Internship offers abroad for English native speakers

English-Dutch translation for "straw"

 

"straw" Dutch translation

Results: 1-24 of 63

straw {noun}

straw {noun}

stro {het}

The buildings are not necessarily deep, dirty dungeons covered with wet straw.

De lokalen zijn niet noodzakelijk onherbergzame krochten met vochtig stro op de grond.

But it takes a lot of time, and it takes a lot of straw because they're really tight."

Daar heb je veel tijd en veel stro voor nodig, want die zijn heel dicht.

For example, pigs and calves must be kept in groups and must be given plenty of straw.

Zo moeten varkens en kalveren in groepen met stro worden gehouden.

Out of a ton of straw you can create half a ton of paper pulp and a quarter of a ton of bioethanol.

Uit een ton stro kun je een halve ton papierpulp maken en een kwart ton bio-ethanol.

It doesn't take much time, doesn't take much straw."

Je hebt niet veel tijd nodig, en niet veel stro.

straw {noun} (also: drinking straw)

rietje {het}

And this is the other one -- that you just take a straw, and you just put a stick inside and you make two half-cuts.

Dit is de andere: je neemt een rietje en stopt er een stokje in. ~~~ Je verdeelt het twee keer.

This is a little straw, and what you do is you just nip two corners here, and this becomes like a baby crocodile's mouth.

Je kan op deze manier alle regelmatige veelvlakken maken. ~~~ Dit is een rietje.

This is a straw.

Dit is een rietje.

So this is, as Joy Mountford once said, "The mouse is probably the narrowest straw you could try to suck all of human expression through."

Dit illustreert wat Joy Mountford ooit zei: "De muis is waarschijnlijk het dunste rietje waar je alle menselijke expressie doorheen kan zuigen."

straw {noun}

rietje {het} [dim.]

straw {noun}

strohalm {de}

And she's an actress, the last straw

Ze is actrice, de laatste strohalm.

The desperate economic situation in their own countries forces many women to clutch at any straw, which makes them easy prey for the traffickers.

Door de uitzichtloze economische situatie in hun eigen land klampen vrouwen zich vast aan iedere strohalm, en dit maakt ze een gemakkelijke prooi voor de mensenhandel.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "straw":

 

Similar translations

Similar translations for "straw" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "straw" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The Commission would have abolished URBAN, but this time Parliament drew the longer straw.

De Commissie wilde van URBAN af, maar deze keer trok het Parlement aan het langste eind.

I was told by Mr Straw this afternoon that two options were being considered.

De heer Straw vertelde mij vanmiddag dat er twee mogelijkheden in overweging worden genomen.

But a recent article by Paul G. Bell in the Mensa magazine provides some straws in the wind.

Maar een recent artikel van Paul G. ~~~ Bell in het Mensa magazine biedt enigszins houvast.

These decisions will be regarded by many fishermen in the UK and Ireland as the last straw.

Veel vissers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zullen dit als de laatste druppel beschouwen.

Firstly, as Mr Straw said himself: ‘ Abolish export subsidies’.

Op de eerste plaats, wat Jack Straw zei: " Schaf de exportsubsidies af ".

Mr Straw mentioned the working time directive and the temporary workers directive.

De heer Straw noemde al de richtlijn inzake arbeidstijden en de richtlijn inzake uitzendkrachten.

Mr President, ladies and gentlemen, I would like to thank Mr Michel and Mr Straw.

-- Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, ik wil commissaris Michel en minister Straw bedanken.

We all know that good intentions not followed up with action are just straws in the wind.

We weten allemaal dat goede bedoelingen als ze niet door daden onderbouwd worden, al gauw vervliegen.

Mr Straw has just criticised Parliament’ s position with regard to the Working Time Directive.

Minister Straw uitte zojuist kritiek op het standpunt van het Parlement over de arbeidstijdenrichtlijn.

We also used straw bale infill for our library, which has zero embodied energy.

Wij hebben ook strobalen gebruikt voor de vulling van onze bibliotheek, die nul opgenomen energie bevat.

The environment must not draw the short straw when we support investment for enlargement.

Het milieu mag niet het slachtoffer van onze steun voor investeringen met het oog op de uitbreiding zijn.

What you have proposed, Mr Straw, is particularism, and does nothing to advance the cause of social Europe.

Mijnheer Straw, uw voorstellen zijn bekrompen en stimuleren een sociaal Europa geenszins.

And I think that Mr Straw’ s speech was as Churchill once said ‘ a pudding without a theme’.

En de richtingloze toespraak van de heer Straw was, zoals Churchill ooit zei, ` a pudding without a theme '.

Mr Straw, the present is a consequence of the past.

Beste minister Straw, het heden komt voort uit het verleden.

I should also like to put a clear question to you, Mr Straw.

Daarom een duidelijke vraag aan u, mijnheer Straw!

For the Serbs, this has obviously been the last straw.

Voor de Serviërs was en is de maat blijkbaar vol.

Unless we get those things right, all the other things that we talk about will just be straws in the wind.

Als wij deze kwesties niet oplossen, zullen alle andere kwesties waarover we het hebben, slechts loze woorden zijn.

I lived in Ireland, built the first straw-bale houses in Ireland, and some cob buildings and all this kind of thing.

Ik heb in Ierland gewoond, bouwde er het eerste strobalenhuis in Ierland, en stamplemen gebouwen en zulke dingen.

Mr Straw and Mr Hain are profoundly wrong.

De heer Straw en de heer Hain slaan de plank volledig mis.

This is a fabulous invention, LifeStraw.

Dit is een ongelooflijke uitvinding, LifeStraw.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

More in the English-Czech dictionary.