English-Finnish translation for "adapt to"

EN adapt to Finnish translation

adapt to
Our team was informed that the translation for "adapt to" is missing.

Similar translations for "adapt to" in Finnish

adapt adjective
Finnish
to adapt verb
to preposition
Finnish

Context sentences for "adapt to" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is every country that wishes to accede to the European Union that must adapt.
Kaikkien niiden maiden, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, on mukauduttava.
EnglishThe Court of Justice or the Court of Auditors will have to adapt to enlargement.
Tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen on mukauduttava laajentumiseen.
EnglishI am tempted to adapt that old slogan: what part of 'no' do you not understand?
Mieleni tekee käyttää vanhaa sanontaa: mitä osaa sanasta "ei" te ette ymmärrä?
EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
Muuten me mukautamme ja muutamme lainsäädäntöä, joko jäsenvaltioissa tai EU:ssa.
EnglishWhat has been said about the need to adapt instruments is by no means gratuitous.
Rahoitusvälineiden mukauttamisesta esitetyt näkemykset eivät ole aiheettomia.
EnglishFurther choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.
Tarvitaan lisäksi muita valintoja, jotta voimme sopeutua ja suojella elämää.
EnglishThe transitional period is necessary in order to allow rail companies to adapt.
Siirtymäkausi on tarpeen, jotta rautatieyritykset pystyvät mukautumaan tilanteeseen.
EnglishSince the dawn of time, humankind has been able to adapt to the natural climate.
Ihmiskunta on ammoisista ajoista lähtien kyennyt sopeutumaan ympäristöönsä.
EnglishThirdly: this increase will enhance the ability of the ECB to react and adapt.
Kolmanneksi varannon lisääminen parantaa EKP:n reagointi- ja sopeutumiskykyä.
EnglishThe supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
Tällä tavoin lihan tarjontaa vähennettäisiin, jotta se vastaisi kysynnän vähenemistä.
EnglishIn order to allow beneficiary countries and economic operators to adapt to it.
Jotta edunsaajamaat ja taloudelliset toimijat ehtivät mukautua uuteen järjestelmään.
EnglishIn my opinion, we should also adapt the economic policy to the social policy.
Meidän on mielestäni myös sopeutettava talouspolitiikka sosiaalipolitiikkaan.
EnglishWhat we now have to do is adapt our internal regulations to this new reality.
Meidän tehtävänämme on nyt sovittaa sisäiset sääntömme tähän uuteen todellisuuteen.
EnglishSecondly, we must adapt the fleet capacity to match the fishing that is available.
Toiseksi meidän on mukautettava kalastuskapasiteetti saatavilla oleviin kalavaroihin.
EnglishIt takes time and a great deal of confidence to adapt to changes in social structures.
Muutosten tekeminen yhteiskuntarakenteisiin vaatii aikaa ja paljon luottamusta.
EnglishThe global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.
Maailmanlaajuinen talouskriisi merkitsee sitä, että meidän on jälleen pakko sopeutua.
EnglishThis is why we urgently need to adapt our policy areas to a changing reality.
Siksi meidän on kiireesti mukautettava politiikan alaamme muuttuvaan todellisuuteen.
EnglishWe have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.
Meidän on paljon nykyistä enemmän mukauduttava luonnon asettamiin rajoihin.
EnglishThe question is whether the EU should not also adapt itself to having ten new members.
Kysymys kuuluu, eikö myös EU:n olisi sopeuduttava olemaan 10 uuden jäsenen unioni.
EnglishThe structural fund has been introduced to enable the EU's poorer regions to adapt.
Rakennerahastot on perustettu mahdollistamaan EU: n köyhempien alueiden sopeuttaminen.