Internship offers in many countries

English-Dutch translation for "match"

 

"match" Dutch translation

Results: 1-61 of 508

match {noun}

match {noun} (also: contest, competition, clash)

wedstrijd {de}

This evening there is also a football match, between Real Madrid and Borussia Dortmund.

Vanavond is er ook een wedstrijd tussen Real Madrid en Borussia Dortmund.

He can ruin the most interesting match by just spouting cliche again and again and again.

Hij kan een spannende wedstrijd verknoeien door het ene na het andere cliché te spuien.

When I was younger I played rugby and I recall a match that was not going well.

Toen ik nog jong was, speelde ik rugby en ik herinner mij een wedstrijd die niet goed verliep.

Anybody round here can pick up a ticket for a World Cup match just like that.

Iedereen hier kan zó een kaartje voor een WK-wedstrijd krijgen.

Mr President, I hope there will be a great football match on 17 June between England and Germany.

De meeste mensen hopen hetzelfde: dat het een spannende wedstrijd wordt en dat alles veilig verloopt.

match {noun} (also: outfit, bevy, set, pair)

stel {het}

But I do wonder why it is so difficult to adopt European policy or industrial policy which can match Hollywood.

Maar ik stel mij de vraag hoe het toch komt dat het zo moeilijk is om te komen tot een Europese politiek, een industriële politiek, die een weerwoord kan bieden aan Hollywood.

match {noun} (also: pair, duo, couple, twain)

paar {het}

I wish to compliment the Commissioner and, for a moment, I thought he was going to assist Scotland to try to win a match or two.

Ik wil de commissaris graag complimenteren, en ik dacht heel even dat hij Schotland ging helpen om een paar wedstrijden te winnen.

match {noun} (also: contest, game, competition)

match {de}

And on the WTO and Codex Alimentarius pitch it will not be an easy match.

En op het veld van de WHO en de Codex Alimentarius zal het geen simpele match worden.

What counts is what is on the scoreboard and the points that are awarded during the match.

Wat telt is dat er wordt gescoord en welke punten tijdens de match worden uitgedeeld.

But while the European Parliament may have controlled the European match, we are by no means through yet.

Maar het Europees Parlement mag dan al de Europese match beheerd hebben, we zijn er toch lang nog niet.

I hope you still managed to enjoy a very interesting match between France and Portugal.

Ik hoop dat u desondanks toch nog hebt kunnen genieten van een heel interessante match tussen Frankrijk en Portugal.

So, the match was ended in between.

Dus werd de match voortijdig beëindigd.

match {noun}

lucifer {de}

But what do a clock, a match, chess pawns...... and vowels have in common?

Wat hebben een klok, een lucifer, pionnen... en klinkers gemeen?

When your friend's house is burning down, you do not stop to argue over who dropped the match.

Wanneer het huis van je vriend in brand staat, dan ga je niet ruziën over de vraag wie de lucifer heeft laten vallen.

match {noun} (also: like)

evenknie {de}

It is high time for a pan-European capital market to become operational - the EASDAQ as a match for the American NASDAQ.

Het is hoog tijd dat een pan-europese kapitaalmarkt de EASDAQ als evenknie van het Amerikaanse NASDAQ operationeel wordt.

match {noun} (also: matchstick)

to match {verb}

to match [matched|matched] {vb} (also: to bind, to couple, to clutch)

So we match the chain used to kill Junior with Henry's bike...... and we got him.

Als we de ketting waarmee junior is vermoord kunnen koppelen met Henry's motor, dan hebben hem.

If we want our beef market to recover we must match our resolute deeds with reasoned words.

Als wij willen dat onze rundvleesmarkt zich herstelt, moeten wij kordate daden koppelen aan weloverwogen woorden.

In that way, the European Union does not lose its industry and can match it with a very strong and better manned service industry.

Zodanig dat de Europese Unie haar industrie niet verliest en een heel sterke en betere bemande dienstenindustrie daaraan kan koppelen?

What it does is use the Internet to create an infinite marketplace to match person A's "haves" with person C's "wants," whatever they may be.

Het gebruikt het internet om een oneindig grote marktplaats te maken om wat persoon A heeft te koppelen met wat persoon C wil, wat dat ook mag zijn.

Freedom from fear must be matched by the freedom to eat and to work.

Bevrijding van angst moet worden gekoppeld aan de vrijheid om te eten en te werken.

to match [matched|matched] {vb} (also: to establish, to arrange, to erect, to tidy)

to match [matched|matched] {vb} (also: to accord, to agree, to come to an agreement, to analogize)

The result would thus match the existing practice in the horizontal directives.

Zo zal het eindresultaat ook overeenstemmen met de regelingen in reeds bestaande richtlijnen.

We are pursuing several priorities in this context, which also match the priorities set by this Parliament.

Wij hebben in dat opzicht meerdere prioriteiten, die overeenstemmen met die van het Parlement.

And we then wanted to see whether we can match our ancestral maps with digital maps made somewhere in the world.

Daarna wilden we zien of we onze voorouderlijke kaarten kunnen doen overeenstemmen met die digitale kaarten.

Then after we harvest a coral, we measure this ratio, and now you can see, those curves match perfectly.

Na het oogsten een koraal meten we de verhouding. ~~~ Je kan zien dat deze curves perfect met elkaar overeenstemmen.

The audience is led to make assumptions or elaborations that are perfectly reasonable, but do not, in fact, match what is being done in front of them.

Het publiek wordt ertoe gebracht om dingen te veronderstellen die perfect redelijk zijn, maar die in werkelijkheid niet overeenstemmen met wat voor hun ogen gebeurt.

to match [matched|matched] {vb} (also: to fit in, to go with)

Here's another little flower -- different range of ultraviolet frequencies, different filters to match the pollinators.

Hier is nog een kleine bloem - met een verschillende reeks van ultraviolette frequenties, verschillende filters om te passen bij de bestuivers.

It may be due in part to bureaucracy, and in part to the fact that the funds might not match up with projects on which decisions have already been taken in Sweden.

Dat dit niet is gebeurd, komt enerzijds misschien door de bureaucratie, en anderzijds doordat de middelen misschien niet passen bij projecten waartoe in Zweden reeds is besloten.

In fact, you can look at how each of these economies developed, that each one has their own business imperative, matched with a consumer sensibility.

Kijk naar hoe elk van deze economieën zich heeft ontwikkeld. ~~~ Ze hebben elk hun eigen bedrijfsimperatief, die past bij een gevoeligheid van de consument.

to match [matched|matched] {vb} (also: to pair, to unite, to have sexual intercourse, to mate)

paren {vb}

Then we match them in pairs by computer.

Dan maken we er paren van, per computer.

to match [matched|matched] {vb} (also: to try on, to test, to fit in, to fit)

What it does not always get is the action to match those words.

Maar aan de daden die bij die woorden zouden passen ontbreekt het soms.

When we find a match, we apply the policy that the rights owner has set down.

Als we een overeenkomst vinden passen we het beleid toe dat de eigenaar van de rechten heeft bepaald.

I'll bet all your shoes match.

Ik wil wedden dat al jullie schoenen bij elkaar passen.

You zoom in, there are just four DNA strands and they have little single-stranded bits on them that can bind to other tiles, if they match.

Je zoomt in, er zijn maar vier DNA-strengen met kleine enkelstrengige stukjes erop die aan andere tegels kunnen binden als ze passen.

He came out for one of our teacher-training days and won like five rounds of Match Me in a row and was very proud of himself.

Hij speelde mee op een van onze trainingsdagen voor leraren en won vijf rondes van 'Laat me passen' op een rij en was erg trots op zichzelf.

to match [matched|matched] (synchronize) {vb}

match {noun}

match {noun}

match {de} (also: paar, stel, wedstrijd, evenknie)

And on the WTO and Codex Alimentarius pitch it will not be an easy match.

En op het veld van de WHO en de Codex Alimentarius zal het geen simpele match worden.

What counts is what is on the scoreboard and the points that are awarded during the match.

Wat telt is dat er wordt gescoord en welke punten tijdens de match worden uitgedeeld.

But while the European Parliament may have controlled the European match, we are by no means through yet.

Maar het Europees Parlement mag dan al de Europese match beheerd hebben, we zijn er toch lang nog niet.

I hope you still managed to enjoy a very interesting match between France and Portugal.

Ik hoop dat u desondanks toch nog hebt kunnen genieten van een heel interessante match tussen Frankrijk en Portugal.

So, the match was ended in between.

Dus werd de match voortijdig beëindigd.

game {noun}

match {de} (also: spelletje, spel, wild, potje)

Therefore, this report does not mark the end of the game, quite the reverse.

Met dit verslag is de match dan ook niet gespeeld, in tegendeel.

And there was this game in March 1939 that started on the third of March and ended on the 14th of March.

Er was een match in maart 1939 die gestart was op 3 maart en eindigde op 14 maart.

But what a game we had, M. S. Dhoni got it right in the air, but Misbah-ul-Haq, what a player.

Maar wat een match hebben we gezien, M.S. ~~~ Dhoni plukte de bal uit de lucht, maar Misbah-ul-Haq, wat een speler.

It's jumped 20 years into 20-over game.

Het is 20 jaar vooruitgesprongen, naar de 20-over-match.

There was a time when you played cricket, you played timeless test matches, when you played on till the game got over.

Er was een tijd dat, wanneer je cricket speelde, je tijdloze testmatchen speelde en je doorspeelde tot de match gedaan was.

contest {noun}

match {de} (also: wedstrijd, concours)

competition {noun}

match {de} (also: toernooi, concurrentie, competitie, mededinging)
 

Synonyms

Synonyms (English) for "match":

© Princeton Universityequal · equalize · equalise · equate · fit · pit · oppose · play off · mate · couple · pair · twin · meet · cope with · correspond · check · jibe · gibe · tally · agree

 

Similar translations

Similar translations for "match" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "match" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

So they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.

Tenslotte begonnen ze met hun talenten en kennis af te stemmen op mijn noden.

Secondly, we must adapt the fleet capacity to match the fishing that is available.

Ten tweede moeten we de capaciteit van de vloot aanpassen aan de vangstmogelijkheden.

This House should challenge other Member States to match Britain's example.

Dit Parlement zou andere lidstaten moeten oproepen het Britse voorbeeld te volgen.

Walt, your uncles match the description of two bank robbers from the ' 20s and ' 30s.

Je ooms voldoen aan het signalement van twee bankrovers uit de jaren '20 en '30.

Speaking time must also be adapted to match the importance of the issues in question.

De spreektijd moet ook worden aangepast aan het gewicht van de onderwerpen.

But, at the same time, it is also clear that words must be matched by deeds.

Tegelijkertijd is het echter duidelijk dat de daad bij het woord moet worden gevoegd.

We need to match it with teamwork and international cooperation of our own.

Dat moeten we doen met teamwerk en onze eigen internationale samenwerking.

The situation will thus be made to match the real driving dynamics of motorcycles.

Op die manier komt de situatie overeen met de werkelijke rijdynamiek van motorfietsen.

Now, if the DNA sequences match, they'll stick together, and so we can look at spots.

Als de DNA-sequenties overeenkomen, zullen ze aan elkaar blijven plakken.

He couldn't match it up to any bones on the planet, and he said, Aha! ~~~ It's extinct.

Het lukte hem niet om vergelijkbare botten te vinden en toen zei hij: "Aha!

The Soviet healthcare disaster was matched by equal incompetence on the economic front.

De verschrikkelijke sovjettoestanden gaan gepaard met verdwazing op economisch gebied.

Large-scale agriculture and the conservation of biodiversity are a difficult match.

Grootschalige landbouw en behoud van biodiversiteit gaan moeilijk samen.

We will, of course, see to it that the versions in all languages match one another.

Wij zullen er uiteraard op toezien dat de versies in alle talen met elkaar overeenkomen.

Now Edward de Bono argued that our brains are pattern matching machines.

Edward de Bono beweert dat onze hersenen patroonherkenningsmachines zijn.

And this is matched in every industrialized, wealthy country in the world.

En dat is net zo in elk geïndustrialiseerd, welvarend land in de wereld.

And then they match her mortgage to what she paid in rent for her little shanty.

En dan maken ze de afbetaling gelijk aan wat ze aan huur betaalde voor haar kleine hutje.

It is time to match action to the many words and do something about the problems.

Het is hoog tijd de mooie woorden in daden om te zetten en iets te doen aan de problemen.

Unfortunately, we are aware that the results have not matched our expectations.

Helaas weten wij dat de resultaten achterbleven bij onze verwachtingen.

But what we have done is something which the others now have to match.

Maar wat we hebben gedaan geldt nu als standaard die door anderen geëvenaard moet worden.

But if you know stuff, you're more likely to have your feelings match reality.

Maar als je deze dingen weet, dan is de kans groot dat jouw gevoel klopt met de realiteit.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: plight, plight, ice bucket, wine cooler, within the foreseeable future

Similar words

More translations in the bab.la English-Romanian dictionary.