Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

English-Dutch translation for "review"

 

"review" Dutch translation

Results: 1-54 of 2122

review {noun}

review {noun} (also: control, examiniation, verification, inspection)

controle {de}

If that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.

Als dat gebeurt moeten we echter opnieuw nadenken over de parlementaire controle.

Along with the review of the Staff Regulations we should also clarify how financial administration is monitored.

Met de herziening van de personeelsvoorschriften moet ook meer duidelijkheid komen in de controle op de begroting.

In the case of the peer review, for example, only ten out of twenty-five countries have so far submitted their implementation reports!

In het geval van de wederzijdse controle, bijvoorbeeld, hebben tot nu toe slechts 10 van de 25 landen hun uitvoeringsrapport ingediend!

Mr President, ladies and gentlemen, the review process facilitates control, and we should, of course, exert that control to a greater extent.

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, als wij een balans opmaken kunnen wij controle uitoefenen, en wij moeten natuurlijk meer controleren.

Law is the source of strength of the European Union, not intergovernmental backroom deals outside Parliamentary scrutiny and judicial review.

De wet is de krachtbron van de Europese Unie, niet intergouvernementele onderonsjes buiten de controle van het Parlement en de gerechtelijke controle om.

review {noun} (also: retrospect, flash back)

terugblik {de}

However, it does not offer a comprehensive review of the past four years.

Een uitgebreide terugblik op de afgelopen vier jaar zit er echter niet in.

review {noun} (also: verification)

nazicht {het}

This is a little bit of a problem, so we clearly need some kind of idea of quality control, and this is really where the idea of review and peer review comes in.

Dat is een klein probleem, dus hebben we echt iets als kwaliteitscontrole nodig. ~~~ Vandaar komt de idee van review en peer review (nazicht door collega's).

review {noun}

to review {verb}

to review [reviewed|reviewed] {vb} (also: to censure, to judge)

However we will review it in a few years in the light of experience.

Wij zullen haar over een paar jaar evenwel beoordelen op grond van onze ervaring.

No later than early October, we will review the situation with those outstanding issues.

Uiterlijk begin oktober zullen we de situatie met betrekking tot deze openstaande zaken opnieuw beoordelen.

Next year ’ s spring European Council will review progress made in this area over the course of the year.

De Europese Raad van volgend voorjaar zal beoordelen welke vooruitgang er in de loop van het jaar op dit terrein is geboekt.

I am now pinning my hopes on 2008, when the Commission is due to review the directive and assess the situation prevailing by then.

Ik heb mijn hoop nu gevestigd op het jaar 2008, waarin de Commissie de situatie moet beoordelen en evalueren.

Will we during the halfway review be assessing both structural fund policy and its results, as well as this policy?

Gaan we straks bij de halftijdse herziening zowel het structuurfondsbeleid en zijn resultaten als dit beleid gezamenlijk beoordelen?

to review [reviewed|reviewed] {vb} (also: to reserve, to discuss, to debate, to book)

I am going to review the various directives in order to give the main elements of them.

Ik zal de richtlijnen nu afzonderlijk bespreken en de belangrijkste elementen ervan toelichten.

We can discuss the matter again and review the current security situation at our Conference of Presidents meeting this week.

Wij kunnen de zaak deze week opnieuw bespreken en de huidige veiligheidssituatie nogmaals bekijken tijdens de vergadering van de Conferentie van voorzitters.

I welcome the fact that he and other Members of this House are meeting other parliamentarians from WTO member countries to review this matter.

Ik ben verheugd dat hij en andere afgevaardigden van dit Parlement contacten onderhouden met andere parlementariërs van WTO-lidstaten om deze kwestie nader te bespreken.

I do not intend to review the entire procedure here; instead, I would like to highlight one aspect of our collaboration on the discharge, namely the issue of 'access to Commission documents '.

Ik wil nu niet de gehele procedure bespreken, maar ik wil mij beperken tot het onderwerp " Toegang tot Commissiedocumenten ".

The situation was reviewed at a meeting of the Standing Veterinary Committee yesterday.

De situatie is gisteren tijdens een vergadering van het Permanent Veterinair Comité besproken.

Then, in the Chicago paper, there was a review of a book called "What is Life?" by the great physicist, Schrodinger.

Toen las ik in de krant in Chicago een recensie van een boek, "Wat is het leven?",

Now the Journal of the National Medical Association gave my memoir a full clinical review, which is very unusual.

Het Journal of the National Medical Association gaf een klinische recensie op mijn verhandeling, wat zeer ongebruikelijk is.

But they felt the evidences that there was important, valuable information in the book, and they commented about it when they gave the full peer review to it.

Maar ze vonden de bewijzen, dat er belangrijke, waardevolle informatie in het boek zat, en dat merkten ze op toen ze een volwaardige academische recensie schreven.

Now in the old consumer system, our reputation didn't matter so much, because our credit history was far more important that any kind of peer-to-peer review.

In het oude consument systeem deed onze reputatie er niet zoveel toe, omdat onze kredietregistratie veel belangrijker was dan iedere vorm van rechtstreekse recensie.

The last doubt I can raise in this brief account concerns the right of free speech which is entrenched in the protection of quotation, criticism and review.

De laatste twijfel die ik in dit korte overzicht wil noemen, betreft het recht op vrijheid van meningsuiting dat besloten ligt in de bescherming van citaat, kritiek en recensie.

to review [reviewed|reviewed] {vb} [Amer.] (also: to repeat, to iterate, to replicate, to reiterate)

to review [reviewed|reviewed] {vb} (also: to revise, to inspect, to survey)

Now, what I'm going to do is I'm going to review those two scenes.

Wat ik nu ga doen is deze twee beelden inspecteren.

to review [reviewed|reviewed] {vb} (also: to take into account)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "review":

 

Similar translations

Similar translations for "review" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "review" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I ask Commissioner Byrne to review the whole slaughter policy for BSE in the EU.

Ik verzoek commissaris Byrne het gehele BSE-ruimingsbeleid in de EU te herzien.

Can I ask you to request the Bureau and the Quaestors to review their decision?

Kunt u aan het Bureau en de quaestoren vragen of zij hun besluit willen herzien?

We therefore need to review our information virtually every two or three months.

We zouden onze informatie dus bijna om de twee of drie maanden moeten bijstellen.

However, can you please now review that decision and go back to the old system?

Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?

We know that there is to be a major review of all of the legislation next year.

We weten dat de hele wetgeving volgend jaar aan een grondige herziening toe is.

I therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.

Daarom ben ik verheugd dat u een onafhankelijke evaluatie wil laten uitvoeren.

Under the tenth review, which recently came into force, this rule was removed.

Met de onlangs van kracht geworden tiende herziening is die regeling weggevallen.

They have made an extremely valuable contribution to the review of these proposals.

Zij hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de behandeling van dit voorstel.

And I'd like to review just how unintended consequences play the part that they do.

Ik wil met jullie overlopen hoe onbedoelde gevolgen hun duit in het zakje doen.

If that really is the case, would you not agree that the rules need to be reviewed?

Als dat inderdaad zo is, vindt u dan ook niet dat de regels herzien moeten worden?

The Commission is, moreover, called on to propose a review of the directive.

Bovendien dient de Commissie een herschikking van de richtlijn voor te stellen.

I therefore agree with the rapporteur that the situation is ripe for review.

Daarom ben ik het eens met de wens van de rapporteur deze situatie te herzien.

Therefore I welcome the proposed review of this regulation after four years.

Daarom verwelkom ik de voorgestelde herziening van deze regelgeving na vier jaar.

That is important now that we have to review our pensions systems throughout Europe.

Dat is belangrijk nu wij onze pensioenstelsels in heel Europa moeten herzien.

The Union must increase humanitarian aid and immediately review the NATO strategy.

De Unie moet de humanitaire hulp versterken en onverwijld de NAVO-strategie herzien.

This proposal will fundamentally review the inspection systems in the Member States.

Daarin wordt voorgesteld de inspectiestelsels in de lidstaten grondig te herzien.

Is the Commission really not prepared to review this proposal which DG IV has given?

Is de Commissie werkelijk niet bereid om het voorstel van GD IV te heroverwegen?

You are quite right when you say that we must review the way the burden is shared.

Het is volkomen juist als u zegt dat de verdeling van de lasten herzien moet worden.

Data protection on the telecommunications network ought also to be reviewed.

Ook de beveiliging van gegevens in telecommunicatienetwerken moet worden bestudeerd.

The report also states that the method of transport must be continually reviewed.

In het verslag staat ook dat de wijze van vervoer continu moet worden gecontroleerd.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: of, juniper, expiry date, in any case, in any case

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Hungarian dictionary for more translations.