Professional translators one click away

English-Finnish translation for "needless"

 

"needless" Finnish translation

Results: 1-24 of 365

needless {adjective}

needless {adj.} (also: expendable, gratuitous, superfluous, unnecessary)

tarpeeton {adj.}

MEPs bear the brunt of public blame, but it is the overinflated bureaucracy, needless excesses and the redundant buildings which cost the money.

Euroopan parlamentin jäsenet kärsivät eniten kansalaisten syytöksistä, mutta ylipaisunut byrokratia, tarpeeton liikakulutus ja turhat kiinteistöt maksavat eniten.

needless {adj.} (also: fruitless, futile, gratuitous, pointless)

turha {adj.}

Needless to say, the Communist Party of Greece will be voting against the report.

Turha sanoakaan, että Kreikan kommunistinen puolue äänestää mietintöä vastaan.

Needless to say, I was, despite the outcome, very disappointed about that.

Lienee turha sanoakaan, että lopputuloksesta huolimatta olin tähän hyvin pettynyt.

His presence, needless to say, is sorely missed in this House.

On turha sanoakaan, että hänen läsnäoloaan kaivataan parlamentissa kovasti.

Needless to say, we mainly took this House’s position last year as our starting point for drafting the resolution.

On kai turha sanoa, että päätöslauselman lähtökohtana oli pääosin parlamentin viimevuotinen kanta.

Needless to say, it will not be possible for this to happen in every domain, but I believe the instrument is indispensable.

Lienee turha sanoa, ettei tämä ole mahdollista kaikilla aloilla, mutta mielestäni kyseinen väline on välttämätön.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "needless":

 

Context sentences

Context sentences for "needless" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Needless to say, it is not just about a joint candidate, but also about policy.

Kyse ei luonnollisestikaan ole vain yhteisestä ehdokkaasta vaan myös politiikasta.

Needless to say, the Commission will continue to consider these orientations.

On sanomattakin selvää, että komissio jatkaa kyseisten suuntausten tutkimista.

Needless to say, the new Convention cannot provide answers to all those questions.

Uusi valmistelukunta ei tietenkään voi antaa vastausta kaikkiin näihin kysymyksiin.

The increasingly bitter political stalemate has resulted in four needless deaths.

Jatkuvasti paheneva poliittinen pattitilanne on johtanut neljään turhaan kuolemaan.

The many minutes of needless silence here cost further millions, and so it goes on.

Monet turhat hiljaiset minuutit täällä maksavat taas miljoonia, ja niin edelleen.

Needless to say, Parliament needs to keep a critical eye on the Commission.

Parlamentin tulee tietenkin seurata edelleen komission toimia kriittisesti.

Needless to say, we must make the conditions attractive for these people to come.

Meidän on luonnollisesti tehtävä näiden ihmisten saapumisesta miellyttävää.

If the pipelines go through Poland, Belarus and Ukraine there will be needless waste.

Jos putket kulkevat Puolan, Valko-Venäjän ja Ukrainan kautta, syntyy turhaa hävikkiä.

This results in needless movement of vehicles and in higher purchase prices for them.

Tämä aiheuttaa ylimääräistä liikennettä ja korottaa ajoneuvojen ostohintoja.

Over half a million people in the EU die needlessly each year from smoking.

Yli puoli miljoonaa ihmistä kuolee EU:ssa vuosittain turhaan tupakoinnin vuoksi.

Half a million EU citizens die needlessly each year due to tobacco addiction.

Puoli miljoonaa EU:n kansalaista kuolee vuosittain turhaan tupakkariippuvuuden vuoksi.

Needless to say, not every innovation is immediately accessible to the public at large.

Lienee selvää, etteivät kaikki uudistukset valtaa heti alaa suuren yleisön keskuudessa.

Needless to say, the situation in Mitrovica is very dangerous and we all know why.

Mitrovican tilanne on luonnollisesti vaarallinen, ja me kaikki tiedämme, miksi niin on.

Needless to say, the events of last Tuesday were a kind of wake-up call for Europe.

On itsestään selvää, että viime tiistain tapahtumat ovat ikään kuin herätys Euroopalle.

Needless to say, this hardly contributes to restoring public confidence.

On itsestään selvää, että tällainen ei edistä luottamuksen palauttamista.

Needless to say, the Council bears a share of responsibility in this situation.

On sanomattakin selvää, että neuvostolla on osavastuu tästä tilanteesta.

Needless to say, we are not completely ready, nor are we 100% satisfied.

Lienee tuskin tarpeen sanoa, ettemme ole aivan valmiita emmekä täysin tyytyväisiäkään.

Needless to say, it is up to those countries what they do with this information.

Nämä valtiot saavat tietenkin päättää itse siitä, miten ne haluavat tätä tietoa käyttää.

Needless to say, the early warning systems are still not fully functioning.

Varhaisvaroitusjärjestelmät eivät tietenkään ole vielä täysin kunnossa.

Needless to say, we must also adhere to the Bird and Habitat Directive.

Meidän pitää tietenkin noudattaa myös elinympäristö- ja lintudirektiivejä.
 

Forum results

"needless" translation - forum results

 

Suggest new English to Finnish translation

Do you know a translation of a technical or specialist term you did not find in the dictionary? Are you familiar with regional expressions or Finnish slang? Feel free to share your knowledge with everyone and suggest a Finnish translation in the field below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: needless, to adapt, adapt (to), scaly, reservation fee

Similar words

necropolis · necropsy · necrosis · nectar · nectarine · nectarless · nee · need · needle · needlefish · needless · needs · neem · neep · nefandous · negation · negative · negatively · negativism · negativity · negawatt

Moreover bab.la provides the Thai-English dictionary for more translations.