Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Dutch translation for "interesting"

 

"interesting" Dutch translation

Results: 1-43 of 329

interesting {adjective}

interesting {adj.}

interessant {adj.}

It's very interesting for us to be able to look at things like knife stabbings.

Het is heel interessant voor ons om te kunnen kijken naar dingen zoals messteken.

The broader Middle East and North African initiative is a very interesting one.

Het initiatief voor het grotere Midden-Oosten en Noord-Afrika is zeer interessant.

So, architects are never happy with just one block of an interesting material.

Architecten zijn nooit blij met slechts één blok van een interessant materiaal.

And you know, the more creative of them might get to a really interesting example.

De meer creatieve van hen zouden een heel interessant voorbeeld kunnen vinden.

Mr President, this is actually a very interesting item on our agenda this evening.

Voorzitter, het is eigenlijk een interessant onderwerp dat vanavond aan de orde is.

interesting {adj.}

interessante {adj.}

During the meeting with Mr Verhofstadt, the latter made two interesting pledges.

Tijdens deze bijeenkomst beloofde de heer Verhofstadt twee interessante dingen:

So, very interesting parallels between the biological and the engineering worlds.

Erg interessante parallellen dus, tussen de biologische, en de ingenieurswereld.

This report is one of the most interesting documents I have read for a long time.

Dit verslag is een van de meest interessante documenten die ik ooit gelezen heb.

The draft report we have in front of us provides interesting ideas and proposals.

Het voor ons liggende ontwerpverslag reikt interessante ideeën en voorstellen aan.

Some very interesting questions were raised by Mrs d'Ancona and by Elmar Brok.

Mevrouw d'Ancona en de heer Brok hebben een aantal interessante vragen gesteld.

interesting {adj.} (also: peculiar, quaint, odd, alien)

vreemd {adj.}

So sort of an interesting strange fact to find a visual structure right in the middle of their spring.

Een interessant, vreemd feit dus, om een visuele structuur in het midden van hun veer te vinden.

And there's a very interesting and odd pattern hidden in this data that you can only see when you visualize it.

Er zit een heel interessant en vreemd patroon in deze data verborgen dat je alleen kan zien als je het visualiseert.

In conclusion, in a strange sort of way, I found this challenging and interesting experience quite fun at times.

Tot slot: ik vond dit een uitdagende en interessante ervaring, die vreemd genoeg bij tijd en wijle zelfs erg leuk was.

Somebody goes to another country, says, "How fascinating these people are, how interesting their tools are, how curious their culture is."

Iemand reist naar een vreemd land en zegt : "Kijk eens hoe merkwaardig deze mensen zijn, hoe interessant hun gereedschap is en hoe eigenaardig hun cultuur is."

It is interesting for me, as a new Member of Parliament, to see that the budget provides for hundreds of millions of euros annually for tobacco cultivation.

Als nieuweling in dit Parlement vind ik het vreemd te moeten constateren dat in de begroting honderden miljoenen euro's per jaar zijn opgenomen voor de tabaksteelt.

interesting {adj.} (also: quaint, typical, curious, characteristic)

typisch {adj.}

So you see some interesting, typical, urban things.

Zo zie je een aantal interessante, typisch stedelijke dingen.

interesting {adj.}

It is an interesting document which I hope will be successfully put into practice.

Het is een belangwekkend stuk werk en ik hoop dat het ook een goede uitwerking zal krijgen.

It would be interesting to analyse the matter.

Het zou bijzonder belangwekkend zijn als we dat eens onderzochten.

I thought that was an interesting initiative.

Dat leek mij een belangwekkend initiatief.

I will just refer to some general points which I think it is interesting for us to consider.

Ik wil alleen een paar algemene aspecten belichten die naar mijn idee belangwekkend genoeg zijn om nog eens op een rijtje te zetten.

Particularly interesting in my view is that this discussion can and must actually be taken further by means of an amendment.

Bijzonder belangwekkend is volgens mij dat dit debat naar aanleiding van een wijzigingsvoorstel nog verder moet en kan worden uitgediept.

interesting {adj.} (also: quaint, curious)

curieus {adj.}

interesting {adj.} (also: peculiar, strange, curious, quaint)

interest {noun}

interest {noun} (also: profit, advantage, gain, benefit)

belang {het}

interest {noun} (also: concern)

interest {noun}

interesse {de}

interest {noun} (also: income, return)

rente {de}

interest {noun}

interest {de}

interest {noun} (also: affair, matter, case, concern)

interest {noun}

bankrente {de}

to interest {verb}

interesting (Present participle)

interesserend (onvoltooid deelwoord)
 

Synonyms

Synonyms (English) for "interest":

 

Similar translations

Similar translations for "interesting" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "interesting" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The road-rail discussion is a more difficult and also a more interesting one.

Complexer en ook interessanter is de discussie over het weg- en spoorwegvervoer.

If you had gotten five, this dinner would have been a lot more interesting."

Als dat er vijf waren geweest, dan was dit etentje veel interessanter geweest."

It is interesting that only some 70 countries have signed the Rome Statute.

Niet voor niets hebben slechts ongeveer 70 landen het Statuut van Rome ondertekend.

That would at least be a more interesting ideal, yielding greater richness.

Dat zou tenminste een interessanter ideaal zijn dat tot meer rijkdom zou leiden.

The other interesting thing that I learned about whale sex: they curl their toes too.

Nog iets interessants dat ik leerde over walvisseks: zij krullen hun tenen ook.

. – Madam President, thank you very much for this very interesting debate.

Mevrouw de Voorzitter, ik dank u hartelijk voor dit uiterst boeiende debat.

The coming weeks of questions by the committees promise to be interesting.

Het zullen spannende weken worden met de hoorzittingen in de parlementaire commissies.

There are a number of very interesting comments we can make on the current situation.

In de huidige situatie bestaat er een aantal zeer opmerkelijke regelingen.

And not only do they learn it as well, but actually it's way more interesting.

Niet alleen leren ze ze evengoed, maar eigenlijk is het nog interessanter.

And more interesting, however, is the brain in this child was still growing.

En nog interessanter is dat de hersenen van dit kind nog steeds groeiden.

And this was at a time when Mars was a hell of a lot more interesting than it is now.

En dit was in een tijd waarin we dachten dat Mars veel interessanter was dan het nu is.

Undoubtedly, and absurdly, this is what is interesting about the report.

Daar ligt ongetwijfeld in al haar ongerijmdheid de betekenis van dit verslag.

Mr President, it is interesting to note that Mr Cassidy is out of breath.

Mijnheer de Voorzitter, ik stel vast dat de heer Cassidy buiten adem is.

These tools don't get socially interesting until they get technologically boring.

als de technologie saai wordt. ~~~ Gloednieuwe instrumenten die worden geïntroduceerd...

So you might think there are more interesting things to do, but humor me for the moment.

Misschien denk je dat er wel interessanter bezigheden zijn, maar sta me even toe.

As regards the rights of family, there are some very interesting changes in this area.

Op het gebied van de rechten van familieleden zijn er zeer belangwekkende ontwikkelingen.

He can ruin the most interesting match by just spouting cliche again and again and again.

Hij kan een spannende wedstrijd verknoeien door het ene na het andere cliché te spuien.

The other idea is kind of interesting, which is, you can't reach inside anymore.

Ze hebben ongelooflijke isolatie, laten wij dus die ongelooflijke isolatie gebruiken hier.

Nevertheless, I think that your suggestion is a very interesting one.

Maar ik denk wel dat u zojuist een waardevolle suggestie heeft gedaan.

But what I find more interesting is the background against which this raid took place.

Maar wat volgens mij interessanter is, is de achtergrond tegen welke deze inval plaatsvond.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Have a look at the English-Hindi dictionary by bab.la.