Internship offers in many countries

English-Dutch translation for "thank you"

 

"thank you" Dutch translation

Results: 1-24 of 2236

thank you {interjection}

thank you {interj.} (also: thanks)

bedankt {interj.}

I am sorry some colleagues have been so tardy in doing so but thank you anyway.

Ik betreur dat bepaalde collega's dit zo laat doen, maar hoe dan ook bedankt.

Thank you very much for your great cooperation with Parliament, Mr Bolkestein.

Mijnheer Bolkestein, hartelijk bedankt voor uw goede samenwerking met het Parlement.

Mr President, Commissioner, I thank you for this reply, which raises our hopes.

Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, bedankt voor uw hoopgevende antwoord.

We therefore need, just as with paper leaflets, " No thank you " stickers.

Net als bij papieren folders hebben we dus een nee-bedankt-sticker nodig.

Thank you for that supplementary question and for your kind words, Mrs Stihler.

- Bedankt voor deze aanvullende vraag en voor uw vriendelijke woorden, mevrouw Stihler.

thank you {interj.}

dank u {interj.}

Thank you, Mr President, even though there is not very much to say thank you for.

Dank u, mijnheer de Voorzitter, hoewel er bitter weinig is om voor te bedanken.

Mr President, I would like to thank you all for this long but stimulating debate.

- Mijnheer de Voorzitter, ik dank u allen voor dit lange maar stimulerende debat.

Thank you, Commissioner Byrne, the vote will take place tomorrow at 11.30 a. m.

Dank u wel commissaris Byrne, de stemming zal plaatsvinden morgen om 11.30 uur.

Thank you for your understanding and I will ensure that it never happens again.

Ik dank u voor uw goede begrip en zal er voor zorgen dat het niet weer gebeurt.

Mr President, thank you for what has been a very constructive and helpful debate.

- Mijnheer de Voorzitter, ik dank u voor dit zeer constructieve en zinvolle debat.

thank you {interj.} (also: thanks)

dank je {interj.}

And additionally, there is a psychological aversion to doodling -- thank you, Freud.

Daarbovenop is er de psychologische weerstand tegen doedelen -- dank je wel, Freud.

We all very matter of factly bought a pair of pants, put them on and said, "Thank you.

We kochten allemaal een broek, heel zakelijk, we deden ze aan en zeiden: "Dank je.

DH: Thank you. ~~~ BF: You know, sometimes when people do those, they go all the way down.

DH: Dank je BF: Soms als mensen dat doen, gaan ze helemaal tot de grond.

There are a many thank you.) (Laughter) Okay, so computer translation, not yet good enough.

Er zijn veel dank je wel.’) (Gelach) Computervertaling is dus nog niet goed genoeg.

Thank you, Evan, you're a wonderful, wonderful example of the technology.

Dank je, Evan, je bent een geweldig voorbeeld van de technologie.

thank you {interj.}

dankjewel {interj.}

Thank you Bill Gates and thank you Ma.

Dankjewel Bill Gates en dankjewel mam.

♫ I want to thank you, thank you

♫ ~~~ ♫ Ik wil jullie bedanken, dankjewel, ♫

♫ I want to thank you, thank you

♫ Ik wil jullie bedanken, dankjewel

So I say, thank you, Switzerland!

Daarom zeg ik: dankjewel, Zwitserland!

Stefan Sagmeister: Thank you.

Stefan Sagmeister: Dankjewel.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "thank you" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "thank you" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We thank you for the support for an ambitious and a genuine development Round.

Wij danken u voor de steun voor een ambitieuze en oprechte ontwikkelingsronde.

Thank you very much, Mr Graefe zu Baringdorf, especially for your pertinacity.

Mijnheer Graefe zu Baringdorf, wij danken u van harte, vooral voor uw volharding.

Thank you very much for your cooperation with Parliament this afternoon, Mr Monti.

Hartelijk dank, mijnheer Monti, voor uw medewerking vanmiddag aan het Parlement.

Thank you very much to everybody and in particular to the Luxembourg Presidency.

Ik wil verder iedereen bedanken, en met name het Luxemburgse voorzitterschap.

Thank you very much, Mr Bolkestein, for your dedication to Parliament this evening.

Hartelijk dank, mijnheer Bolkestein, voor uw inzet in het Parlement vanavond.

Mr President, I would like to thank you all for a good, comprehensive debate.

Mijnheer de Voorzitter, ik dank de leden voor dit goede en uitgebreide debat.

I would therefore thank you for not allowing this proposal to be implemented.

Dus ik ben er zeer erkentelijk voor dat dit voorstel er niet door is gekomen.

I should like to thank you for all your valuable and constructive contributions.

Ik dank de leden van het Parlement voor hun waardevolle en constructieve bijdragen.

Thank you very much for your cooperation with Parliament this afternoon, Mr Byrne.

Hartelijk dank, mijnheer Byrne, voor uw samenwerking met het Parlement deze middag.

Once more, thank you for a superb Presidency and congratulations on the result.

Nogmaals dank voor het prima voorzitterschap en mijn gelukwensen met het resultaat.

Thank you very much for your reply, Madam President-in-Office of the Council.

Hartelijk dank voor uw antwoord, mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad.

Thank you very much, Commissioner, for your broad and business-like response.

Hartelijk dank, mijnheer de commissaris, voor uw uitgebreide en zakelijke antwoord.

I particularly thank you today for all your cooperation over the last months.

Ik wil u nadrukkelijk bedanken voor de samenwerking van de laatste paar maanden.

Mr President-in-Office of the Council, thank you very much for your comments.

- Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, hartelijk dank voor uw opmerkingen.

Mr President, I want first of all to say thank you to Mrs Lienemann for her report.

Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen dank ik mevrouw Lienemann voor haar verslag.

I want to conclude by thanking you for your contributions and for all your work.

Ik wil afronden, dames en heren, door u nogmaals dank te zeggen voor uw werk.

In ending this debate, I would just like to repeat my thanks to you for your views.

Tot besluit van dit debat wil ik u slechts nogmaals bedanken voor uw standpunten.

Thank you to the rapporteur, thank you to the Members who have followed this debate.

Dank aan de rapporteur en aan de afgevaardigden die dit debat hebben bijgewoond.

I thank you very much for your support and for your three very important reports.

Mijn grote dank voor uw steun en voor de drie uiterst belangrijke verslagen.

Thank you. ~~~ While I explain something else -- -- I know, that you can use, right?

Terwijl ik iets anders uitleg -- -- ik weet het, dat je kan gebruiken, klopt?
 

Forum results

"thank you" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: awesome, thinning, unhinged, heinous, self-awareness

Similar words

texture · texturised · Thai · Thailand · Thales · Thalia · thallium · Thames · than · Thanatos · thank-you · thankful · thankless · thanks · Thanksgiving · that · thaw · the · theatre · theatrical · Thebe

More translations in the Swedish-English dictionary.