How to write a CV in Dutch

English-Dutch translation for "military"

 

"military" Dutch translation

Results: 1-26 of 223

military {adjective}

military {adj.}

militaire {adj.}

Military activity is also responsible for widespread environmental destruction.

De militaire industrie is echter ook verantwoordelijk voor grote milieuproblemen.

We do not forget the 3, 000 people killed at the hands of the military despots.

Wij zijn de 3000 mensen die door militaire despoten zijn gedood, niet vergeten.

As the world's most populous country, China forms a military and economic power.

Als volkrijkste land ter wereld vormt China een militaire en economische macht.

It is not enough to make every effort to stave off a military invasion of Iraq.

Het is niet voldoende een militaire invasie in Irak met alle kracht af te wenden.

We therefore demand that the military government return to constitutional rule.

Wij vragen dan ook dat de militaire regering naar de grondwettelijkheid terugkeert.

military {adj.} [mil.]

militair {adj.} [mil.]

France has maintained a military presence in that country since independence.

Sinds de onafhankelijkheid is Frankrijk nog altijd militair aanwezig in dit land.

We are only setting up a new military bloc, which I do not believe is a good idea.

We creëren daarmee alleen een nieuw militair blok, en dat lijkt mij geen goed idee.

Those now talking of the need for military strikes are dangerous warmongers.

Degenen die het nu hebben over militair ingrijpen zijn gevaarlijke oorlogsstokers.

I, though, reject all use of satellite navigation systems for military purposes.

Ik daarentegen verwerp elk militair gebruik van satellietnavigatiesystemen.

The military-industrial complex is organising in order to lobby Brussels intensively.

Het militair-industrieel complex organiseert zich om Brussel uitvoerig te belobbyen.

military {adj.} [mil.]

martiaal {adj.} [mil.]

military {adj.} [mil.]

oorlogs- {adj.} [mil.]

military {noun}

military {noun} [mil.] (also: army)

leger {het} [mil.]

Cheap meaning sort of the cost of the military, not the cost of medical care.

Goedkoop vergeleken met de kosten van het leger, niet met die van medische zorg.

We want to see the Indonesian military cooperate fully with UN investigations.

We willen dat het Indonesische leger volledig meewerkt aan de onderzoeken van de VN.

That has fallen and been replaced by an interim government appointed by the military.

Die is nu afgezet en vervangen door een burgerregering die door het leger is benoemd.

If peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.

Als de vrede via politieke weg moet worden bereikt, moet het leger zich terugtrekken.

The EU is to be a state with a common police force, currency and military.

De EU wil een staat worden met een gemeenschappelijke politie, munt en leger.

military {noun}

eventing {noun} [equest.]

military {de} [equest.] (also: samengestelde wedstrijd)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "military":

 

Similar translations

Similar translations for "military" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "military" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Why does he propose this for the Turkish military government in paragraph 18?

Waarom wordt in paragraaf 18 dit voorstel gedaan voor de Turkse strijdmachten?

They produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.

Op wapens na produceert het land immers nauwelijks producten die in trek zijn.

This year, the murders and evictions by para-military units have escalated.

Dit jaar is het aantal moorden en verjagingen door paramilitaire eenheden geëscaleerd.

It is not true to say that we have agreed to make Europe a military power.

En het klopt ook niet wat u zegt; wij hebben niet besloten om Europa te militariseren.

It would appear that she is basically a spokesperson for the military and for industry.

Naar het schijnt vertegenwoordigt zij hier vooral defensie en de industrie.

You say that the situation is unclear and that there is a political and military vacuum.

U zegt dus dat Irak geen controle heeft op het noordelijk gedeelte van zijn land.

The United Kingdom has an important military force in former Yugoslavia.

Het Verenigd Koninkrijk heeft een belangrijke troepenmacht in ex-Joegoslavië.

Maybe if you'd just behave, I wouldn't have to consider military school.

Misschien als je je gedraagt, hoef ik niet over die school na te denken.

How justified is humanitarian military action, and what are its limits?

In hoeverre zijn oorlogshandelingen gerechtvaardigd en tot waar mogen zij gaan?

We also support the need for the military to give up some of their air space.

Wij steunen ook het voorstel dat de luchtmachten een deel van hun luchtruim moeten afstaan.

To be a credible military super power, of course, it needs a space policy.

Wil je als dergelijke macht geloofwaardig zijn, dan is er uiteraard een ruimtebeleid nodig.

The issue of military capabilities will be dealt with by Mr Richard, in a moment.

Zoals gezegd zal de kwestie van de capaciteiten straks besproken worden door de heer Richard.

This European military corps will be in addition to the national armies of each Member State.

Dat kan tevens een extra stimulans vormen om een Europees burgerschapsgevoel te kweken.

The Western military/ industrial complex had a field day and poured its weapons into Baghdad.

De westerse wapenindustrie kon zich uitleven en Bagdad werd onder wapens bedolven.

Please, stand firm where the military back-up for peace is concerned!

Ik verzoek u, wat de vredesmacht betreft, voet bij stuk te houden.

Some EU Member States do not belong to the NATO military alliance.

Sommige lidstaten van de EU zijn niet aangesloten bij de oorlogsorganisatie NAVO.

Today their only exports are raw materials and military hardware.

Momenteel exporteert Noord-Korea uitsluitend grondstoffen en wapens.

The military of the Arctic nations is taking it really seriously.

Ook de legerleidingen van de arctische landen nemen dit echt serieus.

I must now mention another: that of relations with the military.

En dan is er nog een ander probleem: de betrekkingen met de krijgsmacht.

But is it a military superpower that the peoples of Europe need?

Heeft de bevolking van Europa een gemilitariseerde supermacht nodig?
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

mildew · mildness · mile · mileage · mileometer · milepost · milestone · milf · militancy · militant · military · militia · milk · milkmaid · milkman · milkweed · mill · millennium · miller · millet · milliard

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.