×Did you mean: neighbours?

Summary

Our team was informed that the translation for "neighbors" is missing.

How to write a CV in Dutch

English-Dutch translation for "neighbors"

Translation

"neighbors" Dutch translation

Did you mean: neighbours?
Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Context sentences

Context sentences for "neighbors" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Probably because if you live on a farm, you might not have a lot of neighbors, period.

Als je op een boerderij woont, heb je waarschijnlijk niet veel buren. ~~~ Punt.

And on Sunday morning the neighbors leaf blower comes out, and I want to throttle them.

En op zondagmorgen komt de bladerenblazer van de buren, en ik wil ze verstikken.

Those neighbors of mine who stand against England...... deserve to die a traitor's death.

Mijn buren die zich tegen Engeland keren...... verdienen te sterven als verraders.

Invite your friends and neighbors over and repeat once a year, maybe.

Nodig je vrienden en buren uit en herhaal dit eens per jaar, misschien.

They each do their own thing, flashing on and off, paying no attention to their neighbors.

Ze doen allemaal hun eigen ding, ze flitsen aan en uit, en geven geen aandacht aan hun omgeving.

And then finally, we insist that the robots be agnostic to who their neighbors are.

Tenslotte willen we dat de robots niet weten wie hun buren zijn.

Be prepared to find vocations that make you useful to your neighbors and to your fellow citizens.

Wees bereid om een beroep te kiezen dat je nuttig maakt voor je buren en je medeburgers.

It's as though Mexico and Canada were hostile neighbors to the United States, which they're not.

Het is alsof Mexico en Canada vijandelijke buren waren van de Verenigde Staten, wat ze niet zijn.

And you interact a lot with your neighbors -- people you like, people you might not know.

Je hebt veel interactie met je buren, mensen die je leuk vindt, mensen die je misschien niet kent.

There's a class of cells, a fairly small cell, an inhibitory cell, that quiets its neighbors.

Er bestaat een klasse van cellen, vrij kleine cellen, inhiberende cellen, die hun buren stilleggen.

women, my mother, my friends' mothers, our neighbors, all the women I knew --

droegen vrouwen, mijn moeder, de moeders van mijn vrienden, buurvrouwen, alle vrouwen die ik kende,

But you see Democrats versus Republican, not a big difference based on who your neighbors are.

Maar kijk: Democraten versus Republikeinen, het maakt niet veel uit, op basis van wie je buren zijn.

(Laughter) Count Dracula teeth in the mouths of your neighbors?

(Gelach) Graaf-Draculatanden in de monden van jullie buren?

And their neighbors, which don't have the molecule, would not.

Maar niet hun buren, die niet over het molecuul beschikken.

And you're all thinking what your neighbors would think of seeing that.

Jullie denken allemaal: wat zouden de buren hiervan denken?

And they try to pinpoint what it is that sets them apart from their miserable neighbors and friends.

Ze proberen aan te duiden wat het juist is dat hen onderscheidt van hun miserabele buren en vrienden.

There is a trick you can do for your friends and neighbors.

Een mooi trucje dat je voor vrienden en familie kunt doen.

So, like Snoopy, we can't just lie there and think great thoughts about our neighbors.

Net als Snoopy kunnen we niet alleen maar rustig erbij liggen en mooie gedachten over onze buren denken.

As long as we believe that people, our own neighbors, are selfish, stupid or lazy, then there's no hope.

Zolang wij blijven geloven dat mensen, onze eigen buren, egoïstisch, stom of lui zijn, is er geen hoop.

The first African countries coming into the Western box, and we get a lot a new neighbors.

De eerste Afrikaanse landen bereiken het Westerse vak.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: espoused, espoused, in a figurative sense, figuratively, final destination

Similar words

More translations in the Chinese-English dictionary.