Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Dutch translation for "you're welcome"

 

"you're welcome" Dutch translation

Results: 1-26 of 26

you're welcome

You're welcome.

graag gedaan.

GH: You're welcome.

GH: Geen dank.

you're welcome (also: never mind, that's okay, that's all right, it doesn't matter)

you're welcome (also: that's okay, that's all right, it doesn't matter, never mind)

you're welcome (also: it doesn't matter, never mind, that's okay, that's all right)

you {pronoun}

you {pron.} (also: thee, your, ye, thou)

je {pron.}

Mr President, there is an old saying that if you do not fight, you do not count.

- Mijnheer de Voorzitter, er is een oud gezegde: als je niet vecht, tel je niet.

I promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.

Ik beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.

You know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?

Je weet toch dat ik blaasontsteking heb waardoor ik om de 2 uur naar de WC moet?

So you look around, where you're going to land, you try to make yourself ready.

Dus je kijkt om je heen, waar je gaat landen, en je probeert je voor te bereiden.

(Laughter) If you don't raise your hand, you'll have had other shit too, come on.

(Gelach) Als je je hand niet opsteekt, heb je vast nog meer rotzooi meegemaakt.

you {pron.} (also: ye)

u {pron.}

The interpretation I heard suggested that you were suggesting that he was lying.

In de vertaling die ik te horen kreeg leek het alsof u suggereerde dat hij loog.

Mr Caccavale, I do believe you when you say that you could not find this report.

Mijnheer Caccavale, ik geloof u als u zegt dat u dat verslag niet heeft gevonden.

However, we know that you are undaunted and we wish you the success you deserve.

Wij weten echter dat u niet bang bent en wij wensen u dus het verdiende succes.

You can hardly be surprised that you face criticism from all sides of this House.

Het kan u nauwelijks verbazen dat u van alle kanten van dit Huis kritiek krijgt.

You succeeded in the formidable task of enabling your country to join the euro.

U hebt iets geweldigs voor elkaar gekregen: u hebt uw land verankerd in de euro.

you {pron.} (also: ye, your)

jullie {pron.}

Now, let me now bring you to a wider picture, a wider picture of child mortality.

Laat me jullie nu een breder plaatje geven, een breder plaatje van kindersterfte.

As you see, everything starts to fade to black, and you see people going to sleep.

Zoals jullie zien, begint alles donker te worden, en je ziet mensen naar bed gaan.

I want to show you a situation that is very normal right now; the Edwards family.

Ik wil jullie een situatie tonen die erg normaal is nu. ~~~ De Edwards familie

So I want to show you one prescription product in the clinic called the No Park.

Ik wil jullie één voorschrift van de kliniek laten zien genaamd het "No Park".

So today I'm going to talk to you about the rise of collaborative consumption.

Vandaag ga ik het met jullie hebben over de opkomst van samenwerkende consumptie.

you {pron.}

jij {pron.}

Did you know that Dusty Tails sang the theme song to six Damian Drake movies?

Wist jij dat Dusty Tails het titellied gezongen heeft van 6 Damian Drake filmen?

At such and such a date, IBM has responsibilities, you have responsibilities.

Op die en die dag heeft IBM verantwoordelijkheden, heb jij verantwoordelijkheden.

And then he went on, and then he turned to me and said, "You're an American.

Dan ging hij verder, hij draaide zich naar mij en zei: "Jij bent een Amerikaan.

Specifically, you're bargaining for the right to stay in a horrible social spectacle.

Jij onderhandelt over het recht om in 'n vreselijk sociaal circus te blijven.

You abused the power of the birthday wish and brought bad luck on all of us.

Ja, jij hebt je verjaardagswens misbrruikt en ons allemaal ongeluk gebracht

you {pron.} (also: they, one)

men {pron.}

People say you go to sleep, but you really don't go to sleep, you go towards sleep.

Men zegt dat je gaat slapen, maar je gaat niet echt slapen, je gaat richting slaap.

You remove that cornerstone and you undermine the very foundations of the Union.

Als die hoeksteen wordt weggenomen, ondermijnt men het fundament van de Unie.

You must realize that some things have been said today which I find unacceptable.

Men moet goed beseffen dat ik een aantal zaken die hier gezegd zijn niet accepteer.

This is certainly not a legislative proposal as you have inaccurately stated.

Dat is helemaal geen wetgevingsvoorstel, zoals men u ten onrechte gezegd heeft.

This directive contains some really choice passages of a kind you very rarely find.

Nu staan er in deze richtlijn echte kunststukjes, die men heel zelden tegenkomt.

you {pron.} (also: thee)

jou {pron.}

And I give you my word, here and now, that we will not cut your sisters either."

Ik geef je hier en nu mijn woord, dat we jou noch je zusters zullen besnijden."

Votes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.

Stemmen kunnen niet verdwijnen, omdat je dan jou stem niet meer terug kan vinden.

CA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.

CA: Probeer ons jou persoonlijk te laten begrijpen en hoe je hiertoe gekomen bent.

Now I have beaten a song back into you. ~~~ Rise and walk away like a panther."

Nu heb ik een lied terug in jou geslagen, verrijs en loop weg als een panter."

With the drugs they were giving you, you wouldn't know what you did or didn't say.

Met de medicijnen die ze jou toediende, kan je niet weten wat je gezegd hebt.

you {pron.} (also: to you, to thee, thee)

aan je {pron.}

I tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.

De laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.

They even created an e-card so you could send your friend a dancing Splashy.

Ze maakten zelfs een e-card met een dansende Splashy om aan je vrienden te sturen.

The fact that we do it over and over again lets you acclimate to your surroundings.

Het feit dat we het voortdurend herhalen laat je wennen aan je omgeving.

And then, among them, you think of your friends and loved ones, the circle at the table.

En dan, tussen hen in, denk je aan je vrienden en geliefden; de kring aan tafel.

So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."

Dan kijk je om je heen, je hangt aan je koepel en zegt, "Dit is goed."

you {pron.} (also: to you)

aan u {pron.}

I should love to have the privilege to lead; but the choice now rests with you.

Graag zou ik het eervolle ambt van Voorzitter bekleden, maar de keus is nu aan u.

I am not thinking so much of you, but of other interventions we have heard today.

Ik denk niet zozeer aan u, maar aan andere betogen die wij vandaag hebben gehoord.

This has led to the own-initiative report which I am able to present to you today.

Dat heeft geleid tot het initiatiefverslag dat ik vandaag aan u mag presenteren.

Irrelevent to said mission, is the following queary which I now put forth to you

Irrelevent aan bovengenoemde opdracht, is volgende vraag die ik nu aan u stel

That is why I would ask you when there is going to be a discussion on procedure.

Mijn vraag aan u luidt dus: wanneer vindt het debat over de procedure plaats?

you {pron.} (also: to you, thee, to thee)

naar je {pron.}

(Laughter) If you are happy, you are going to attract other happy people to you.

(Gelach) Als je gelukkig bent, trek je andere gelukkige mensen naar je toe.

You can Tweet your weight to your friends, and they can keep you in line.

Je Tweet je gewicht naar je vrienden en zij kunnen je op de rails houden.

I know who you are, and that's even before I look at your mail or your phone.

Ik weet wie je bent. ~~~ En dat is nog voordat ik naar je post kijk of naar je telefoon.

After a three-month leave of absence, you will return at your old grade.

Na drie maanden afwezig te zijn geweest, ga je weer terug naar je oude baan.

"Dear 48, I promise to listen to you, to fight for you, to respect you always."

"Beste 48, ik beloof naar je te luisteren, voor je te vechten, je altijd te respecteren."

you {pron.} (also: to you, to thee, thee)

aan jou {pron.}

The thing I always loved most about you...... is you were the one person who understood that.

Wat ik het leukst vind aan jou...... Is dat jij die persoon bent Wie dat begrijpt.

So my question to you is, can we find ways to know ourselves without the escape?

Mijn vraag aan jou is dus: zijn er manieren om onszelf te ontdekken zonder eerst te vluchten?

Well, I just wanted to go someplace that wouldn't remind me of you.

Ik wil gewoon naar een plek gaan, die me niet herrinnert aan jou.

I have no words to express to you my sadness of the loss of Jack.

Ik kan geen woorden vinden om mijn verdriet over het verlies van Jack aan jou uit te drukken.

It's making a promise to you that this story will lead somewhere that's worth your time.

Het doet een belofte aan jou dat dit verhaal je zal leiden naar een plaats die je tijd waard is.

you {pron.} (also: ye)

ge {pron.}

One is that you can't be TMSed without knowing it.

Een is dat je niet geTMSt kunt worden zonder het te weten.

you {pron.} (also: to you, thee)

naar u {pron.}

If you have something pertinent to say about the vote, we will listen to you.

Indien u iets relevants te melden heeft over de stemming, zullen we naar u luisteren.

I promise to listen closely to you and reply to your questions to the best of my ability.

Ik beloof u nauwgezet naar u te zullen luisteren en naar vermogen te zullen antwoorden.

Mr Sakellariou, I have listened very carefully to what you have said.

Mijnheer Sakellariou, ik heb met grote aandacht naar u geluisterd.

However, I have to say quite openly that the Commission sent us to you.

Ik kan u echter zeggen dat de Commissie ons naar u heeft verwezen.

I didn't mean to look at you, sir -- you were just sitting there.

Het was niet mijn bedoeling naar u te kijken meneer -- u zat daar gewoon.

you {pron.} (also: ye)

gij {pron.}

'In everything, do to others what you would have them do to you. '

" Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. "

‘ Look before you leap’ has always been a good and useful maxim.

u201CBezint eer gij begintu201D is altijd een goede en nuttige stelregel geweest.

And Moses said unto them, 'Have you saved all the women alive?

En Mozes zeide tot hen: 'Hebt gij alle vrouwen laten leven?

We do not need to harmonise at all, for we all share a common set of ethics which states, at least: you shall not kill!

We hoeven helemaal niet te harmoniseren, want wij hebben een gemeenschappelijke ethiek, die in ieder geval stelt: gij zult niet doden.

To repeat the words of the philosopher Immanuel Kant: " Act in such a way that you use man partly as an end and never as simply a means ".

De filosoof Emmanuel Kant zei het al en ik zeg het hem na: " Handel zo dat gij de mens tegelijk als doel en nooit enkel als middel gebruikt ".

you {pron.} (also: to you)

aan jullie {pron.}

And it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.

Het is een geweldige eer voor mij om dit eerst aan jullie te kunnen laten zien.

So what I'd like to do is take a couple minutes and show you, actually, how it works.

Wat ik graag wil doen is in een paar minuten aan jullie laten zien hoe het werkt.

This is really a world within a world, and we're going to show you two.

Het is echt een wereld apart, en die gaan we aan jullie laten zien.

And so, in conclusion, my lesson that I wanted to pass on to you, was this one here.

Tot slot, de les die ik aan jullie wou doorgeven, was deze hier.

So I say to Member States: " Over to you at Stockholm.

Dus zeg ik tot de lidstaten: " Nu is het aan jullie in Stockholm.
 

Similar translations

Similar translations for "you're welcome" in Dutch

 

Context sentences

Context sentences for "you're welcome" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I found this in the farmers' market today, and if anybody wants to take it home and mash it later, you're very welcome to.

Ik vond dit vandaag in de boeren markt. ~~~ Als iemand het mee naar huis wil nemen om het later te verwerken, graag.
 

Suggest new English to Dutch translation

Are you familiar with a particular English or Dutch dialect? Do you know any special colloquial English and Dutch phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the English-Dutch dictionary.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: non-regulation (uniform), non-standaard, spring onions, also give the translationsuggestion for 'verantwoorden aan', reading list

Similar words

yoke · yokel · Yokohama · yolk · yon · yonder · yore · York · you · You-Know-Who · you-re-welcome · young · youngberry · younger · youngest · youngster · your · yours · yourself · yourselves · youth

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.