Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "24/7"

 

"24/7" Polish translation

Results: 1-22 of 36

24/7

24/7 (24 hours a day and 7 days a week) [abbr.] (also: twenty-four-hour, circadian, round-the-clock, all-night)

całodobowy {adj. m}

24/7 (24 hours a day and 7 days a week) [abbr.]

całodobowo {adv.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "24/7" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Median survivals for the two groups were 25.0 and 24.7 weeks respectively.

Średni czas przeżycia w obu grupach wyniósł odpowiednio 25 i 24, 7 tygodni.

It's about tracking every facet of life, from sleep to mood to pain, 24/7/365."

Chodzi o śledzenie każdego aspektu życia, od snu przez nastrój aż po ból.

It will have the physical capability to operate on a 24/7 basis.

Będzie miało fizyczną zdolność do działania w systemie 24/7.

The systemic exposures were equivalent to 7 to 24 times the expected systemic exposure in humans.

Ogólnoustrojowe narażenie na lek było od 7 do 24 razy większe niż to, któgoj można się spodziewać u ludzi.

The systemic exposures were equivalent to 7 to 24 times the expected systemic exposure in humans.

Ogólnoustrojowa ekspozycja na lek była od 7 do 24 razy większa niż ta, której można się spodziewać u ludzi.

The systemic exposures were equivalent to 7 to 24 times the expected systemic exposure in humans.

Ogólnoustrojowe narażenie na lek było od 7 do 24 razy większe niż to, którego można się spodziewać u ludzi.

And I would argue, in the future, we'll have wearable devices in our clothes, monitoring ourselves 24/7.

I uważam, że w przyszłości będziemy mieli urządzenia w ubraniach, które będą nas monitorować przez całą dobę.

Opinion on the denominations and technical specifications of euro coins (CON/1997/13)24.7.1997, pdf 14 kB, en

Opinia w sprawie nominałów i specyfikacji technicznych monet euro (CON/1997/13)24.7.1997, pdf 14 kB, en

tho Latvija sanofi-aventis Latvia SIA Tel.: +371 7 33 24 51

sanofi- aventis Latvia SIA Tel.: +371 7 33 24 51 cz

Subject: Cybercrime 24/7 emergency contact network

Dotyczy: awaryjnej sieci kontaktowej 24/7 w sprawie cyberprzestępczości

mg/ kg administered once every 24 hours for 7-14 days or until the infection is resolved (see section 5.1).

zalecana dawka - 4 mg/ kg mc. podawana raz na dobę przez 7- 14 dni lub do ustąpienia zakażenia (patrz punkt 5. 1).

Quite often, if you are taken on as a live-in employee, you can be seen as being on call 24/7.

Dość często, jeżeli jesteś zatrudniany jako pracownik do pomocy w domu, musisz być pod telefonem 24 godziny na dobę.

7/ 24 6.5 Nature and composition of immediate packaging

Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego

7/ 24 Patients with renal impairment:

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek:

Declaration on Article I-24(7) concerning the European Council decision on the exercise of the Presidency of the Council

Deklaracja odnosząca się do artykułu I-24 ustęp 7 dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania Prezydencji Rady

RAPEX works 24 hours a day, 7 days a week, which means that there is no delay in notification through RAPEX.

RAPEX działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co oznacza, że powiadomienia za pomocą RAPEX następują bezzwłocznie.

The percentage of patients experiencing at least one bleeding event in the two treatment groups was 24.9 % and 17.7 %, respectively.

Częstość występowania co najmniej jednego przypadku krwawienia wynosiła w obu grupach odpowiednio 24, 9 % i 17, 7 %.

How do we collect vital signs and other kinds of information 24 by 7? How do we get a personal baseline about what's going to work for you?

Jak zbieramy istotne objawy i innego rodzaju informacje 24x7? ~~~ Jak zdobywamy osobiste bazowe dane na temat tego co zadziała dla was?

Yeah, 24. 7.

24 przecinek 7.

Opinion on an amended draft legislative provision on the taxation of the Banca d'Italia's gold reserves (CON/2009/63)Italy, 24.7.2009, pdf 39 kB, en . it

Opinia w sprawie zmienionego projektu przepisów prawnych o opodatkowaniu rezerw złota Banca d’Italia (CON/2009/63)Włochy, 24.7.2009, pdf 39 kB, en . it
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

 · 18-wheeler · 1930s · 1950s · 1960s · 1970s · 1990s · 1st · 2,4-Dinitrophenol · 20/20 · 24-7 · 24-hour · 2D · 2nd · :3 · 3+6=9 · 40-tonner · @ · a · A-board · A-bomb

Search for more words in the Czech-English dictionary.