Professional translators one click away

English-Dutch translation for "tape"

 

"tape" Dutch translation

Results: 1-29 of 288

tape {noun}

tape {noun} (also: band, edging, edge, rim)

band {de}

The first time I looked at the tape, it looked like a bunch of static.

De eerste keer dat ik de band bekeek, stond er alleen maar sneeuw op.

I had not realised this, but you will be able to check it with the tape.

Ik was me hier aanvankelijk niet van bewust, maar u kunt mijn betoog op de band afluisteren.

(Laughter) The input and the output was by teletype tape at first.

. ~~~ De input en de output ging eerst met teletype band.

Now this tape will explain everything.

Deze band zal alles verhelderen.

The tape will destroy Pla.

De band zal Pla ruïneren.

tape {noun} (also: binding, strip, comic, sliver)

strip {de}

tape {noun} (also: stripe, strip, binding, ribbon)

strook {de}

tape {noun} (also: stripe, strip, bar, binding)

reep {de}

to tape {verb}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "tape":

 

Similar translations

Similar translations for "tape" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "tape" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The second point is the unnecessary red – tape, which has been mentioned before.

Het tweede punt is de onnodige bureaucratie, dat is al eerder aan de orde gesteld.

Let us make sure that there is a minimum of red tape and a minimum of bureaucracy.

Bureaucratie en ingewikkelde regelgeving moeten tot een minimum worden beperkt.

Serious concerns were expressed about the model getting tied up in red tape.

Er is ook herhaaldelijk gesproken over de bureaucratische rompslomp van het model.

They should not be about creating additional layers of bureaucracy and red tape.

Zij mogen niet leiden tot nog meer ingewikkelde procedures en bureaucratie.

To react to this with even more red-tape is the worst response imaginable.

Daarop te reageren met bureaucratische routine is het slechtst denkbare antwoord.

He begins this speech which was tape-recorded in Cambridge shortly before he died.

Hij begint zijn preek die opgenomen werd in Cambridge vlak voor zijn dood.

When it comes to extra red tape British Labour MEPs are way out in front.

Als het gaat om extra bureaucratie, staan de Britse Labour-afgevaardigden ver vooraan.

It is time to remove the red tape from binding those trying to prevent that crime.

Nu wordt het tijd de bureaucratie weg te werken rond de misdaadbestrijdende instanties.

He got together in his lab 300 men, a measuring tape, and a movie camera.

Hij verzamelde in zijn laboratorium 300 mannen, een meetlint en een filmcamera. .

I had pre-taped enough shows to get me through six weeks of surgery and recuperation.

Ik had vooraf voldoende opnames gemaakt voor 6 weken operatie en herstel.

The lowering of the subsidy thresholds will produce additional red tape.

Het verlagen van de subsidiedrempels gaat extra bureaucratische rompslomp opleveren.

The waiting period should only be determined by the distance involved, not the red tape.

De wachttijd mag alleen bepaald worden door de afstand en niet door de bureaucratie.

Better organisation means more speed, more coordination and less red tape.

Een betere organisatie betekent meer snelheid, meer coördinatie en minder formaliteiten.

We want safety for man and the environment, but we do not want more red tape.

Wij willen veiligheid voor mens en milieu, maar niet meer bureaucratie.

If we are truly to cut red tape, we must set about it in the right way.

Wil men de bureaucratie verminderen, dan moet dat op de juiste wijze gebeuren.

Unfortunately, this tape isn't long enough -- it's only a 25-foot tape.

Helaas is dit meetlint niet lang genoeg -- het is maar 7,6 meter lang.

And these tin particles were deposited on the tape heads and were crashing the tape heads.

Deze tindeeltjes werden afgezet op de koppen en deden de koppen crashen.

So, I'll put a measuring tape here, measuring tape here, move it back over to here.

Dus ik plaats hier een meetlint, en hier, en verplaats dit naar hier.

They peel away from the surface like you'd peel away a piece of tape.

Ze pellen ze af van het oppervlak zoals je een stukje tape zou afpellen.

The pursuit of falconry must not be surrounded by excessive red tape.

Voor de valkejacht mogen er geen overmatig zware administratieve vereisten gelden.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

tantalising · tantalum · Tantalus · tantamount · tantrum · Tanzania · Tanzanian · taoism · tap · tapas · tape · tapeline · tapenade · taper · tapestry · tapestry  · taphonomy · tapioca · tapir · taproom · tar

Search for more words in the English-Chinese dictionary.