Daily language articles on LexioPhiles

English-Dutch translation for "perhaps"

 

"perhaps" Dutch translation

Results: 1-25 of 873

perhaps {adverb}

perhaps {adv.} (also: perchance, maybe, possibly, haply)

misschien {adv.}

The second question is this: have we perhaps reached the limits of enlargement?

De tweede vraag is of we de grenzen van de uitbreiding misschien hebben bereikt.

Perhaps the Commissioner can come back to this and explain exactly what he meant.

Kan de heer Van den Broek misschien even verduidelijken wat hij daarmee bedoelt?

The composition of your Commission is perhaps more balanced than it might appear.

De samenstelling van uw Commissie is misschien wel evenwichtiger dan het lijkt.

Much of what has perhaps not yet happened formally is in fact already reality.

Veel van wat misschien formeel nog niet is gebeurd, is eigenlijk al realiteit.

Perhaps that will lead in time to support for the peace process and negotiations.

Misschien leidt dat gaandeweg tot steun voor het vredesproces en onderhandelingen.

perhaps {adv.} (also: perchance, possibly, maybe)

mogelijk {adv.}

Perhaps this is because it cannot be objected to on legal or economic grounds.

Misschien is de reden dat er geen juridische of economische bezwaren mogelijk zijn.

It is perhaps possible that Mrs Schaffner is right to some extent at least.

Het is mogelijk dat mevrouw Schaffner in elk geval gedeeltelijk gelijk heeft.

Perhaps we ourselves do not realise that a number of taboos have recently been broken.

Mogelijk beseffen wij zelf niet dat onlangs diverse taboes zijn doorbroken.

My name does not appear on the attendance register, perhaps through a mistake of my own.

Mijn naam staat niet op de presentielijst, mogelijk door mijn eigen schuld.

Perhaps in many years ' time, we will talk about how Europe had a dream.

Over ettelijke jaren spreken wij mogelijk over de droom, die Europa had.

perhaps {adv.} (also: perchance, possibly, maybe)

wellicht {adv.}

It is perhaps the most important security challenge facing us in the next century.

Water wordt wellicht het belangrijkste veiligheidsvraagstuk van de volgende eeuw.

The unpopularity of the present leadership, the government, is perhaps a factor.

Onvrede over het landsbestuur, over de eigen regering, is wellicht één aspect.

If no other way can be found, then it is perhaps necessary to resort to regulation.

Als er werkelijk geen andere oplossing is, moet men wellicht regelgeving overwegen.

Perhaps we can stir Council and the Commission to return from their digressions.

Wellicht kunnen we Raad en Commissie bewegen terug te keren op hun dwalingen.

Perhaps they should have asked their counterparts in the European Parliament.

Wellicht moet bij de leden van het Europees Parlement eens navraag worden gedaan.

perhaps {adv.} (also: possibly, several times, sometimes, perchance)

soms {adv.}

Perhaps the fisheries policy is not such a common policy as the agricultural policy?

Of is het visserijbeleid soms niet net zo gemeenschappelijk als het landbouwbeleid?

At times, perhaps, their voice drowns out some of the other groups, in my judgment.

Naar mijn oordeel overschreeuwt die stem soms een aantal van de andere groeperingen.

Does that mean, however, that other persecutions were perhaps less serious?

Maar wordt daarmee beweerd dat de andere vervolgingen soms minder erg waren?

Perhaps there is then a celebratory debate, a time-consuming procedure with no outcome.

Worden hier soms ellenlange discussies gevoerd zonder enig concreet resultaat?

Has China perhaps ratified the UN Covenant on Political and Civil Rights?

Heeft China soms het VN-verdrag inzake politieke rechten en burgerrechten geratificeerd?

perhaps {adv.} (also: if the occasion arises, maybe, perchance, possibly)

Perhaps there is a lack of initiatives and the least-favoured areas do not know how to develop.

Mogelijkerwijs wordt er te weinig ondernomen en weten de minder begunstigde gebieden niet hoe zij vooruit moeten komen.

Mobile satellites might perhaps create one, but even that infrastructure will only be competitive if content can be provided at the same time.

Ze zal er mogelijkerwijs komen met de mobiele satelliet, maar ook daar zal deze infrastructuur pas concurrerend worden als er tegelijk ook inhouden mee aangeboden kunnen worden.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "perhaps":

 

Context sentences

Context sentences for "perhaps" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I therefore again ask the Commission if it has perhaps revised its opinion here.

Ook nu zou ik van de Commissie willen weten of ze haar standpunt heeft herzien.

I now want to talk about enlargement, which is still, perhaps, one of my concerns.

Omdat ik me nu zorgen maak over de uitbreiding, wil ik het daar nog over hebben.

There could perhaps also be a risk of cheating in the classification of waste.

Het risico van fraude met de classificatie van afval is ook niet denkbeeldig.

Perhaps the President-in-Office is once again demonstrating his powerlessness.

Tenzij u zegt dat u daar niet op kunt antwoorden, want dan heb ik medelijden met u.

Perhaps I might ask Mr Fischler if there is any progress made in this direction.

Ik wil de heer Fischler vragen of al enige vooruitgang in die zin geboekt is.

The only reason is perhaps that the Council is not interested in the subject.

De enige reden zou kunnen zijn, dat de Raad niet in dit onderwerp is geïnteresseerd.

Commissioners, perhaps you would be so kind as to tell us what you think about that.

Heren commissarissen, ik hoop dat u bereid bent om hier nog even op te reageren!

All that needs to be done is to fly a bit less and perhaps do without a few luxuries.

Men zou gewoon wat minder moeten vliegen en zo nu en dan eens van luxe moeten afzien.

It is perhaps a little too fearful that we want to take away its right of initiative.

Zij is echter een beetje te bang dat wij haar het initiatiefrecht willen ontnemen.

Finally, I would offer an important and perhaps less complimentary remark.

Tot slot heb ik nog een belangrijke, zij het wat minder lovende opmerking.

Mr Gollnisch and I perhaps look at the world through different spectacles.

De heer Gollnisch en ik bekijken de wereld waarschijnlijk niet door dezelfde bril.

Perhaps, therefore, we need to discuss more drastic reductions in working hours.

Daarom moeten wij nadenken over veel drastischere arbeidstijdverkortingen.

Perhaps the present energy problems in the United States and Europe have woken us up.

Hebben de energieproblemen in de Verenigde Staten en Europa ons nu dan wakker geschud?

Perhaps we can criticize the North Korean authorities, but only a little.

Wij mogen de Noord-Koreaanse autoriteiten wel bekritiseren, maar slechts een beetje.

Perhaps we should just put this down to attempts to block the negotiating process.

Laten wij dat maar toeschrijven aan pogingen om het onderhandelingsproces te blokkeren.

I therefore wish to propose perhaps attempting to take action at this early stage.

Ik stel daarom voor dat we nu reeds iets ondernemen om dit te voorkomen.

I feel that perhaps more consideration could have been given to the arguments they made.

Naar mijn gevoel had er beter naar hun argumenten geluisterd moeten worden.

We need to help them, perhaps with some clearer guidelines and examples.

Daarom moeten wij hen helpen met bijvoorbeeld duidelijkere oriëntaties en voorbeelden.

It's a form, if you like, of ecological altruism -- perhaps something along those lines.

Het is, als je wil, een vorm van ecologisch altruïsme -- iets in deze richting.

It is now a democracy - to be taken with a pinch of salt, perhaps, but a democracy.

Het is nu een democratie - cum grano salis - maar het is een democratie.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Even more translations in the English-Turkish dictionary by bab.la.