How to write a letter in Dutch

English-Dutch translation for "incoherent"

Showing results for "coherent". "incoherent" is currently not in our dictionary.
 

"incoherent" Dutch translation

Results: 1-22 of 40

coherent {adjective}

coherent {adj.} (also: connected, consistent, cohesive)

samenhangend {adj.}

We demand a coherent European policy which is why this report is so important.

Wij willen een samenhangend Europees beleid en daarom is dit verslag zo belangrijk.

Our assistance to the continent as a whole should be set in a coherent framework.

Onze steun aan het werelddeel als geheel moet binnen een samenhangend kader passen.

The digital knowledge-based society turns the world into a single coherent whole.

De digitale kennismaatschappij maakt van de wereld één samenhangend geheel.

That is why a coherent, strategic approach must go way beyond agriculture.

Daarom moet een samenhangend, strategisch beleid veel verder reiken dan de landbouw.

The international community must adopt a coherent and coordinated approach.

De internationale gemeenschap moet een samenhangend en gecoördineerd standpunt innemen.

coherent {adj.} (also: connected, consistent)

coherent {adj.}

However, the EU is still a long way from having a coherent civil foreign policy.

Maar van een coherent civiel buitenlands beleid in de EU zijn we nog ver verwijderd.

Finally, our political action must be coherent, effective, and sustainable.

Tot slot moet ons politieke optreden coherent, doeltreffend en duurzaam zijn.

The strategy should provide a coherent framework for policy development.

Zij zou een coherent kader voor de beleidsontwikkeling moeten verschaffen.

We hope that that will suffice for a coherent health protection policy.

Wij hopen dat dat voldoende is voor een coherent beleid inzake de gezondheidsbewaking.

When seen in today ’ s light, this is not really coherent, and we are well aware of this.

Als we er nu op terugkijken, is dit niet erg coherent, daarvan zijn we ons bewust.
Not exactly what you've been looking for? Let us know that the translation for "incoherent" is missing.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "coherent":

 

Context sentences

Context sentences for "incoherent" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I am supposed to be supporting it, but I find it somewhat incoherent.

Ik word verondersteld het te steunen, maar vind het behoorlijk onsamenhangend.

The rules presently applying in the EU form an incoherent patchwork.

De huidige regels die binnen de EU gelden vormen een onsamenhangende lappendeken.

I expected him to be incoherent, but, in fact, he walked into the tent and said to me, "Hi, Ken.

Ik verwachtte dat hij verward was, maar feitelijk liep hij de tent in en vroeg mij: "Hoi Ken.

Far from it; it is incoherent and riddled with contradictions.

Integendeel, het verslag is onsamenhangend en zit vol tegenstellingen.

In this crucial area of creating a citizens ' Europe, we start with a pretty incoherent framework.

Op dit cruciale terrein van een Europa van de burgers starten we met een nogal onsamenhangend kader.

However, that would produce an incoherent European policy.

Daarmee ontstaat echter een onsamenhangend Europees beleid.

Consumers are being violated and the applicable law is contradictory, incoherent or even non-existent.

De consument wordt geschaad en het toepasselijke recht is tegenstrijdig, onsamenhangend of onbestaand.

The current legal framework is incoherent and incomplete.

Het huidige rechtskader is onsamenhangend en onvolledig.

There is a risk of incoherent policies in Member States and the EU.

Er is een risico dat er in de lidstaten en in de Europese Unie onsamenhangende beleidsmaatregelen komen.

We respect the Court of Justice ruling but it creates a confused and incoherent mess.

Wij respecteren het arrest van het Hof, maar het wordt er wel een verwarrende en incoherente bende door.

incoherent, a note, a squawk, bone on metal, metal gone molten,

een warrige snerp, bot op metaal, metaal dat wegsmelt

It is also applied in a somewhat incoherent manner because judges are inadequately trained.

Bovendien worden de wetten van de sharia niet eenduidig toegepast omdat de rechters niet goed zijn opgeleid.

What happens is it makes me start saying incoherent....

Daardoor zeg is soms wat onsamenhangende dingen...

It would therefore be incoherent for no mention of this in the dossier accompanying the authorization request.

Het is dus onlogisch dat dit niet naar voren komt in het dossier betreffende het verzoek om goedkeuring.

But today we are facing a tangled web of programmes and a mountain of incoherent measures.

Er is momenteel evenwel sprake van een warboel van programma's en het aantal onsamenhangende maatregelen stapelt zich op.

The EU has a good policy in this area but, as many have said, it is far too fuzzy and incoherent.

De EU heeft in beginsel een goed beleid op dit gebied, maar zoals velen al hebben gezegd, is het te verspreid en te onsamenhangend.

This makes the policy incoherent and certainly lacking in one of the areas in which Europe always prides itself.

Dat maakt het beleid onsamenhangend en zo schiet het zeker tekort op één van de terreinen waarop Europa zich altijd zo laat voorstaan.

I regard this consolidation of the hitherto incoherent body of rules and regulations to create consistent food law as being essential.

Mijns inziens is het inderdaad absoluut noodzakelijk dat de tot nog toe incoherente regelingen worden geconsolideerd.

So as much as we want the shield laws, the background -- the institution to which they were attached -- is becoming incoherent.

Hoeveel we ook houden van de afschermingswetten, de achtergrond -- de instelling waaraan deze werden toegekend -- verliest zijn samenhang.

In many respects, the EU has a good policy on human rights but, unfortunately, it is much too'straggly ' and incoherent.

De EU voert in veel opzichten een goed beleid op het gebied van de mensenrechten, maar helaas is het als geheel te mager en onsamenhangend.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the Polish-English dictionary.