Internship offers abroad for English native speakers

English-Dutch translation for "neglect"

 

"neglect" Dutch translation

Results: 1-56 of 305

neglect {noun}

neglect {noun} (also: slighting)

In the cities, the monumental facades hide decay, neglect and poverty.

In de steden zien we achter monumentale gevels verval, verwaarlozing en armoede toeslaan.

Nevertheless, to neglect Latin America would be at our peril.

Verwaarlozing van Latijns-Amerika zou ons echter duur te staan kunnen komen.

One could actually speak of death by neglect.

Je zou eigenlijk kunnen spreken van dood door verwaarlozing.

So I spoke out on youth unemployment and education and the neglect of the marginalized and the disenfranchised.

Dus ik sprak me uit over jeugdwerkloosheid en onderwijs en de verwaarlozing van de gemarginaliseerden en rechtelozen.

What is also shocking is the complete neglect of the national health care system and of education by Niyazov's regime.

Stuitend is ook de volkomen verwaarlozing van de nationale gezondheidszorg en het onderwijs door Nijazov's bewind.

neglect {noun} (also: absence, absenteism, absenteeism)

verzuim {het}

neglect {noun} (also: slighting)

But in the future the result will be not only regional neglect.

Maar dat zal in de toekomst niet meer alleen om regionale achterstelling gaan.

Outside of Europe, it would involve helping to solve the problems of poverty, neglect and injustice.

Buiten Europa door de onopgeloste problemen van armoede, achterstelling en onrecht alsnog te helpen oplossen.

Currently, the stipulated regions are suffering neglect because the structural funds are, above all, badly focused.

Op dit moment zijn de structuurfondsen vooral erg gericht op achterstelling van bepaalde regio's.

neglect {noun} (also: slighting)

verzaking {de}

to neglect {verb}

to neglect [neglected|neglected] {vb} (also: to leave, to release, to omit, to fail)

We should also not neglect radio as a good way of getting information.

Laten we ook niet vergeten dat de radio een goede manier is om informatie te verkrijgen.

But we often neglect them.

Wij laten ze echter vaak in de steek.

We often criticize him, but it is important also to support and encourage him in his tasks - if we do not want to neglect the Commission.

Wij hebben dikwijls kritiek op hem gehad maar we moeten hem ook in zijn werk steunen: laten we de Commissie toch vooral niet vergeten.

It would be a mistake of historic importance if we were to neglect the Indonesian people in so many other areas of the Indonesian archipelago.

Het zou een historische vergissing zijn in tal van die gebieden in de Indonesische archipel het Indonesische volk alleen te laten.

I will not comment on whether that has to do with incompetence, corruption or the neglect of his duties by a well-known holder of several posts.

Ik wil nu nog in het midden laten of dit te wijten is aan onbekwaamheid, aan corruptie van de verwaarlozing van zijn taken door een notoire cumulard.

to neglect [neglected|neglected] {vb} (also: to dilapidate)

We must never neglect the historic environment in all our countries.

Wij mogen in geen van onze lidstaten de historische omgeving ooit verwaarlozen.

In a modern Europe we ought never to neglect the field of research.

In een modern Europa mogen wij het onderzoek nooit verwaarlozen.

They cannot afford to neglect this area in their negotiations.

De landen kunnen zich bij de voorbereiding niet veroorloven om dit terrein te verwaarlozen.

It would be a crime, sheer suicide, to neglect our children.

Kinderen verwaarlozen is derhalve een misdaad, een zelfmoordactie.

He said that, "We might neglect our future selves because of some failure of belief or imagination."

Hij zei: "Misschien verwaarlozen we ons toekomstige zelf door een tekort in geloof of verbeelding."

to neglect [neglected|neglected] {vb} (also: to omit, to fail)

niet doen {vb}

People ask themselves that question when they see how the Member States have followed up the directive or, rather, how they have neglected to do so.

Deze vraag ligt voor de hand als we bekijken hoe de afzonderlijke landen de richtlijn hebben opgevolgd, of liever gezegd hoe ze dat niet hebben gedaan.

to neglect [neglected|neglected] {vb} (also: to leave behind, to leave, to omit, to overlook)

I cannot neglect also to mention the particular importance that needs to be given to cases of persons suffering from chronic diseases or from disabilities.

Ik kan niet nalaten om ook even te onderstrepen dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan mensen die aan chronische ziekten lijden of gehandicapt zijn.

The Italian Presidency neglected to criticise the enormous human rights violations taking place in Chechnya.

Het Italiaanse voorzitterschap heeft nagelaten om kritiek te leveren op de enorme schendingen van de mensenrechten in Tsjetsjenië.

It is a problem which was created by neglecting to build the drying unit at the right time, ten years ago, with the result that all this sludge has collected.

Dat probleem is ontstaan omdat men indertijd, tien jaar geleden, heeft nagelaten die drooginstallatie te bouwen, met als gevolg dat het slib zich nu ophoopt.

What Member States cannot achieve by themselves, measures which they have neglected and those which they do not yet trust, could be implemented at European level in the form of pilot projects.

Wat lidstaten niet kunnen, wat ze hebben nagelaten, wat ze nog niet durven, zou binnen Europa door middel van proefprojecten kunnen worden gerealiseerd.

And if we forget to do this, if we neglect this word and this value, the citizens will distance themselves from us.

En als we dat vergeten te doen, als we dat woord en die waarde veronachtzamen, dan zullen de burgers ons de rug toekeren.

They have not had their accounts signed off for the last ten years and they want more money to waste, to neglect, to give in fraud and corruption.

Hun rekeningen zijn de afgelopen tien jaar niet één keer goedgekeurd en nog willen ze meer geld om te verspillen, te veronachtzamen en uit te geven aan fraude en corruptie.

to neglect [neglected|neglected] {vb} (also: to abjure, to leave out, to renounce, to omit)

verzaken {vb}

Railways, once much-loved, which played a substantial part in the first flourishing of tourism in the Alps some 100 years ago, are now generally forgotten, neglected and put at a disadvantage.

Het goede oude spoor, dat ongeveer honderd jaar geleden een groot aandeel had in de opkomst van het alpentoerisme, wordt meestal vergeten, verwaarloosd en achtergesteld.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "neglect":

 

Context sentences

Context sentences for "neglect" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In our view we should neglect no possible way of preventing these accidents.

Naar onze mening mag er geen enkel middel ter preventie worden verwaarloosd.

This report addresses the issue of state aid to enable neglected regions to develop.

Dit verslag gaat over overheidssteun voor de ontwikkeling van achtergestelde regio's.

The problem has not so much been with the measures, but in neglecting them.

Het probleem zit niet zozeer in de maatregelen maar in het in de wind slaan ervan.

All over the world, children are being exploited, neglected or exposed to violence.

Overal ter wereld worden kinderen uitgebuit, verwaarloosd of aan geweld blootgesteld.

Now, the Small Hadron Collider is in a cupboard, overlooked and neglected.

En nu ligt de Kleine Hadronbotser in een kast, over het hoofd gezien en verwaarloosd.

Mrs Locatelli’ s report, too, entirely neglects the principle of subsidiarity.

Ook het verslag-Locatelli slaat in het geheel geen acht op het subsidiariteitsbeginsel.

It is an excellent report which deals with a particularly sensitive and neglected area.

Het is een zeer goed verslag over dit bijzonder gevoelig en verwaarloosd gebied.

I was so focused on doing all these things that I was neglecting my friends and family.

Ik was zo bezig met al die dingen dat ik mijn vrienden en familie verwaarloosde.

In the past development interventions have often neglected two important considerations.

In het verleden ontbrak het bij de ontwikkelingssteun vaak aan twee belangrijke aspecten.

It seems to me that Mr Lehne has rather neglected this aspect in his report.

Dat is naar mijn idee in het verslag van collega Lehne een ondergeschoven kindje gebleven.

Poetry is what elevates the banal and neglected object to a realm of art.

Poëzie verheft het banale en het verwaarloosde tot een vorm van kunst.

The Council of Ministers of the Internal Market have neglected the noise aspect enormously.

In de Raad van ministers van Interne Markt is het geluidsaspect enorm verwaarloosd.

Hopefully this aspect will not be neglected at the ministerial conference in Bonn.

Hopelijk wordt dit aspect niet een ondergeschoven kindje op de ministerconferentie in Bonn.

Mutual understanding is an area that has been neglected for too long.

Te lang is er te weinig ondernomen om het wederzijds begrip te bevorderen.

In my view, the potential of women has been neglected for too long in this respect.

Mijn laatste punt betreft het ontbreken van een communautair octrooi.

The report neglects to tackle some of the difficult points, however.

Het verslag besteedt echter geen aandacht aan een aantal moeilijke punten.

Mr Bertens said that the European Union had neglected these markets.

De heer Bertens zei, dat de Europese Unie die markten verwaarloosd heeft.

This is a neglected area in which a great deal must and can be done.

Er is te weinig aandacht besteed aan dit gebied, waarop veel gedaan moet en kan worden.

Investor protection has been neglected too often in the discussion.

Aan de bescherming van beleggers is in de discussie echter nauwelijks aandacht besteed.

The Roma feel they are a neglected body within this European Union.

De Roma hebben het gevoel veronachtzaamd te worden binnen deze Europese Unie.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the English-Swedish dictionary by bab.la.