Summary

spring onions {noun}
bosuien

spring {noun}
wel · voorjaar · lente · bron · veer · drijfveer · kwel · welput · springveer · spreng

full details

Synonyms

spring: bounce · resile · take a hop

more (20)

Context sentences

onions
spring
to spring

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Dutch translation for "spring onions"

 

"spring onions" Dutch translation

Results: 1-15 of 15

spring onions {noun}

spring onions {pl} [agr.] [Brit.] [unverif.]

  bosuien {f} [agr.] [Flem.]

spring {noun}

spring {noun} (also: source, fountain)

wel {de}

But we can do it together in a freely decided intergovernmental decision at the forthcoming spring Council meeting.

We kunnen het echter wel samen doen, in een tijdens de komende voorjaarsbijeenkomst van de Raad vrij overeen te komen intergouvernementeel besluit.

However, contrary to expectations, it was decided not to include the bill in the outstanding order of business of the French parliament for this spring.

Wel werd besloten het wetsontwerp, anders dan verwacht, niet op de agenda van het Franse parlement van dit voorjaar te zetten.

Energy policy and the security of energy supplies in particular will also appear on the agenda – no doubt prominently – for the Council’ s next meeting in the spring.

Energiebeleid en vooral de veiligstelling van de energievoorziening staan ook op de agenda voor de volgende Lenteraad - en wel op een zeer prominente plaats.

Indeed, to show how urgent it is, I was lobbied about this at an international banking meeting in Paris in spring 1994.

De urgentie van deze kwestie blijkt wel uit het feit dat ik tijdens een internationale bijeenkomst van het bankwezen in Parijs in het voorjaar van 1994 al onder druk werd gezet.

spring {noun} (also: springtime)

voorjaar {het}

As a result, growth in Europe is even higher than was expected in the spring.

De groei in Europa is daardoor zelfs nog hoger dan in het voorjaar werd verwacht.

The Barcelona Spring European Council is due to adopt six environmental indicators.

In Barcelona zou de Europese Raad dit voorjaar zes milieu-indicatoren aannemen.

The fact is that last spring a union was created between Belarus and Russia.

Er is immers vorig voorjaar een Unie gevormd tussen Wit-Rusland en Rusland.

The medication exists: it was discovered in the spring of 2000 in Lisbon.

De medicijnen zijn er: die werden in het voorjaar van 2000 in Lissabon uitgevonden.

In the spring of 1995, there was a complete collapse of the sheep market in Ireland.

In het voorjaar van 1995 stortte de schapenmarkt in Ierland volledig in.

spring {noun} (also: springtime)

lente {de}

What about Arab Spring and things that have been happening, for example, in Egypt?

Hoe zit het met de Arabische lente en zaken die bijvoorbeeld in Egypte zijn gebeurd?

The Commission will present its detailed proposals in the spring.

De Commissie zal in de lente haar gedetailleerde voorstellen voorleggen.

After the Spring Summit, it will be time to work towards a new spring for Europe.

De tijd is rijp voor een nieuwe lente in Europa, te beginnen bij de Europese Raad dit voorjaar.

She escaped, and returns every spring to take revenge on Hades, with her Spring powers.

Ze ontsnapte en komt elke lente terug om zich op Hades te wreken, met haar lentelijke krachten.

The Arab Spring is heading into fall and is moving into winter.

De Arabische Lente gaat de herfst in en beweegt zich naar de winter.

spring {noun} (also: source, well, fountain, quarry)

bron {de}

This is the target site, the world's deepest hydrothermal spring at Cenote Zacaton in northern Mexico.

Dit is de locatie, 's werelds diepste hydro-thermale bron in Cenote Zacaton in noord Mexico.

Even joy -- that can be the spring of happiness.

Zelfs vreugde, dat de bron van geluk kan zijn.

spring {noun} (also: feather, quill)

veer {de}

So we thought, OK, this must be a spring -- the saddle could very well be a spring.

Dus we dachten: oké, dit moet een veer zijn -- het zadel zou goed een veer kunnen zijn.

And all of these are the same principles that apply to the saddle-shaped spring in stomatopods.

Dit zijn allemaal dezelfde principes die van toepassing zijn op de zadelvormige veer in stomatopoda.

So sort of an interesting strange fact to find a visual structure right in the middle of their spring.

Een interessant, vreemd feit dus, om een visuele structuur in het midden van hun veer te vinden.

And then we did a series of calculations, and what we were able to show is that these mantis shrimp have to have a spring.

Toen deden we een serie berekeningen, en konden aantonen dat deze kreeften een veer moeten hebben.

And again, that brings us back to the importance of that spring in storing up and releasing so much energy in this system.

Nogmaals brengt dat ons terug naar het belang van die veer in het opslaan en vrijgeven van zoveel energie in dit systeem.

spring {noun} (also: motive, reason, account, key driver)

drijfveer {de}

spring {noun} (also: source, fountain)

kwel {de}

spring {noun} (also: source, fountain)

welput {de}

spring {noun} (also: spiral metallic spring)

spring {noun}

  spreng (bron) {de}

spring {noun}

  spreng (kanaal) {de}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "spring":

 

Similar translations

Similar translations for "spring onions" in Dutch

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Swedish dictionary for more translations.