Professional translators one click away

English-Dutch translation for "Soviet"

 

"Soviet" Dutch translation

Results: 1-22 of 205

Soviet {adjective}

Soviet {adj.}

sovjet- {adj.}

This is the new soviet and it is no wonder that Italy now wants Russia to join it.

Dit is de nieuwe sovjet, en het is geen wonder dat Italië nu Rusland erbij wil hebben.

So some of our character, maybe we will come with a strong Soviet background of training.

(Gelach) Dus ging ik samen met mijn moeder naar Rusland, in de tijd van de Sovjet-Unie.

Moreover, these are mainly former countries of the Soviet Union and surrounding areas.

Overigens gaat het hierbij vooral om voormalige landen uit de Sovjet-Unie en die omgeving.

Even following the collapse of the Soviet Union, Russia is still a major world player.

Rusland is ook na de ineenstorting van de Sovjet-Unie een belangrijke speler op wereldvlak.

How does it differ from other countries of the former Soviet Union?

Waarin onderscheidt het land zich van andere landen van de voormalige Sovjet-Unie?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "Soviet" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "Soviet" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Latvia therefore inherited a heavy burden from the regime of Soviet occupation.

Letland heeft aan de sovjetbezetting dus een loodzware erfenis overgehouden.

There is another Soviet style authoritarian regime in our Mediterranean neighbourhood.

Er is nog een sovjetachtig autoritair regime in onze mediterrane omgeving.

As you know, these all have Soviet reactors, if they have reactors at all.

Als ze al reactoren hebben, zijn ze immers allemaal van Russische makelij.

Firstly, for Poland, it meant breaking free from the foreign Soviet model.

Ten eerste betekende zij voor Polen een breuk met het buitenlandse sovjetmodel.

It has happened in a country near my own, Finland, formerly the Soviet Union.

Het heeft plaatsgevonden in een land vlak bij mijn eigen land, Finland: de Sovjetunie.

The Soviet healthcare disaster was matched by equal incompetence on the economic front.

De verschrikkelijke sovjettoestanden gaan gepaard met verdwazing op economisch gebied.

This programme is aimed at supporting nuclear safety in the former Soviet Union.

Dit programma moet de nucleaire veiligheid in de voormalige Sowjet Unie ten goede komen.

What you are creating is a new Soviet Union, and that is exactly what we do not want.

U streeft dus in feite naar een nieuwe Sovjetunie en dat is nu juist wat wij niet willen.

The Soviet Union responded to that disaster by entombing and isolating Chernobyl.

Toentertijd heeft Rusland op de ramp gereageerd door Tsjernobyl te ommantelen, te isoleren.

In 1958, after the Soviets put up Sputnik, it was "That's the end of America."

In 1958, nadat de Russen de Spoetnik hadden gelanceerd, gold dat als het einde van Amerika.

They have a huge problem in raising world awareness of this former Soviet problem.

Het kost hen erg veel moeite om de wereld bewust te maken van dit voormalige sovjetprobleem.

We could take as an example the situation in the former Soviet Union, in what is now Russia.

Ik neem als voorbeeld de voormalige Sovjetunie, het huidige Rusland.

Belarus is left as a remnant of the Soviet empire, a hangover from it in its image.

Wit-Rusland is een laatste restant van het Sovjetrijk, een overblijfsel uit vroegere tijden.

Law faculties at universities were seriously neglected during the Soviet era.

De juridische faculteiten aan de universiteiten zijn in de Sovjetperiode ernstig verwaarloosd.

The answer was, of course, that it was because the Soviet Union was undemocratic.

Het antwoord was, uiteraard, dat de Sovjetunie ondemocratisch was.

The environment in the Baltic region was badly damaged during the Soviet era.

Het milieu in de Oostzee is in de Sovjetperiode ernstig vervuild.

The risks appear to be increasing, even in the former Soviet Union.

De risico's lijken toe te nemen, ook in de voormalige Sovjetunie.

Please, do not finance the construction of any new nuclear reactors in the former Soviet Union!

Ik smeek u, u gaat toch geen nieuwe kernreactoren in de voormalige USSR financieren!

Without Soviet aid and Chinese countertrade the economy is in severe difficulty.

Zonder de sovjethulp en de Chinese ruilhandel, is de economie in ernstige moeilijkheden geraakt.

In terms of statehood, it is, however, young, having been subject to Russian and Soviet control.

Het is echter een jonge staat, die onder Russisch en sovjetcommunistisch bestuur heeft geleefd.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Search for more words in the English-Czech dictionary.