How to write a CV in Dutch

English-Dutch translation for "is"

 

"is" Dutch translation

Results: 1-35 of 75868

is {verb}

is (he, she, it is) {vb}

is {vb}

It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.

Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.

A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.

Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.

The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.

Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.

There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.

Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.

The 15 October target date is a serious one and we have told the Americans that.

De streefdatum van 15 oktober is serieus en dat hebben we de Amerikanen verteld.

to be {verb}

to be [was|been] {vb} (also: to exist)

he/she/it is (Present)

hij/zij/het is (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

to be [was|been] {vb} (also: to grow, to become, to arise, to happen)

he/she/it is (Present)

hij/zij/het wordt (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

to be [was|been] {vb}

wezen {vb}

to be {adverb}

to be {adv.} (also: in the making)

  in wording {adv.}

is {verb}

is (he, she, it is) {vb}

is {vb}

It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.

Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.

A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.

Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.

The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.

Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.

There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.

Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.

The 15 October target date is a serious one and we have told the Americans that.

De streefdatum van 15 oktober is serieus en dat hebben we de Amerikanen verteld.

zijn {verb}

to be [was|been] {vb}

zijn [was|geweest] {vb} (also: wezen, worden)

he/she/it is (Present)

hij/zij/het is (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))
zijn [was|geweest] {vb} (also: existeren, bestaan, leven)

he/she/it exists (Present)

hij/zij/het is (onvoltooid tegenwoordige tijd (ott))

zijn {pronoun}

his {pron.}

zijn {pron.} (also: het zijne, aan hem, de zijne, haar)

its {pron.}

zijn {pron.} (also: de zijne, haar, hun)

their {pron.}

zijn {pron.} (also: haar, hun)

her {pron.}

zijn {pron.} (also: zij, naar d'r, naar haar, 'r)

zijn {noun}

existence {noun}

zijn {het} (also: voorkomen, bestaan)

entity {noun}

zijn {het}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "be":

 

Similar translations

Similar translations for "is" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "is" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.

Zij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.

That is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.

Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.

That is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.

De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.

It's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.

Het heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.

Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.

Daardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.

Is some bureaucrat always going to decide what is good farming practice for me?

Moet een bureaucraat beslissen over de wijze waarop ik het best landbouw bedrijf?

What is at stake at the moment is finding out the truth and regaining confidence.

Het gaat hier om waarheidsvinding, het gaat hier om het herwinnen van vertrouwen.

However, he is fundamentally wrong when he says this debate is not about China.

Maar hij heeft volkomen ongelijk als hij zegt dat dit debat niet over China gaat.

The first is that my Group and I support Mr Bowis ' report, which is excellent.

Ten eerste steunen mijn fractie en ik het uitstekende verslag van de heer Bowis.

   – The question is specifically about strengthening democratic forces in Iran.

- De vraag gaat specifiek over versterking van de democratische krachten in Iran.

The fishermen's distrust of EU legislation is undermining their sense of justice.

Het wantrouwen van de vissers jegens de EU-wetgeving ondermijnt hun rechtsgevoel.

The problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.

Het geluidsprobleem neemt dus toe, met name het geluid van weg- en vliegverkeer.

So the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.

In zoverre blijft het onderwerp openbare aanklager natuurlijk op de agenda staan.

I think the main cause is the inadequate performance of the investigation bodies.

Het gebrekkig functioneren van de opsporingsinstanties acht ik de hoofdoorzaak.

It is apparent that when the hurricane governs the ocean, everything collapses.

We hebben kunnen constateren dat als de orkaan de oceaan regeert, alles instort.

That is why, today, we have a European responsibility for this European Albania.

Daarom dragen wij nu een Europese verantwoordelijkheid voor dit Europese Albanië.

I will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.

Ik zal het probleem dat u naar voren heeft gebracht aan de quaestoren voorleggen.

As far as the single market is concerned, there is still a great deal to be done.

Dan stel ik vast dat op het gebied van de interne markt nog veel moet gebeuren.

It is only regrettable that such proposals have not been supported by Parliament.

Ik betreur het zeer dat deze voorstellen niet de steun van het Parlement krijgen.

I believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.

Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

In the Greek-English dictionary you will find more translations.