Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Dutch translation for "is"

 

"is" Dutch translation

Results: 1-34 of 76072

is {verb}

is (he, she, it is) {vb}

is {vb}

A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.

Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.

It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.

Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.

Naturally a communication such as this is always the basis for further measures.

Uiteraard is een dergelijke mededeling steeds de basis voor verdere maatregelen.

This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.

Dat is een principiële vraag, niet alleen voor Oostenrijk maar voor heel Europa.

There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.

Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.

to be {verb}

to be [was|been] {vb} (also: to grow, to become, to arise, to happen)

he/she/it is (Present)

hij/zij/het wordt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

to be [was|been] {vb} (also: to exist)

he/she/it is (Present)

hij/zij/het is (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

to be [was|been] {vb}

wezen {vb}

is {verb}

is (he, she, it is) {vb}

is {vb}

A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.

Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.

It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.

Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.

Naturally a communication such as this is always the basis for further measures.

Uiteraard is een dergelijke mededeling steeds de basis voor verdere maatregelen.

This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.

Dat is een principiële vraag, niet alleen voor Oostenrijk maar voor heel Europa.

There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.

Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.

zijn {verb}

to be [was|been] {vb}

zijn [was|geweest] {vb} (also: wezen, worden)

he/she/it is (Present)

hij/zij/het is (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))
zijn [was|geweest] {vb} (also: existeren, bestaan, leven)

he/she/it exists (Present)

hij/zij/het is (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

zijn {pronoun}

his {pron.}

zijn {pron.} (also: het zijne, aan hem, de zijne, haar)

its {pron.}

zijn {pron.} (also: de zijne, haar, hun)

their {pron.}

zijn {pron.} (also: haar, hun)

her {pron.}

zijn {pron.} (also: zij, naar d'r, naar haar, 'r)

zijn {noun}

existence {noun}

zijn {het} (also: voorkomen, bestaan)

entity {noun}

zijn {het}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "be":

 

Similar translations

Similar translations for "is" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "is" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.

Zij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.

That is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.

De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.

That is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.

Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.

Our nation and homeland are what is most sacred to us, after God and the family.

Na God en gezin vertegenwoordigen volk en vaderland immers onze hoogste waarden.

It's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.

Het heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.

This is intended as a kind of prelude to what will happen after full membership.

Dit als een soort voorspel op wat er zal gebeuren na het volledige lidmaatschap.

Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.

Daardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.

However, he is fundamentally wrong when he says this debate is not about China.

Maar hij heeft volkomen ongelijk als hij zegt dat dit debat niet over China gaat.

Is some bureaucrat always going to decide what is good farming practice for me?

Moet een bureaucraat beslissen over de wijze waarop ik het best landbouw bedrijf?

What is at stake at the moment is finding out the truth and regaining confidence.

Het gaat hier om waarheidsvinding, het gaat hier om het herwinnen van vertrouwen.

The first is that my Group and I support Mr Bowis ' report, which is excellent.

Ten eerste steunen mijn fractie en ik het uitstekende verslag van de heer Bowis.

   – The question is specifically about strengthening democratic forces in Iran.

- De vraag gaat specifiek over versterking van de democratische krachten in Iran.

The fishermen's distrust of EU legislation is undermining their sense of justice.

Het wantrouwen van de vissers jegens de EU-wetgeving ondermijnt hun rechtsgevoel.

I will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.

Ik zal het probleem dat u naar voren heeft gebracht aan de quaestoren voorleggen.

The problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.

Het geluidsprobleem neemt dus toe, met name het geluid van weg- en vliegverkeer.

That is why, today, we have a European responsibility for this European Albania.

Daarom dragen wij nu een Europese verantwoordelijkheid voor dit Europese Albanië.

Otherwise the danger is that the main burden will only be upon the shareholders.

Anders bestaat het gevaar dat de last alleen op de aandeelhouders komt te rusten.

I think the main cause is the inadequate performance of the investigation bodies.

Het gebrekkig functioneren van de opsporingsinstanties acht ik de hoofdoorzaak.

It is apparent that when the hurricane governs the ocean, everything collapses.

We hebben kunnen constateren dat als de orkaan de oceaan regeert, alles instort.

So the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.

In zoverre blijft het onderwerp openbare aanklager natuurlijk op de agenda staan.
 

Forum results

"is" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: ground floor, parent-teacher conference, cheating software, to redirect, antebellum

Similar words

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.