Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Finnish translation for "adapt (to)"

 

"adapt (to)" Finnish translation

Results: 1-21 of 1135

adapt (to)

  adapt (to) [biol.] [unverif.]

mukautua [biol.]

In order to allow beneficiary countries and economic operators to adapt to it.

Jotta edunsaajamaat ja taloudelliset toimijat ehtivät mukautua uuteen järjestelmään.

All cultures should and do have the ability to adapt to democracy and individual freedoms.

Kaikilla kulttuureilla pitää olla ja on kyky mukautua demokratiaan ja yksilönvapauksiin.

It is also necessary in order to adapt to the changing rules of world trade.

Lisäksi se on tärkeä, jotta voisimme mukautua maailmankauppaa koskevien sääntöjen muutokseen.

Secondly, we are stepping up assistance to developing countries to adapt to climate change.

Toiseksi lisäämme kehitysmaille osoitettua tukea, jonka avulla ne voivat mukautua ilmastonmuutokseen.

It is not the European Union which has to adapt to enlargement.

Euroopan unionin tehtävänä ei ole mukautua laajentumiseen.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "adapt (to)" in Finnish

 

Context sentences

Context sentences for "adapt (to)" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The Court of Justice or the Court of Auditors will have to adapt to enlargement.

Tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen on mukauduttava laajentumiseen.

I am tempted to adapt that old slogan: what part of 'no' do you not understand?

Mieleni tekee käyttää vanhaa sanontaa: mitä osaa sanasta "ei" te ette ymmärrä?

We recognise that the existing framework is ill-adapted to the defence market.

Myönnämme, että olemassa oleva kehys soveltuu huonosti puolustusalan markkinoihin.

What has been said about the need to adapt instruments is by no means gratuitous.

Rahoitusvälineiden mukauttamisesta esitetyt näkemykset eivät ole aiheettomia.

In my opinion, we should also adapt the economic policy to the social policy.

Meidän on mielestäni myös sopeutettava talouspolitiikka sosiaalipolitiikkaan.

A sound environment policy is a key point in adapting to the acquis communautaire .

Vakaa ympäristöpolitiikka on pääasia niiden maiden soveltaessa yhteisön säännöstöä.

What we now have to do is adapt our internal regulations to this new reality.

Meidän tehtävänämme on nyt sovittaa sisäiset sääntömme tähän uuteen todellisuuteen.

This is why we urgently need to adapt our policy areas to a changing reality.

Siksi meidän on kiireesti mukautettava politiikan alaamme muuttuvaan todellisuuteen.

Further choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.

Tarvitaan lisäksi muita valintoja, jotta voimme sopeutua ja suojella elämää.

The transitional period is necessary in order to allow rail companies to adapt.

Siirtymäkausi on tarpeen, jotta rautatieyritykset pystyvät mukautumaan tilanteeseen.

Since the dawn of time, humankind has been able to adapt to the natural climate.

Ihmiskunta on ammoisista ajoista lähtien kyennyt sopeutumaan ympäristöönsä.

We have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.

Meidän on paljon nykyistä enemmän mukauduttava luonnon asettamiin rajoihin.

We need a multi-annual programme to adapt farming to new market conditions.

Tarvitsemme monivuotisen ohjelman, jolla viljelyä mukautetaan uusiin markkinaoloihin.

The supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.

Tällä tavoin lihan tarjontaa vähennettäisiin, jotta se vastaisi kysynnän vähenemistä.

We need effective measures to adapt human society to new living conditions.

Tarvitsemme tehokkaita toimenpiteitä mukauttaaksemme ihmiskunnan uusiin elinoloihin.

The global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.

Maailmanlaajuinen talouskriisi merkitsee sitä, että meidän on jälleen pakko sopeutua.

Secondly, we must adapt the fleet capacity to match the fishing that is available.

Toiseksi meidän on mukautettava kalastuskapasiteetti saatavilla oleviin kalavaroihin.

You might need an adapter to plug a DVI cable into a VGA port or vice versa.

Saatat tarvita sovittimen, jos haluat kytkeä DVI-johdon VGA-porttiin tai päinvastoin.

The people have adapted to their regional conditions, which differ greatly.

Ihmiset ovat sopeutuneet alueellisiin olosuhteisiin, jotka vaihtelevat suuresti.

The legal instruments that are at our disposal must be adapted to the new reality.

Käytettävissämme olevat oikeudelliset välineet on mukautettava uuteen todellisuuteen.
 

Suggest new English to Finnish translation

Do you know a translation of a technical or specialist term you did not find in the dictionary? Are you familiar with regional expressions or Finnish slang? Feel free to share your knowledge with everyone and suggest a Finnish translation in the field below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: needless, to adapt, adapt (to), scaly, reservation fee

Similar words

ad-lib · adactylism · adage · Adah · adalimumab · Adam · adamant · adamantine · adapalene · adapt · adapt-to · adaptability · adaptable · adaptation · adapter · adapters · adaptive · adaptor · adaxial · add-in · add-on

More translations in the English-Thai dictionary.