Daily language articles on LexioPhiles

English-Finnish translation for "adapt"

 

"adapt" Finnish translation

Results: 1-43 of 2000

adapt {adjective}

adapt {adj.} (also: agreeable, applicable, apposite, appropriate)

sopiva {adj.}

to adapt {verb}

to adapt [adapted|adapted] {vb} (also: to adjust, to modulate)

It is essential to adapt the social security and pensions system to today's challenges.

On välttämätöntä mukauttaa sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä nykypäivän haasteisiin.

We both accepted the challenge and decided to adapt our relations.

Me molemmat otimme haasteen vastaan, ja päätimme mukauttaa suhteitamme.

It will therefore also be necessary to adapt and develop the framework of support accordingly.

Siksi on myös välttämätöntä mukauttaa ja kehittää vastaavasti tukipuitteita.

Therefore we are obliged to adapt our economic activities to our planet's endurance capabilities.

Näin ollen meillä on velvollisuus mukauttaa taloudellinen toimintamme maapallon kestokykyyn.

It needs to be able to adapt and reflect progress made in the way we address human rights issues.

Sitö on voitava mukauttaa sen mukaisesti, miten olemme edenneet tavassa käsitellä ihmisoikeusasioita.

to adapt [adapted|adapted] {vb} (also: to accustom)

sopeuttaa {vb}

Mr Van Orden’s frequent use of the word ‘adapt’ made the rapporteur popular in Ataka circles.

Jäsen Van Ordenin usein käyttämä sana "sopeuttaa" teki esittelijästä suositun Atakan piirissä.

There will thus be more opportunity to adapt interventions according to the demands of each Member State.

Puuttuminen on näin ollen mahdollista sopeuttaa paremmin kunkin jäsenvaltion tarpeisiin.

They have another two years to try to adapt their production with the money available from the European Union.

Niillä on toiset kaksi vuotta aikaa yrittää sopeuttaa tuotantonsa Euroopan unionista saataviin varoihin.

In addition, some of them aim to adapt the Rules of Procedure to new rules and to present practice.

Joidenkin tarkistusten tavoitteena on lisäksi sopeuttaa työjärjestys uusiin sääntöihin ja nykyiseen käytäntöön.

He quite rightly emphasizes the need to adapt corporate policies to their special needs.

Siinä korostetaan oikeutetusti, että on välttämätöntä sopeuttaa aloitetut politiikat saarten erityislaatuisuuteen.

to adapt [adapted|adapted] {vb} (also: to apply)

Traffic regulations are not cookery book recipes that everyone can adapt to their own taste.

Liikennesäännöt eivät ole keittokirjareseptejä, joita jokainen voi soveltaa oman makunsa mukaan.

We cannot adopt a wait-and-see approach to the measures that have to be taken to adapt to climate change.

Emme voi soveltaa odottelevaa lähestymistapaa toimenpiteisiin, joihin on ryhdyttävä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Amendment No 1 calls for further Commission action to adapt rules as necessary in response to developments in the sector.

Tarkistuksessa 1 vaaditaan lisää komission toimia, jotta säännöksiä voidaan soveltaa alan kehityksen kannalta välttämättömällä tavalla.

We are insisting once again on applying the 'one size fits all' approach, as if all farms had the same capacity to adapt and to survive.

Jälleen kerran halutaan soveltaa samaa reseptiä kaikkiin tapauksiin ikään kuin kaikilla tiloilla olisi sama mukautumis- ja toimeentulokyky.

In my work as a lawyer, I have frequently encountered problems resulting from the failure to adapt company law and corporate governance to reality.

Työssäni asianajajana olen usein törmännyt ongelmiin, jotka johtuvat siitä, ettei yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta ole osattu soveltaa todellisuuteen.

to adapt [adapted|adapted] {vb} (also: to atone, to compensate, to expiate, to fit)

What we now have to do is adapt our internal regulations to this new reality.

Meidän tehtävänämme on nyt sovittaa sisäiset sääntömme tähän uuteen todellisuuteen.

Thus, the task of the Committee on Budgets was a very simple one: to adapt the budget to the financial perspectives.

Siksi budjettivaliokunnan tehtäväksi jäi varsin yksinkertainen asia sovittaa talousarvio rahoitusnäkymiin.

Through appropriate awareness-raising measures for citizens, the intention is to adapt and harmonise standards.

Asianmukaisilla kansalaisille suunnatuilla valistustoimilla on tarkoitus sovittaa normit toisiinsa ja yhdenmukaistaa niitä.

in writing. - (FR) The telecommunications sector is developing at such a rate that it became necessary to adapt the legislative framework.

kirjallinen. - (FR) Televiestintäala kehittyy sellaista vauhtia, että sääntelyjärjestelmää oli tarpeen sovittaa sen mukaisesti.

Now the attempt is being made to adapt the alliance to Nordic geopolitics, which under the current circumstances would create uncertainty in the latter.

Nyt liittoutumista yritetään sovittaa pohjoiseen geopolitiikkaan, johon se nykyoloissa loisi epävarmuutta.

to adapt [adapted|adapted] {vb} (also: to get used to)

to adapt [adapted|adapted] {vb} (also: to comply, to defer)

In order to allow beneficiary countries and economic operators to adapt to it.

Jotta edunsaajamaat ja taloudelliset toimijat ehtivät mukautua uuteen järjestelmään.

All cultures should and do have the ability to adapt to democracy and individual freedoms.

Kaikilla kulttuureilla pitää olla ja on kyky mukautua demokratiaan ja yksilönvapauksiin.

It is also necessary in order to adapt to the changing rules of world trade.

Lisäksi se on tärkeä, jotta voisimme mukautua maailmankauppaa koskevien sääntöjen muutokseen.

They can receive aid now, and then they have six months to adapt.

Niille voidaan antaa tukea nyt, ja sitten niillä on kuusi kuukautta aikaa mukautua.

Secondly, we are stepping up assistance to developing countries to adapt to climate change.

Toiseksi lisäämme kehitysmaille osoitettua tukea, jonka avulla ne voivat mukautua ilmastonmuutokseen.

to adapt [adapted|adapted] {vb} (also: to adjust)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "adapt":

 

Context sentences

Context sentences for "adapt" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Making the labour market more adaptable and flexible is leading to mass poverty.

Työmarkkinoiden joustot ja sopeuttaminen ovat vastuussa valtavasta köyhyydestä.

The Court of Justice or the Court of Auditors will have to adapt to enlargement.

Tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen on mukauduttava laajentumiseen.

I am tempted to adapt that old slogan: what part of 'no' do you not understand?

Mieleni tekee käyttää vanhaa sanontaa: mitä osaa sanasta "ei" te ette ymmärrä?

It is every country that wishes to accede to the European Union that must adapt.

Kaikkien niiden maiden, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, on mukauduttava.

I therefore urge that adaptations be made, whatever the structural difficulties.

Siksi vaadin, että tehtäisiin muutoksia, vaikka se onkin vaikeaa rakenteellisesti.

If we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.

Jos toivomme menestystä Kööpenhaminassa, meidän on perustettava sopeutumisrahasto.

We recognise that the existing framework is ill-adapted to the defence market.

Myönnämme, että olemassa oleva kehys soveltuu huonosti puolustusalan markkinoihin.

The issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.

Sopeutumista koskeva kysymys on monialainen ja vaikuttaa moniin politiikanaloihin.

In my opinion, we should also adapt the economic policy to the social policy.

Meidän on mielestäni myös sopeutettava talouspolitiikka sosiaalipolitiikkaan.

Otherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.

Muuten me mukautamme ja muutamme lainsäädäntöä, joko jäsenvaltioissa tai EU:ssa.

Thirdly: this increase will enhance the ability of the ECB to react and adapt.

Kolmanneksi varannon lisääminen parantaa EKP:n reagointi- ja sopeutumiskykyä.

What has been said about the need to adapt instruments is by no means gratuitous.

Rahoitusvälineiden mukauttamisesta esitetyt näkemykset eivät ole aiheettomia.

   Is this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?

   Eikö tämä avainkysymys ole eräänlainen koetinkivi unionin mukautuvuudelle?

I also want to ask him if the banking supervision system needs to be adapted.

Haluan myös kysyä häneltä, tarvitseeko pankkien valvontajärjestelmää muuttaa.

The transitional period is necessary in order to allow rail companies to adapt.

Siirtymäkausi on tarpeen, jotta rautatieyritykset pystyvät mukautumaan tilanteeseen.

This is why we urgently need to adapt our policy areas to a changing reality.

Siksi meidän on kiireesti mukautettava politiikan alaamme muuttuvaan todellisuuteen.

Further choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.

Tarvitaan lisäksi muita valintoja, jotta voimme sopeutua ja suojella elämää.

Firstly, the policy of adaptation should be added to all Community policies.

Ensinnäkin sopeutumispolitiikka pitäisi lisätä yhteisön kaikkeen politiikkaan.

The objectives need to be clarified and the initiatives adapted accordingly.

Tavoitteita on selvennettävä ja aloitteet on sopeutettava niiden mukaisiksi.

There was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.

Huomattavaa edistystä tapahtui teknologian, metsien ja sopeuttamisen alalla.
 

Suggest new English to Finnish translation

Do you know a translation of a technical or specialist term you did not find in the dictionary? Are you familiar with regional expressions or Finnish slang? Feel free to share your knowledge with everyone and suggest a Finnish translation in the field below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: needless, to adapt, adapt (to), scaly, reservation fee

Similar words

AD · ad-lib · adactylism · adage · Adah · adalimumab · Adam · adamant · adamantine · adapalene · adapt · adaptability · adaptable · adaptation · adapter · adapters · adaptive · adaptor · adaxial · add-in · add-on

More in the Greek-English dictionary.