English-Dutch translation for "is"

EN is Dutch translation

is {vb}
NL
to be {adv.}
to be {vb}

NLis English translation

is {vb}
EN
zijn {het}
zijn {vb}
zijn {pron.}

EN is
volume_up
{verb}

trending_flat
"he, she, it is"

is
volume_up
is {vb}
Cyclobutadiene is a substance that is always detectable when food is irradiated.
Cyclobutadieen is een stof die altijd waarneembaar is als voedsel bestraald is.
And in fact, what's important is that this information actually never died out.
Wat belangrijk is, is dat deze informatie nooit is uitgestorven.
Child pornography is illegal, adult pornography is only harmful to children.
Kinderporno is illegaal, volwassenenporno is slechts schadelijk voor kinderen.

Context sentences for "is" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
De Commissie schaart zich uiteraard volledig achter deze verklaring van de Unie.
EnglishAllow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
Maar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishYou know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?
Je weet toch dat ik blaasontsteking heb waardoor ik om de 2 uur naar de WC moet?
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishMany transactions in banking and stockbrokerage are already taking place online.
In het bankwezen en de effectenhandel vinden al veel transacties on line plaats.
EnglishCriticism of that position will not weaken the Commission but your actions will.
Kritiek op dat standpunt zal de Commissie niet verzwakken, maar uw optreden wel.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishWe do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
Wij hebben daarvoor echter meer personeel en meer gespecialiseerde mensen nodig.
EnglishThe interpretation I heard suggested that you were suggesting that he was lying.
In de vertaling die ik te horen kreeg leek het alsof u suggereerde dat hij loog.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishThe members of my group would like to look at the various aspects of the policy.
Leden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.
EnglishMr President, I should like to start by offering my sincere thanks to Mr Martin.
Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Martin hartelijk bedanken.
EnglishThat is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
EnglishAt present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishAlso, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
Bovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.