was really important to us.

Over inhoud te kunnen praten, weg te breken wat je normaliter verwacht. ~~~ Humor en verrassing, elegantie en humaniteit in je werk, waren erg belangrijk voor ons.

humanity {noun} (also: mankind, man, humankind)

mensdom {het}

That is a point that is not coming out from the Bible, but it's something that really accompanied humanity.

Het is een idee die niet van de Bijbel afkomstig is, maar het is iets dat altijd samenhing met het mensdom.

Their one and only enemy is ignorance of the fantastic possibilities these energy sources offer humanity.

Die vijand is de onbekendheid met de fantastische mogelijkheden die deze energiedragers het mensdom te bieden hebben.

humanity {noun} (also: love of one's neighbour, charity)

humanity {noun}

humanity {noun} (also: human nature, image of man)

mensbeeld {het}

Once again there seem to be no grounds for an optimistic view of humanity.

Opnieuw blijkt dat voor een optimistisch mensbeeld geen grond bestaat.

The type of humanism we know today owes much to the Christian image of humanity that emphasises the value of the individual.

Het humanisme zoals wij het nu kennen, heeft veel te danken aan het christelijke mensbeeld, dat de waarde van het individu benadrukt.

Modification of the germ cell line is not a question of therapy but of the breeding of humans, and under no circumstances can we accept the vision of humanity which underlies this.

Het gaat bij manipulaties in de kiembaan niet om therapie, maar om het kweken van mensen en daaraan ligt een mensbeeld ten grondslag dat wij in geen geval kunnen aanvaarden.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "humanities":

Synonyms (English) for "human":

Synonyms (English) for "humanity":

 

Similar translations

Similar translations for "humanities" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "humanities" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

With regard to the humanities, think of the Sixth Framework Programme for research.

Wat de menswetenschappen betreft wil ik u herinneren aan het zesde kaderprogramma voor onderzoek.

For the longest time people have regarded science and humanities as being distinct.

Het grootste deel van de tijd heeft men wetenschap en menswetenschappen als iets verschillends beschouwd.

Each member has a different approach depending on his or her specialization: science, law or humanities.

Elk lid heeft een eigen benadering die voortvloeit uit zijn of haar vakgebied: exacte wetenschap, recht of menswetenschappen.

The same argument can be used regarding the relationship between the humanities and the natural sciences.

Hetzelfde argument kan worden gebruikt met betrekking tot de verhouding tussen de menswetenschappen en de natuurwetenschappen.

And they gathered together because the technologists wanted to learn what it would be like to think from a humanities perspective.

Zij kwamen samen omdat de technologen wilden leren hoe het zou zijn om te denken vanuit een geesteswetenschappelijk perspectief.

The European Humanities University which was closed in Minsk a year ago was recently reborn in Vilnius.

Onlangs is de Europese Universiteit voor de menswetenschappen, die een jaar geleden in Minsk gesloten is, heropend, en wel in Vilnius.

And the humanities and arts programs in the universities, which by many measures, indeed are in decline.

De geesteswetenschappelijke en kunstprogramma's van universiteiten, die volgens vele maatstaven, daadwerkelijk een achteruitgang kennen.

C.P. Snow spoke of the two cultures: science on the one hand, humanities on the other; never the twain shall meet.

C.P. ~~~ Snow sprak over twee culturen: wetenschap aan de ene kant, menswetenschappen aan de andere; nooit zal het tweespan elkaar ontmoeten.

Since the Sixth Framework Programme for research, the humanities have a clearly-recognised place, and I am particularly happy about that.

Met ingang van het zesde kaderprogramma voor onderzoek hebben de menswetenschappen wel een plaats gekregen en daar ben ik bijzonder blij mee.

One result of this, amongst others, is the abolition of independent education, and the European Humanities University has already been mentioned.

Zo wordt onder meer het onafhankelijk onderwijs gesloten - de Europese Humanistische Universiteit is reeds genoemd.

These projects will focus on human rights, democratisation, civil society and independent educational institutions such as the European Humanities University-in-exile.

Deze projecten zullen gericht zijn op mensenrechten, democratisering, maatschappelijk middenveld en onafhankelijke onderwijsinstellingen, zoals de in ballingschap.

These include the broadcasting of a free radio programme, the publishing of an opposition newspaper and the foundation of a European University of the Humanities in exile.

Het gaat onder meer om het uitzenden van een onafhankelijk radioprogramma, het uitgeven van een oppositiekrant en het oprichten van een European Humanities Universityin ballingschap.

Furthermore, it is a much more flexible and open programme than previous ones and it has enthusiastically introduced the humanities, historical heritage and other aspects of culture.

Ten slotte is het een programma dat veel flexibeler en opener is dan vorige programma's, en dat enthousiast put uit humaniora, historisch erfgoed en andere culturele aspecten.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

huge · hugger-mugger · Huguenot · hull · hulled · human · humane · humanism · humanist · humanitarian · humanities · humanity · humankind · humanoid · humble · humblebee · humdrum · humdrum  · Hume · humerus · humid

In the Danish-English dictionary you will find more translations.