Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Polish translation for "all"

 

"all" Polish translation

Results: 1-51 of 12027

all {pronoun}

all {pron.}

wszystkie {pron.}

And to that end it will use all means, all possible mechanisms at its disposal.

W tym celu Rada wykorzysta wszystkie środki i mechanizmy, jakie ma do dyspozycji.

All UN Member States have an obligation to protect refugees and asylum seekers.

Wszystkie państwa należące do ONZ mają obowiązek chronić uchodźców i azylantów.

Globalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.

Lecz globalizacja ma mniejszy lub większy wpływ na wszystkie działania człowieka.

All ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.

Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.

In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.

Żeby odkryć wszystkie połączenia musimy widzieć jednocześnie wszystkie neurony.

all {pron.} (also: everybody, the whole (kit and) caboodle, one and all)

wszyscy {pron.}

They are all people who demonstrate advanced ability in maths and the sciences.

Wszyscy są ludźmi, którzy wykazują zaawansowane zdolnośći matematyczne i naukowe.

I think that we all need to remain faithful to the commitment that we have made.

Uważam, że wszyscy powinniśmy pozostać wierni złożonemu przez nas zobowiązaniu.

Apart from this, we are all looking forward to welcoming Croatia to this House.

Oprócz tego, wszyscy z radością oczekujemy powitania Chorwacji w tym Parlamencie.

We have all seen pictures of the scenes precipitated by the recent food shortages.

Wszyscy widzieliśmy zdjęcia ze scen spowodowanych ostatnimi kryzysami żywności.

(EL) Madam President, we all know that there is a new climate in Cyprus today.

(EL) Pani przewodnicząca! Wszyscy wiemy, że dziś na Cyprze panuje nowy klimat.

all {pron.} (also: everything)

wszystko {pron.}

This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.

To wszystko dzieje się z powodu innego niż sprawność czyichś genów, oczywiście.

An in-dwelling compassionate presence, underpinning and sustaining all things.

Zamieszkująca tutaj współczująca obecność, podpierająca i podtrzymująca wszystko.

However, currently, these are all under serious threat with the present regime.

Jednakże obecnie, przy aktualnym reżimie, wszystko to jest poważnie zagrożone.

The problem is that, today, this is all still in the realm of the theoretical.

Problem polega na tym, że obecnie wszystko to jest jeszcze w dziedzinie teorii.

All this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.

Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.

all {pron.}

wszystek {pron.}

Pharaoh king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people;

Faraona też, króla Egipskiego, i sług jego, i książąt jego, i wszystek lud jego;

And all the people brought every man his ox with him that night, and slew them there.

I przywiedli wszystek lud, każdy wołu swego w ręce swej w nocy, i bito je tam.

And all the elders and all the people said unto him, Hearken thou not, neither consent.

I rzekli do niego oni wszyscy starsi, i wszystek lud: Nie słuchaj ani przyzwalaj.

And all the people heard when the king gave all the captains charge concerning Absalom.

A wszystek lud słyszł, gdy przykazywał król wszystkim hetmanom o Absalomie.

And they blew the trumpet; and all the people said, [Long] live king Solomon.

Potem trąbili w trąbę, i zakrzyknął wszystek lud: Niech żyje król Salomon

all {pron.} (also: whole)

calutki {pron.} [dim.]

all {pron.} (also: whole)

caluśki {pron.} [dim.]

all {pron.} (also: whole)

caluteńki {pron.} [dim.]

all {pron.} (also: whole)

calusieńki {pron.} [dim.]

all {adjective}

all {adj.} (also: entire, whole, complete, full)

cały {adj. m}

Slowly draw back all the solution through the vial adapter into the syringe.

Powoli wciągnąć cały roztwór, przez nasadkę fiolki, z powrotem do strzykawki.

You try to just tap your ball in and it slides all the way across the green.

Spróbuj delikatnie puknąć piłkę do dołka a ona się prześlizgnie przez cały green.

In fact, we're probably forming these microscopic cancers all the time in our body.

W rzeczywistości, w naszych ciałach powstają takie mikroskopijne nowotwory cały czas.

You have seen what has happened all day with the agenda and it is not satisfactory.

Widzieli Państwo co działo się z porządkiem dziennym przez cały dzień i to niedobrze.

And gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.

Gracze chcą pracować ciężko przez cały czas – jeśli dostaną właściwą pracę.

all {adj.} (also: every, every kind of)

wszelki {adj. m}

Their soul abhorreth all manner of food; And they draw near unto the gates of death.

Wszelki pokarm brzydzi sobie dusza ich, aż się przybliżają do bram śmierci.

And all winged creeping things are unclean unto you: they shall not be eaten.

Wszelki też płaz skrzydlasty nieczysty wam będzie, jeść go nie będziecie.

Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?

Czy powinniśmy na wszelki wypadek zniszczyć wszystkie analogiczne konstrukcje w UE?

Thou hast taken away all thy wrath; Thou hast turned [thyself] from the fierceness of thine anger.

Odpuściłeś nieprawość ludu twojego, pokryłeś wszelki grzech ich.

Winston Churchill said if you have 10 000 regulations you destroy all respect for the law.

Winston Churchill powiedział, że jeśli masz 10 000 uregulowań to niszczysz wszelki szacunek dla prawa.

all {adj.} (also: every kind of, any or all sort of)

wszelaki {adj. m}

Who is this that cometh up from the wilderness Like pillars of smoke, Perfumed with myrrh and frankincense, With all powders of the merchant?

Któraż to jest, co występuje z puszczy jako słuoy dymu, okurzona będąc myrrą i kadzidłem droższem nad wszelaki proszek aptekarski?

And God is able to make all grace abound unto you; that ye, having always all sufficiency in everything, may abound unto every good work:

A mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkiem zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu,

all {adverb}

all {adv.} (also: absolutely, altogether, quite, utterly)

całkowicie {adv.}

You turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.

Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.

And of course fences around the world are all Cartesian, all strictly linear.

Oczywiście wszędzie na świecie ogrodzenia są kartezjańskie, całkowicie liniowe.

Transfer diluent from syringe to the vial by pushing the plunger in all the way 5.

Przenieść rozcieńczalnik ze strzykawki do fiolki wciskając całkowicie tłok.

First of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.

Przede wszystkim jestem całkowicie przekonany, że Unia ma do spłacenia honorowy dług.

Three people have been injured and the UN has decided to shut down all its operations.

Trzy osoby odniosły rany, a ONZ postanowiła całkowicie zawiesić swoją działalność.

all {adv.} (also: altogether, quite, utterly, at all)

zupełnie {adv.}

It is not the case that there are Member States who have done nothing at all.

Nie jest tak, że są państwa członkowskie, które nie zrobiły nic, zupełnie nic.

Objectives, strategy, method, financing - it all requires a totally new approach.

Cele, strategia, metoda, finansowanie - to wszystko wymaga zupełnie nowego podejścia.

This shows the level of intelligence which this man has, in other words, none at all.

Pokazuje to poziom inteligencji tego człowieka, który jest zupełnie zerowy.

The report which remained after all the voting, however, was completely different.

Wersja sprawozdania, która obowiązuje od czasu głosowania, jest jednak zupełnie inna.

And that is a very different optimization scheme, a very different strategy for all of us.

A to zupełnie inny system optymizacji, zupełnie inna strategia dla każdego z nas.

all {adv.} (also: altogether, completely, entirely, fairly)

całkiem {adv.}

I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.

To znaczy, jeśli powierzchownie patrzy się na dzieci, wydają się całkiem bezużyteczne.

Remember when this blue box was all alone, leading the world, living its own life.

Kiedyś to niebieskie pudełko było całkiem samotne, przewodziło światu, żyło własnym życiem.

In this software, we access about 500 variables from all the countries quite easily.

W tym oprogramowaniu mamy całkiem łatwy dostęp do około 500 zmiennych ze wszystkich krajów.

Americans spent, in 2001 -- 11 percent of all pesticide use was done on lawns.

Tylko bogaci mogli utrzymać te zielone pustynie: są całkiem jałowe.

And pretty soon it's going to be possible to avoid virtually all genetic diseases in that way.

A całkiem niedługo będzie można uniknąć w ten sposób wszystkich chorób genetycznych.

all {adv.} (also: completely, totally, entirely, hopelessly)

kompletnie {adv.}

This is the official dogma, the one that we all take to be true, and it's all false.

Taki jest panujący dogmat, który wszyscy uznajemy za prawdziwy, ale on jest kompletnie fałszywy.

All of this happened under the noses of the ECB, with interest rates that were totally inappropriate.

Wszystko to stało się pod nosem EBC, przy kompletnie nieodpowiednich stopach procentowych.

The implementing provisions are not yet known and so the lines of the national policy are not at all clear.

Postanowienia wykonawcze nie są jeszcze znane, tak więc wytyczne polityki krajowej są kompletnie niejasne.

It just completely warps and distorts egos, and it creates all these unmanageable expectations about performance.

To kompletnie wypacza ego, i powoduje te wszystkie niewykonalne oczekiwania względem sztuki.

And that doesn't make any sense at all, because we don't know of any dinosaurs that gain teeth as they get older.

A to jest kompletnie bez sensu, bo nic nie wiemy o żadnych dinozaurach, które z wiekiem zyskują zęby.

all-

all- (also: pan-)

"World of Warcraft" is one of the most successful games of all time.

„World of Warcraft” jest jedną z najpopularniejszych gier wszech czasów.

What I am about to do is to read the wise wisdom of all his words that he has thought out and put on paper.

Zamierzam jednakże odczytać ze wszech miar trafne osądy sprawozdawcy, które przemyślał i przelał na papier.

Sweden is a medium-sized country in the European Union and we should view that as a positive thing in all respects.

Szwecja jest w Unii Europejskiej krajem średniej wielkości i powinniśmy uważać to za ze wszech miar pozytywne.

Mahatma Gandhi, one of the greatest civil fighters of all time, said, "Be the change you wish to see in the world."

Mahatma Gandhi, jeden z największych cywilnych wojowników wszech czasów powiedział: "Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie."

And Hofmann is a Polish pianist and composer of the late 19th century, and he's widely considered one of the greatest pianists of all time.

Hofmann to polski pianista i kompozytor z końca 19-tego wieku, uważany za jednego z najlepszych pianistów wszech czasów.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "all":

 

Similar translations

Similar translations for "all" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "all" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.

Ostatecznie dominującą zasadą pozostanie sprzedaż przydziałów emisji na aukcji.

What are Parliament's legislative work and the Commission's proposals all about?

O co chodzi w pracach legislacyjnych naszego Parlamentu i w propozycjach Komisji?

Cutting expenditure is not, after all, the only way to achieve a balanced budget.

Cięcie wydatków to w końcu nie jedyny sposób na osiągnięcie wyważonego budżetu.

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.

Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

Barbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.

Barbarzyńskie siły islamu prowadzą totalną wojnę przeciw zachodniej cywilizacji.

The European Parliament will be fully informed at all stages of this procedure.

Parlament Europejski będzie w pełni informowany na każdym etapie tej procedury.

It would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.

Nikomu nie przyszłoby na myśl, na pewno nie mnie, aby podważać przydatność NATO.

We are all keenly aware of that fact, but let us be careful we do not overreact.

Jesteśmy o tym głęboko przekonani, ale uważajmy, abyśmy nie zareagowali za mocno.

However, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?

Czy jednak powtarzanie tych apeli nie powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym?

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania

You cannot have 27 different systems that are all the best all at the same time.

Nie może istnieć jednocześnie 27 różnych systemów, z których każdy jest najlepszy.

This setting only applies to the current sheet, not all sheets in the spreadsheet.

Następnie kliknij ikonę koła zębatego nad listą elementów i wybierz Ustawienia.

Trojan horses on our computer networks reveal all our Achilles' heels instantly.

Konie trojańskie w naszej sieci komputerowej od razu ujawniają nasze słabe strony.

A single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.

Wspólna polityka rolna dla 27 państw członkowskich jest równie nieodpowiednia.

First of all, we must intensify research, as I already said in my introduction.

Po pierwsze, jak już powiedziałem we wprowadzeniu, musimy zintensyfikować badania.

First of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.

Po pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.

First of all there is the position of Almadén that the Commissioner referred to.

Pierwsza z nich dotyczy znaczenia okręgu Almadén, o którym mówił pan komisarz.

For all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.

Pomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.

His report clearly rejects, therefore, all attempts to renationalise this policy.

Stanowczo odrzuca próby ponownego sprowadzenia tej polityki na poziom krajowy.

Your communication last week contained absolutely no mention at all of this issue.

W waszym zeszłotygodniowym komunikacie nie wspominacie o tej kwestii ani słowem.
 

Forum results

"all" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: bottom line, bottom line, bottom line, paradigm, allowance

Similar words

More translations in the Arabic-English dictionary.