Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Dutch translation for "rent"

 

"rent" Dutch translation

Results: 1-36 of 49

rent {noun}

rent {noun} (also: rent money, hire, rental, lease)

huur {de}

Secondly, I would like to know how much is paid in rent for this building.

Ten tweede wou ik graag weten hoeveel huur er betaald wordt voor dit gebouw.

Not a lot of money, but it was paying the rent, paying a full-time staff member there.

Niet een hoop geld, maar genoeg om de huur te betalen, en een full-time winkelbediende.

And then they match her mortgage to what she paid in rent for her little shanty.

En dan maken ze de afbetaling gelijk aan wat ze aan huur betaalde voor haar kleine hutje.

So there had been no provision made for the rent of the Belliard building.

Voor de huur van het Belliardgebouw was geen krediet uitgetrokken.

We are still paying rent for the Ardenne and Ravenstein buildings.

Wij betalen nog steeds huur voor het Ardenne- en het Ravensteingebouw.

rent {noun} (also: rent money)

huurprijs {de}

rent {noun}

rent {noun} (also: burst, tear, crack, fissure)

scheur {de}

to rent {verb}

to rent [rented|rented] {vb} (also: to employ, to hire, to charter, to tenant)

They go out and they buy a building, or they rent a building, or they lease some space, and they fill the space with stuff.

Ze kopen een gebouw, of huren, of ze leasen wat ruimte, en ze vullen de ruimte met spullen.

♫ and rent colorful chalets.

♫ en huren kleurvolle chalets.

Because they are not recognized, they cannot rent premises or receive humanitarian supplies from sister churches in the Netherlands.

Omdat ze niet erkend zijn, mogen ze geen gebouw huren en geen hulpgoederen van zusterkerken uit Nederland ontvangen.

You wanna rent the place?

Wil je dit huis huren?

If this happens, then we will fill one gap in the legal protection of consumers when they rent cars from a distance.

Als dat het geval is, wordt er weer een lacune gedicht in de wettelijke bescherming van consumenten wanneer zij op afstand een auto huren.

to rent [rented|rented] {vb} (also: to lease)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "rent":

 

Similar translations

Similar translations for "rent" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "rent" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The rented premises that have been in use until now will be given up.

De gehuurde ruimtes waarvan voorheen gebruik werd gemaakt, worden afgestoten.

In addition, there is a requirement for rent and for data processing and telecommunications.

Daarnaast is er nog geld nodig voor de huurkosten, gegevensverwerking en telecommunicatie.

Mr President, West Africa provides examples of the extent to which this region is rent asunder.

Mijnheer de Voorzitter, Liberia is een goed voorbeeld van de verscheurdheid van de hele regio.

Yeah, look, you guys got a call...... yesterday, I think, regarding a white van that you rented out.

Ja, jullie kregen gisteren een telefoontje...... over een wit busje dat jullie verhuurd hebben.

For example, the rent we pay for the buildings may increase.

Bijvoorbeeld de rente van de gebouwen kan verhoogd worden.

So he asked me -- (Applause) "So this storage unit that you paid the rent on, what did you have in it?"

Hij vroeg me dus -- (Applaus) "En die opslag waar je voor had betaald, wat zat daar in?"

Specialized committees could help people with rent payment problems and make them more responsible for their lives.

Gespecialiseerde commissies kunnen de huurders met hoge schulden helpen hun eigen zaken weer te regelen.

Thirdly, I have heard that there are plans afoot to buy the building because the rent amounts to rather a lot of money.

Ten derde heb ik begrepen dat er plannen zijn, omdat die huurkosten vrij hoog oplopen, om het gebouw te kopen.

(Laughter) This was a rented Ford Taurus.

(Gelach) We hadden een gehuurde Ford Taurus.

The Cote d’ Ivoire that used to be relatively rich thanks to cacao exports has meanwhile been rent asunder by a civil war.

Het vroeger door export van cacao relatief rijke Ivoorkust is inmiddels door een burgeroorlog opgedeeld.

And I drove up in my rented Vauxhall.

Ik kwam aangereden in mijn gehuurde Vauxhall.

However you have to understand that in our country there exists no renting market, while land is scarce and very expensive.

U moet echter begrijpen dat er in ons land geen huurmarkt bestaat, terwijl grond schaars is en erg duur.

And then it also provides them, in the off-season, the ability to actually rent out their space for entirely different things.

Het biedt hun ook de kans om buiten het seizoen de ruimte te verhuren voor totaal andere doeleinden.

If you look at the housing sector, the most difficult area is rented accommodation rather than the owner-occupied sector.

Als wij naar de woningbouwsector kijken, zien wij dat niet zozeer de koopsector als wel de huursector het moeilijkste gebied is.

If not, we will put a false floor under rented land and active farmers will not be able to afford it.

Als dat niet het geval is, leggen we een valse minimumprijs onder pachtgrond en kunnen actieve boeren zich deze niet veroorloven.

Therefore, the barbaric practice of evictions must cease, and must be banned when rent delays are have social reasons.

Daarom moet de barbaarse praktijk van uitzettingen ophouden, dit moet worden verboden wanneer de huurschuld sociale oorzaken heeft.

This building has the ability, in short order, to go back to a flat floor organization such that they can rent it out.

De inrichting van dit gebouw kan op korte termijn teruggebracht worden tot een ruimte met vlakke vloer, zodat het verhuurd kan worden.

We don't rent empty beds.

We verhuren geen lege bedden.

(Laughter) We did Face 2 Face with only six friends, two ladders, two brushes, a rented car, a camera and 20,000 square feet of paper.

(Gelach) We deden Face 2 Face met maar zes vrienden, twee ladders, twee kwasten, een huurauto, een camera, en 6000 vierkante meter papier.

And then of course the theory is still that those talks get rent apart by different countries fighting over their own individual interests.

Maar de theorie is natuurlijk nog steeds dat er tussen de landen tweespalt ontstaat omdat ze voor hun eigen belangen opkomen.
 

Forum results

"rent" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More in the English-French dictionary.