Internship offers in many countries

English-Dutch translation for "quarrel"

 

"quarrel" Dutch translation

Results: 1-81 of 95

quarrel {noun}

quarrel {noun} (also: discussion)

discussie {de}

And she serves it that way time and time again, and if you quarrel with her, she will say, "You know what? ~~~ You're wrong!

En zo dient ze hem ook op, keer op keer, en als je met haar in discussie gaat, zegt ze: "Luister, u hebt het mis!

We have quarrelled, engaged in discussion and reached agreement.

We hebben onenigheid gehad, discussies gevoerd en we zijn het eens geworden.

quarrel {noun} (also: row, fight, set-to, squabble)

ruzie {de}

Mr President, the quarrel between the USA and the EU runs very deep.

Mijnheer de Voorzitter, de ruzie tussen de VS en de EU gaat bijzonder diep.

I have tried not to get involved in an internal Spanish quarrel.

Ik had niet graag willen deelnemen aan een interne Spaanse ruzie.

It does not augur well that the history of the ECB is beginning with a bitter quarrel over its president.

Het is geen goed voorteken dat de geschiedenis van de ECB begint met een bittere ruzie om het presidentschap.

Your quarrel is with me.

Je hebt ruzie met mij.

If the euro is to enjoy the climate of confidence it requires, the European Council must, even today, put an end to this quarrel from a previous age.

Opdat de euro kan genieten van het vertrouwensklimaat dat hij nodig heeft, moet de Europese Raad heden nog een eind maken aan die uit de tijd zijnde ruzie.

quarrel {noun} (also: question, dispute)

kwestie {de}

We may quarrel about the ban on hazardous substances.

Over de kwestie " verbod van gevaarlijke stoffen " kan men van mening verschillen.

I should like to emphasise here that it is precisely the European dimension which provides the opportunity to transcend the old quarrel about sovereignty.

We kunnen dit oude soevereiniteitsconflict alleen beëindigen door de kwestie naar Europees niveau te tillen.

quarrel {noun} (also: dissension, discord, strife, friction)

geschil {het}

quarrel {noun} (also: action, struggle, dispute, battle)

strijd {de}

quarrel {noun}

mot {de}

quarrel {noun} (also: feud, dissension, discord, disagreement)

We retained the specific rule in the financial regulation in toto with a quarrel which we settled thus.

Wij hebben besloten het specifieke reglement volledig in het Financieel Reglement opgenomen te houden en hebben onze onenigheid hierover bijgelegd.

quarrel {noun} (also: twist, strife, dispute, altercation)

twist {de}

quarrel {noun} (also: dispute, disputation)

dispuut {het}

Our group will never allow this integration, this historic undertaking by our continent, to be hampered by the inability of governments to resolve their financial quarrels.

Onze fractie zal nimmer aanvaarden dat deze integratie, een historisch project van ons continent, belemmerd zou worden door de onbekwaamheid van de regeringen om hun financiële disputen op te lossen.

quarrel {noun} (also: stink, riot, tumult, ado)

herrie {de}

quarrel {noun}

tweespalt {de}

quarrel {noun}

onmin {de}

quarrel {noun}

heibel {de}

quarrel {noun} (also: dispute, set-to)

redetwist {de}

quarrel {noun} (also: dispute)

to quarrel {verb}

to quarrel [quarreled; quarrelled|quarreled; quarrelled] {vb} (also: to wrangle, to jangle, to bicker)

ruziën {vb}

When the permanent members quarrel, these difficult decisions are left to countries such as Ghana, Cameroon and Angola.

Als de permanente leden van de Veiligheidsraad ruziën, laten ze de moeilijke besluiten over aan landen als Ghana, Kameroen en Angola.

Mr Liese and Mr Linkohr are right: even though we can quarrel about the distribution of the burden, this is just a first step if we want to take the climate experts seriously.

De heren Liese en Linkohr hebben gelijk: wij ruziën nu wel om de lastenverdeling, maar dit is slechts de eerste stap als wij de klimaatdeskundigen serieus willen nemen.

to quarrel [quarreled; quarrelled|quarreled; quarrelled] {vb} (also: to argue, to dispute)

to quarrel [quarreled; quarrelled|quarreled; quarrelled] {vb} (also: to wrangle, to caterwaul, to altercate)

to quarrel [quarreled; quarrelled|quarreled; quarrelled] {vb} (also: to wrangle, to dispute, to argue, to squabble)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "quarrel":

 

Similar translations

Similar translations for "quarrel" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "quarrel" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I have no quarrel with more health expenditure or more expenditure on reducing tax.

Meer geld voor volksgezondheid en een verlaging van de belastingen is natuurlijk uitstekend.

I have no quarrel with the German Members or with the rapporteur.

Ik heb niets aan te merken op de Duitse afgevaardigden of op de rapporteur.

Madam President, Commissioner Patten correctly said that we have no quarrel with Islam.

Mevrouw de Voorzitter, commissaris Patten zei terecht dat wij geen conflict hebben met de islam.

The less we say have to say - that is my impression - the more we quarrel on specific questions.

Ik heb de indruk dat wij des te heftiger debatteren naarmate wij minder te zeggen hebben.

In the same way, we have no quarrel with the Afghan people.

Ook hebben wij geen conflict met het Afghaanse volk.

I have no special quarrel with the Spanish, French or British fishermen who come into what are natural waters.

Ik heb niets tegen de Spaanse, Franse of Britse vissers die de territoriale wateren bevaren.

It is important to emphasise that the EU and the countries of Europe do not have any quarrel with the Iraqi people.

Het is belangrijk te beklemtonen dat de EU en de Europese landen niets tegen de Iraakse bevolking hebben.

But I do not want to quarrel about that now.

Ik wil daarover echter geen polemiek openen.

We have no quarrel with the fact that there are some countries that are ahead and then there are the poorer countries.

Voor ons gaat het niet om een debat tussen de toplanden en de armere landen.

We do not have any quarrel with this, but would it not be wiser to pursue it via the WTO?

Wij betwisten dit ook niet, maar wij vragen ons wel af, of het niet raadzamer is dit al in het kader van de WHO te doen.

We cannot wait around for fine words in relation to this disaster; we cannot accept a quarrel which goes on and on forever.

Wij hebben geen tijd voor mooie woorden in verband met dit ongeluk en zijn zeker niet gebaat bij een eindeloos proces.

I, as the rapporteur, think that is the right approach and have no quarrel at all with the Commission's ideology on this matter.

Als rapporteur denk ik dat dit de juiste benadering is en ik heb totaal geen probleem met de ideologie van de Commissie ter zake.

I strongly condemn the new US steel tariffs, but, in spite of that, Europe must not pick a quarrel.

Ik veroordeel de nieuwe Amerikaanse invoerrechten voor staal ten zeerste, maar ondanks dat moet Europa niet het conflict opzoeken.

A husband and wife quarreling.

Opeens komt het slinkse hulpje binnen.

Mr President, I have two basic quarrels with the draft report which has been presented and the amendments which have been put down.

Mijnheer de Voorzitter, tegen het voorgestelde ontwerpverslag en de ingediende amendementen heb ik twee fundamentele bezwaren.

I have no quarrel with that.

Daar twijfel ik verder niet aan.

We quarrelled particularly with the oil industry about whether there was a need to lower sulphur levels in petrol and diesel fuel.

Wij twistten vooral met de olie-industrie over de vraag of het nodig was het zwavelgehalte in benzine en dieselbrandstof te verlagen.

We have no quarrel with the people of Europe: our quarrel is only with the system of unitary government called the European Union.

We hebben niets tegen de burgers van Europa, maar wel tegen het principe van gecentraliseerd bestuur waar de Europese Unie voor staat.

All of the quarrels among institutions and among states highlight a blatant lack of democratic capacity and legitimacy.

Al het gebakkelei tussen instellingen en tussen lidstaten wijst op een schreeuwend gebrek aan democratische kundigheid en legitimiteit.

So this House is taking sides in a quarrel which regularly makes front page headlines but is nevertheless a bogus one.

Het Parlement doet aldus een uitspraak in een debat dat regelmatig de frontpagina van de kranten haalt maar desondanks een schijndebat is.
 

Forum results

"quarrel" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More translations in the bab.la English-Korean dictionary.