×Did you mean: wider, water, waiter, water-?

Summary

Our team was informed that the translation for "we drew" is missing.

Search for the most beautiful word
forcefully
compost

VOTE NOW

English-Dutch translation for "we drew"

Translation

"we drew" Dutch translation

Did you mean: wider, water, waiter, water-?
 

Similar translations

Similar translations for "we drew" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "we drew" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The annual strategy we drew up last February revolved around six priorities.

De strategie voor 2002 die wij in februari hebben uitgewerkt bevatte zes prioriteiten.

What we drew attention to is the fact that if no commitments are introduced, matters will not work.

Waar wij op gewezen hebben, is dat de zaak niet werkt als er geen verplichtingen worden ingevoerd.

We therefore drew the logical conclusions and instituted infringement proceedings against Spain.

We hebben daaruit ook consequenties getrokken en tegen Spanje een niet-nakomingsprocedure aangespannen.

We first drew attention to this problem back in 2004.

Wij hebben in 2004 voor het eerst de aandacht op dit onderwerp gevestigd.

This delay goes against what we jointly agreed when we drew up the Sixth Environmental Action Programme.

Dit uitstel druist in tegen wat wij gezamenlijk overeen zijn gekomen toen wij het zesde milieuactieprogramma opstelden.

Following this, we drew up a proposal which was discussed at length within the Council, and also with the US Government.

Wij hebben daarop een voorstel uitgewerkt, dat in de Raad en met de VS-regering grondig werd besproken.

This is by Drew Weing; this is called, "Pup Contemplates the Heat Death of the Universe."

Een ander voorbeeld van Drew Weing: de titel is "Pop contempleert de hittedood van het Heelal" Kijk wat er hier gebeurt.

Let me summarise the conclusions which we drew from our analysis of the situation and of possible policy options.

Ik zal de conclusies samenvatten die wij hebben getrokken uit onze analyse van de situatie en van mogelijke beleidsalternatieven.

The draft recommendation is, to a great extent, based on the conclusions which we collectively drew from this research.

De ontwerpaanbeveling is voor een groot deel gebaseerd op de conclusies die we allen tezamen uit dit experiment getrokken hebben.

On this occasion we once again drew together all the points on ship safety and clean seas.

Toen hebben we alles nog eens op een rijtje gezet wat belangrijk is voor de veiligheid van de scheepvaart en voor een schone zee.

There we drew up the 10 Tampere milestones to show how we could make progress in these matters, for example.

Daar stelden wij de tien mijlpalen van Tampere op om aan te geven hoe wij bijvoorbeeld in deze kwesties vooruitgang konden boeken.

This proposal will cost my country a lot of money, as we drew up a list of considerable savings measures a long time ago.

Voor mijn land, Finland, wordt dit voorstel zeer kostbaar, want wij hebben lang geleden al aanzienlijke besparingsmaatregelen genomen.

In August, therefore, we drew up, with the USA, a compromise document giving the negotiations a solid structure that promised them success.

We hebben in augustus met de Verenigde Staten een compromis uitgewerkt dat een solide raamwerk bood voor succesvolle onderhandelingen.

Is it not about time we drew up a cost-benefit analysis of what we are doing, which is in fact at the insistence of the US war on drugs?

Wordt het niet eens tijd een goede kosten- en batenanalyse te maken van wat we met name op aandringen van de war on drugs-VS aan het doen zijn?

It is important to establish here today that we must hold firm to all the conclusions we drew after the elections in Belarus.

Het is van belang hier vandaag vast te stellen dat we onverkort moeten vasthouden aan de conclusies die we hebben getrokken na de verkiezingen in Wit-Rusland.

That is why I conclude - on the basis of the list of criteria which we drew up in this House on 31 March - that we can actually grant discharge.

Daarom kom ik tot de gevolgtrekking dat op basis van de lijst van criteria die wij op 31 maart in dit Huis hebben opgesteld, wij inderdaad tot kwijting kunnen overgaan.

We drew inspiration from the Nordic models for transparency in administration, for the Nordic countries have a very long tradition of having the right of access to documents.

Voor de openbaarheid van bestuur hebben wij ons op de Noordse modellen geïnspireerd, omdat de traditie inzake de inzage van documenten daar reeds lang bestaat.

In committee, we jointly drew up and put forward criteria which have to be met by products designated ‘ fair trade’ so as not to deceive consumers.

Wij hebben in de commissie gezamenlijk criteria ontwikkeld en voorgesteld waaraan producten met de aanduiding Fair Trade moeten voldoen, zodat de consumenten niet worden misleid.

In the next few months we must achieve the strategic objectives set out in the work programme that we drew up with you and which we promised you we would observe.

In deze maanden moeten wij de strategische doelstellingen bereiken van het werkprogramma dat wij samen met u hebben opgesteld en dat wij samen met u hebben besloten te eerbiedigen.

Mr President, ladies and gentlemen, we all drew a sigh of relief when the Ottawa conference showed that a moratorium was being set up to prevent the spread of landmines.

Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, we herademden allemaal toen de Conferentie van Ottawa liet zien dat er een moratorium komt om de verspreiding van landmijnen te verhinderen.
 

Forum results

"we drew" translation - forum results

 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

wavelength · wavelengths · wavering · waves · wax · way · wayfaring · wayside · wayward · we · we-drew · we-feeling · weak · weak-minded · weak-willed · weakened · weaker · weakly · weakness · wealth · wealthy

More in the Indonesian-English dictionary.