English-Finnish translation for "area"


Did you mean: äreä

EN area Finnish translation

EN area
volume_up
{noun}

area (also: ambit, bailiwick, court, district)
volume_up
alue {noun}
   .A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
   .Vapaakauppa-alue on alue, jolla ei ole rajoja – etenkään tullirajoja.
Since 1999, the euro area has mostly been an area of economic stability.
Vuodesta 1999 alkaen euroalue on pääasiassa ollut taloudellisen vakauden alue.
Madam President, the area occupied by the Albanians is Europe’s most forgotten area.
. – Arvoisa puhemies, albaanien asuttama alue on Euroopan unohdetuin.
area (also: acreage, surface area)
The figure relating to the area burnt suggests a genuine ecological disaster.
Tulipaloissa tuhoutuneiden metsien pinta-ala kielii todellisesta ekologisesta katastrofista.
In terms of their area and population numbers, these states are similar to the European Union.
ASEAN-maiden pinta-ala ja väkiluku vastaavat Euroopan unionia.
Some say that a normal male's lung has an area of the inside of a basketball [court].
Jotkut sanovat, että normaalien miesten keuhkojen pinta-ala oli sama kuin koripallon sisäpuolen.
area (also: land, domain, dominion)
The new area of land will not represent a defined ceiling, with penalties imposed for exceeding it as before.
Uusi maa-alue ei merkitse minkäänlaista ylärajaa, jonka ylittämisestä rangaistaisiin, niin kuin ennen.
area (also: neck of the woods, region)
volume_up
tienoo {noun}

Synonyms (English) for "area":

area

Context sentences for "area" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo conclude briefly - the EIB is also having problems in the area of development.
Lopuksi totean lyhyesti, että EIP:llä on ongelmia myös kehitysyhteistyön alalla.
EnglishThe recommendation states that there has been no organised policy in this area.
Suosituksessa todetaan, ettei tällä alalla ole järjestelmällistä menettelytapaa.
EnglishThe second area where we still have much to do as an Institution is informatics.
tietotekniikka on toinen ala, jolla meillä on vielä paljon tehtävää toimielimenä.
EnglishHowever, this challenge also concerns Member States already in the Schengen area.
Tämä haaste koskee kuitenkin myös jo Schengen-alueeseen kuuluvia jäsenvaltioita.
EnglishEurope will not be successful if it interferes in every area of people's lives.
Eurooppa ei voi menestyä, jos se puuttuu ihmisten elämän kaikkiin osa-alueisiin.
EnglishI therefore very much welcome the accession of Bulgaria and Romania to that area.
Tästä syystä suhtaudun erittäin myönteisesti Bulgarian ja Romanian liittymiseen.
EnglishThere is long-established European Court of Justice jurisprudence in this area.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on vakiintunut oikeuskäytäntö tällä alalla.
EnglishParliament has produced an excellent report - the Tsatsos report - in this area.
Parlamentissa on laadittu tältä alalta erinomainen selvitys Tsatsosin selvitys.
EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Itse asiassa on tehty päätös kieltäytyä kaikenlaista yhteistyöstä tällä alueella.
EnglishThe European Union is not the only actor with a strategic interest in the area.
Euroopan unioni ei ole ainut toimija, jolla on strategisia etuja tällä alueella.
EnglishI would like to thank the rapporteur for a thorough report in an important area.
Haluan kiittää esittelijää hyvin laaditusta tärkeää asiaa koskevasta mietinnöstä.
Englishother claims on euro area credit institutions denominated in euro (asset item 6).
muihin euromääräisiin saamisiin euroalueen luottolaitoksilta (vastaavien erä 6).
EnglishWhat can we do in this area and what can we recommend to the European Community?
Mitä voimme tehdä tällä alalla, ja mitä me voimme suositella Euroopan yhteisölle?
EnglishFinally, I would like to thank Mr Tabajdi for his excellent work in this area.
Lopuksi haluan kiittää jäsen Tabajdia hänen erinomaisesta työstään tällä alalla.
EnglishThis report is on an area that is fundamental to the future of the EU: tourism.
Tämä mietintö liittyy EU:n tulevaisuuden kannalta ratkaisevaan alaan: matkailuun.
EnglishThis will also, however, require real improvement in the area of human rights.
Tämä edellyttäisi kuitenkin myös todellisia parannuksia ihmisoikeuksien saralla.
EnglishThe presidency must therefore make improvements in the institutional area also.
Puheenjohtajan on siksi myös parannettava yhtä ja toista toimielinten alueella.
EnglishThe report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
Mietinnössä vaaditut toimet nuorisotyöttömyyden alalla ovat myös asianmukaisia.
EnglishEvents in Greece and in other countries of the area naturally have complex causes.
Kreikan ja muiden euroalueen maiden tapahtumilla on tietysti monimutkaiset syyt.
EnglishWe can expel citizens outside the Schengen area, not within the same territory.
Voimme karkottaa kansalaisia Schengen-alueen ulkopuolelle, emme alueen sisällä.