Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Dutch translation for "review"

 

"review" Dutch translation

Results: 1-78 of 1354

review {noun}

review {noun} (also: control, examiniation, verification, inspection)

controle {de}

If that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.

Als dat gebeurt moeten we echter opnieuw nadenken over de parlementaire controle.

Along with the review of the Staff Regulations we should also clarify how financial administration is monitored.

Met de herziening van de personeelsvoorschriften moet ook meer duidelijkheid komen in de controle op de begroting.

In the case of the peer review, for example, only ten out of twenty-five countries have so far submitted their implementation reports!

In het geval van de wederzijdse controle, bijvoorbeeld, hebben tot nu toe slechts 10 van de 25 landen hun uitvoeringsrapport ingediend!

Mr President, ladies and gentlemen, the review process facilitates control, and we should, of course, exert that control to a greater extent.

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, als wij een balans opmaken kunnen wij controle uitoefenen, en wij moeten natuurlijk meer controleren.

Law is the source of strength of the European Union, not intergovernmental backroom deals outside Parliamentary scrutiny and judicial review.

De wet is de krachtbron van de Europese Unie, niet intergouvernementele onderonsjes buiten de controle van het Parlement en de gerechtelijke controle om.

review {noun} (also: retrospect, flash back)

terugblik {de}

However, it does not offer a comprehensive review of the past four years.

Een uitgebreide terugblik op de afgelopen vier jaar zit er echter niet in.

review {noun} (also: write-up)

recensie {de}

Then, in the Chicago paper, there was a review of a book called "What is Life?" by the great physicist, Schrodinger.

Toen las ik in de krant in Chicago een recensie van een boek, "Wat is het leven?",

Now the Journal of the National Medical Association gave my memoir a full clinical review, which is very unusual.

Het Journal of the National Medical Association gaf een klinische recensie op mijn verhandeling, wat zeer ongebruikelijk is.

But they felt the evidences that there was important, valuable information in the book, and they commented about it when they gave the full peer review to it.

Maar ze vonden de bewijzen, dat er belangrijke, waardevolle informatie in het boek zat, en dat merkten ze op toen ze een volwaardige academische recensie schreven.

Now in the old consumer system, our reputation didn't matter so much, because our credit history was far more important that any kind of peer-to-peer review.

In het oude consument systeem deed onze reputatie er niet zoveel toe, omdat onze kredietregistratie veel belangrijker was dan iedere vorm van rechtstreekse recensie.

The last doubt I can raise in this brief account concerns the right of free speech which is entrenched in the protection of quotation, criticism and review.

De laatste twijfel die ik in dit korte overzicht wil noemen, betreft het recht op vrijheid van meningsuiting dat besloten ligt in de bescherming van citaat, kritiek en recensie.

review {noun}

We know that there is to be a major review of all of the legislation next year.

We weten dat de hele wetgeving volgend jaar aan een grondige herziening toe is.

Under the tenth review, which recently came into force, this rule was removed.

Met de onlangs van kracht geworden tiende herziening is die regeling weggevallen.

Therefore I welcome the proposed review of this regulation after four years.

Daarom verwelkom ik de voorgestelde herziening van deze regelgeving na vier jaar.

What will be the effects of the mid-term review on the agricultural sector?

Welke gevolgen zal de tussentijdse herziening hebben voor de landbouwsector?

Finally, on this point, there will be a full review of the whole process in 2004.

Tenslotte zal er op dit punt een volledige herziening plaatsvinden in 2004.

Amendment No 4 on the review mechanism for countries who change their position, can also be accepted.

Amendement 4 inzake de herzieningsprocedure voor landen die van mening veranderen, is eveneens aanvaardbaar.

It sets out a range of alternative scenarios if the review process is not completed by the end of 1998.

In het document worden een aantal alternatieve scenario's beschreven voor het geval de herzieningsprocedure eind 1998 niet is afgesloten.

As regards the constitutional level, it is my view that there will have to be a less cumbersome review procedure for the second part of the constitution.

Met betrekking tot het constitutionele niveau denk ik dat bij het tweede deel van de grondwet een minder zware herzieningsprocedure moet worden gevonden.

At this meeting, there was a discussion of the progress achieved, the problems which had arisen, the future strategy and the timetable for the review process.

Op deze bijeenkomst werden de bereikte resultaten, de ontstane problemen, de te volgen strategie en het tijdschema voor de herzieningsprocedure besproken.

It is my hope and belief that this meeting and others of the same kind which are due to take place regularly in the future will provide a sound basis for continuing the review process.

Ik denk en hoop dat deze bijeenkomst en de volgende gelijkaardige bijeenkomsten een solide basis zullen vormen voor het vervolg van de herzieningsprocedure.

review {noun} (also: abridgement, abstract, resumé, summary)

overzicht {het}

Mr President, may I express my thanks to the Commissioner for his review of the situation.

Mijnheer de Voorzitter, mijn hartelijke dank voor dit overzicht aan de commissaris.

The review should cover all potential hazardous substances.

Een overzicht zou alle in potentie gevaarlijke stoffen moeten omvatten.

We have taken note that the first opportunity for an overall review will be in mid-2005.

Wij hebben er nota van genomen dat de eerste gelegenheid voor een volledig overzicht zich halverwege 2005 zal aandienen.

One of the most important was the inadequate review of auditors ' reports and the insufficient degree of follow-up.

Tot de belangrijkste kritiekpunten behoorden het gebrekkige overzicht over auditrapporten en het ontbreken van follow-up.

I will pay close attention to the Summit’ s conclusions in that review, and also to the resolution of this House.

Ik zal in dat overzicht nauwgezet rekening houden met de conclusies van de top, evenals met de resolutie van dit Parlement.

review {noun} (also: test)

toetsing {de}

So that is the way the exemptions have ended up for review at this stage.

En daarmee zijn de vrijstellingen in deze fase nu aan een toetsing toe.

For me, a 'mid-term review ' means reviewing Agenda 2000 and the current rules.

De mid term review is in mijn ogen een toetsing van Agenda 2000 en de huidige regelingen.

This peer review is a fantastic, very daring endeavour.

Deze collegiale toetsing is een fantastische, gedurfde onderneming.

It is quite fantastic that they are lining up standards to get through this screening in the peer review process.

Het is fantastisch dat ze normen opstellen voor deze collegiale toetsing.

It was not validated by peer review and so on.

Er is bijvoorbeeld geen sprake geweest van een collegiale toetsing.

review {noun} (also: criticism)

Firstly, an assessment of the mid-term review of the agricultural policy.

Ten eerste een beoordeling van de mid term review van het landbouwbeleid.

How positive the review will be depends on progress on the ground.

Hoe positief die beoordeling uitpakt, hangt af van de vooruitgang die in de praktijk wordt geboekt.

In addition, a review of the balance of incentives and sanctions will be carried out.

Verder zal er een beoordeling plaatsvinden over het evenwicht tussen stimulansen en strafmaatregelen.

This review took place in December 2004, and another will be carried out in June of this year.

De laatste beoordeling heeft plaatsgehad in december 2004 en in juni van dit jaar zal er weer een volgen.

May I take the question on the Fischler proposals for the mid-term review a little further with the Commissioner?

Mag ik met de commissaris iets dieper ingaan op de voorstellen van Fischler voor de tussentijdse beoordeling?

review {noun} (also: evaluation)

evaluatie {de}

I therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.

Daarom ben ik verheugd dat u een onafhankelijke evaluatie wil laten uitvoeren.

I hope that you will also include the effectiveness of the measures in that review.

Ik hoop dat u bij die evaluatie ook de effectiviteit van de maatregelen mee zult nemen.

The last confirmation came in the proposal of the Lisbon mid-term review.

De laatste bevestiging kwam met het voorstel van de tussentijdse evaluatie van Lissabon.

So how could we have the review before we received the actual emissions?

Hoe kunnen we een evaluatie verrichten voordat we over de uitstootgegevens beschikken?

We have just launched the public consultation exercise for this review.

We zijn zojuist begonnen met de openbare raadpleging voor deze evaluatie.

review {noun} (also: verification)

nazicht {het}

This is a little bit of a problem, so we clearly need some kind of idea of quality control, and this is really where the idea of review and peer review comes in.

Dat is een klein probleem, dus hebben we echt iets als kwaliteitscontrole nodig. ~~~ Vandaar komt de idee van review en peer review (nazicht door collega's).

review {noun}

review {noun} (also: reappraisal)

In addition, we will launch a comprehensive review of the single market, to be completed next year.

Daarnaast starten we een uitgebreide heroverweging van de gemeenschappelijke markt, die volgend jaar voltooid moet zijn.

We need to review our traditional attitudes towards senior citizens and rethink the roles we expect them to play in society.

De traditionele attitudes jegens ouderen en de rol die men ouderen wil laten spelen, zijn aan heroverweging toe.

We know of course that child abduction and the prospect of a subsequent judicial review can lead to tremendously heart-rending conflicts.

Wij weten namelijk dat kinderontvoering en de mogelijkheid van heroverweging kunnen leiden tot zeer ernstige conflicten.

When reality and the rules collide, a political crisis such as this arises, and there can only be one solution: to review the Stability and Growth Pact as it stands at present.

Als realiteit en regels met elkaar botsen, krijg je zo'n politieke crisis als deze, en er is maar één oplossing: een heroverweging van het stabiliteitspact in zijn huidige vorm.

to review {verb}

to review [reviewed|reviewed] {vb} (also: to censure, to judge)

However we will review it in a few years in the light of experience.

Wij zullen haar over een paar jaar evenwel beoordelen op grond van onze ervaring.

No later than early October, we will review the situation with those outstanding issues.

Uiterlijk begin oktober zullen we de situatie met betrekking tot deze openstaande zaken opnieuw beoordelen.

Next year ’ s spring European Council will review progress made in this area over the course of the year.

De Europese Raad van volgend voorjaar zal beoordelen welke vooruitgang er in de loop van het jaar op dit terrein is geboekt.

I am now pinning my hopes on 2008, when the Commission is due to review the directive and assess the situation prevailing by then.

Ik heb mijn hoop nu gevestigd op het jaar 2008, waarin de Commissie de situatie moet beoordelen en evalueren.

Will we during the halfway review be assessing both structural fund policy and its results, as well as this policy?

Gaan we straks bij de halftijdse herziening zowel het structuurfondsbeleid en zijn resultaten als dit beleid gezamenlijk beoordelen?

to review [reviewed|reviewed] {vb} (also: to reserve, to discuss, to debate, to book)

I am going to review the various directives in order to give the main elements of them.

Ik zal de richtlijnen nu afzonderlijk bespreken en de belangrijkste elementen ervan toelichten.

We can discuss the matter again and review the current security situation at our Conference of Presidents meeting this week.

Wij kunnen de zaak deze week opnieuw bespreken en de huidige veiligheidssituatie nogmaals bekijken tijdens de vergadering van de Conferentie van voorzitters.

I welcome the fact that he and other Members of this House are meeting other parliamentarians from WTO member countries to review this matter.

Ik ben verheugd dat hij en andere afgevaardigden van dit Parlement contacten onderhouden met andere parlementariërs van WTO-lidstaten om deze kwestie nader te bespreken.

I do not intend to review the entire procedure here; instead, I would like to highlight one aspect of our collaboration on the discharge, namely the issue of 'access to Commission documents '.

Ik wil nu niet de gehele procedure bespreken, maar ik wil mij beperken tot het onderwerp " Toegang tot Commissiedocumenten ".

The situation was reviewed at a meeting of the Standing Veterinary Committee yesterday.

De situatie is gisteren tijdens een vergadering van het Permanent Veterinair Comité besproken.

to review [reviewed|reviewed] {vb} [Amer.] (also: to repeat, to iterate, to replicate, to reiterate)

to review [reviewed|reviewed] {vb} (also: to revise, to inspect, to survey)

Now, what I'm going to do is I'm going to review those two scenes.

Wat ik nu ga doen is deze twee beelden inspecteren.

to review [reviewed|reviewed] {vb} (also: to write up)

to review [reviewed|reviewed] {vb} (also: to retrospect, to look back)

to review [reviewed|reviewed] {vb} (also: to take into account)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "review":

 

Similar translations

Similar translations for "review" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "review" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I ask Commissioner Byrne to review the whole slaughter policy for BSE in the EU.

Ik verzoek commissaris Byrne het gehele BSE-ruimingsbeleid in de EU te herzien.

We therefore need to review our information virtually every two or three months.

We zouden onze informatie dus bijna om de twee of drie maanden moeten bijstellen.

Can I ask you to request the Bureau and the Quaestors to review their decision?

Kunt u aan het Bureau en de quaestoren vragen of zij hun besluit willen herzien?

However, can you please now review that decision and go back to the old system?

Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?

They have made an extremely valuable contribution to the review of these proposals.

Zij hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de behandeling van dit voorstel.

And I'd like to review just how unintended consequences play the part that they do.

Ik wil met jullie overlopen hoe onbedoelde gevolgen hun duit in het zakje doen.

If that really is the case, would you not agree that the rules need to be reviewed?

Als dat inderdaad zo is, vindt u dan ook niet dat de regels herzien moeten worden?

I therefore agree with the rapporteur that the situation is ripe for review.

Daarom ben ik het eens met de wens van de rapporteur deze situatie te herzien.

The Commission is, moreover, called on to propose a review of the directive.

Bovendien dient de Commissie een herschikking van de richtlijn voor te stellen.

That is important now that we have to review our pensions systems throughout Europe.

Dat is belangrijk nu wij onze pensioenstelsels in heel Europa moeten herzien.

This proposal will fundamentally review the inspection systems in the Member States.

Daarin wordt voorgesteld de inspectiestelsels in de lidstaten grondig te herzien.

The Union must increase humanitarian aid and immediately review the NATO strategy.

De Unie moet de humanitaire hulp versterken en onverwijld de NAVO-strategie herzien.

Is the Commission really not prepared to review this proposal which DG IV has given?

Is de Commissie werkelijk niet bereid om het voorstel van GD IV te heroverwegen?

You are quite right when you say that we must review the way the burden is shared.

Het is volkomen juist als u zegt dat de verdeling van de lasten herzien moet worden.

The report also states that the method of transport must be continually reviewed.

In het verslag staat ook dat de wijze van vervoer continu moet worden gecontroleerd.

Data protection on the telecommunications network ought also to be reviewed.

Ook de beveiliging van gegevens in telecommunicatienetwerken moet worden bestudeerd.

Now we are reviewing the spectra of about 300 stars with extrasolar planets.

Nu zijn we de spectra van ongeveer 300 sterren met exoplaneten aan het herbekijken.

The principle of flexibility should be carried through to the review clause.

Het flexibiliteitsbeginsel moet worden opgenomen in de herzieningsclausule.

A third issue is the Lisbon cooperation, which we must review and stick to.

Een derde kwestie is de samenwerking in het kader van de strategie van Lissabon.

In this sense, we need to review our perception of individuals, facts and situations.

Daarom moeten wij in veel gevallen onze mening over personen en situaties herzien.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Dutch dictionary for more translations.