Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Dutch translation for "lucky"

 

"lucky" Dutch translation

Results: 1-24 of 187

lucky {adjective}

lucky {adj.} (also: happy, fortunate, content, providential)

gelukkig {adj.}

Europe can count itself as lucky that the social dialogue has achieved so much.

Europa mag zich gelukkig prijzen dat de sociale dialoog zoveel heeft opgeleverd.

I'm not going to waste one more second wondering how I've gotten so lucky

Ik verspild geen seconde meer met me af te vragen waarom ik zo gelukkig ben

I mean, I really can't believe how lucky I am here, standing in front of you, speaking.

Ik kan echt niet geloven hoe gelukkig ik ben om hier voor jullie te staan spreken.

Solomon does not chair the European Parliament – lucky for Solomon.

Het Europees Parlement wordt echter niet voorgezeten door Salomo -- gelukkig voor Salomo.

So far, it would seem that the agricultural budget was born under a lucky star.

Tot nu toe valt de landbouwbegroting zoals het zich laat aanzien onder een gelukkig gesternte.

lucky {adj.}

geluks- {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "lucky":

 

Similar translations

Similar translations for "lucky" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "lucky" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Greetings to you, the lucky finder of this golden ticket, from Mr. Willy Wonka.

Gegroet, gelukkige vinder van deze Gouden Toegangskaart, van meneer Willie Wonka.

And here comes Lucky Day, coming up from behind, passing Yellow Tail, Salmonella.

En daar komt Lucky Day helemaal van achteren... hij sprint nu echt naar voren.

Maybe we'll be lucky and discover some magic thing, but I don't think so.

Misschien hebben we geluk en ontdekken we plots iets magisch, maar dat geloof ik niet.

Coming around the turn it's Seabiscuit by a length and Lucky Day well behind.

Seabiscuit komt met voorsprong de bocht uit, en Lucky Day op achterstand.

I was lucky enough to spend my last year, my fifth year, in Rome as a student.

Ik had het geluk om mijn laatste jaar, het 5de jaar, in Rome te studeren.

CP: You're lucky that this is not being streamed to them live right now.

CP: Je hebt geluk dat dit niet live naar de gemeenschap wordt gestreamd.

I had absolutely no idea what I was about to become part of, and I was incredibly lucky.

Ik had er geen idee van waar ik deel van zou gaan uitmaken. ~~~ Ik was een gelukzak.

When this agreement was completed, however, my first thought was lucky Mexico.

Op het moment dat deze overeenkomst werd gesloten, was mijn eerste gedachte: Mexico boft.

Madam President, I am lucky today that it is Commissioner Oreja who is replying.

Mevrouw de Voorzitter, vandaag bof ik dat juist commissaris Oreja mijn vraag beantwoordt.

I mean, if you're lucky enough you get to do it more than once, right?

Ik bedoel, als u geluk heeft dan mag u ze meer dan eens in vullen toch?

We might get two or three dead sharks washed up in Ireland a year, if we're kind of lucky.

Er spoelen misschien 2 of 3 dode haaien per jaar aan in Ierland, als we 'geluk' hebben.

An Oompa-Loompa was lucky if he found three or four cocoa beans a year.

Een Oempa-Loempa bofte als hij drie of vier cacaobonen per jaar vond.

Some lucky ones -- and among them, Brad -- go to serious rehabilitation centers after that.

Sommige geluksvogels, waaronder Brad, gaan daarna naar een echt rehabilitatiecentrum.

I'm so lucky that there's this archive of performances that I can share with my students.

Ik bof zo, dat er een heel archief met voordrachten is die ik mijn studenten kan laten zien.

And it says if you want to get lucky, you know, you've got to be around positive people.

Als je geluk wilt hebben moet je positieve mensen om je heen hebben.

Our education systems, you do all that stuff afterward, if you're lucky, sport, drama, music.

In onze onderwijssystemen doe je dat alles achteraf, als je geluk hebt: sport, drama, muziek.

All of us in this House – if we are lucky enough to live long enough – will grow old.

Wij allen in dit Huis - als we het geluk hebben dat we lang genoeg leven - zullen oud worden.

The consumer is just unlucky in being not the first, but the umpteenth claimant.

Hij heeft gewoon de pech dat hij niet de eerste, maar de zoveelste is die zijn claim indient.

I was lucky enough that I visited Mumbai, my house, back for a vacation.

Ik bezocht tot mijn geluk Mumbai, mijn thuis, tijdens de vakantie.

Anyone here lucky enough to share, to cohabit with a mouse -- a domestic partnership with mice?

Heeft iemand hier het voorrecht samen te wonen met een muis -- een muis als huisgenoot?
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: plight, plight, ice bucket, wine cooler, within the foreseeable future

Similar words

lubricant · lubrication · Lucas · Lucerne · Lucian · lucid · lucidity · Lucifer · luck · luckily · lucky · lucrative · Lucretius · Luganda · luge · luggage · Luke · lukewarm · lullaby · lumbago · lumbar

In the English-Spanish dictionary you will find more translations.