Internship offers abroad for English native speakers

English-Polish translation for "all"

 

"all" Polish translation

Results: 1-51 of 23263

all {pronoun}

all {pron.}

wszystkie {pron.}

The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.

Rada przyjęła wszystkie poprawki zgłoszone przez Parlament w pierwszym czytaniu.

Now I'm not saying for a minute that British Conservatives have all the answers.

Nie mówię, że brytyjska Partia Konserwatywna ma odpowiedzi na wszystkie pytania.

Pragmatic Chaos is, like all of Netflix algorithms, trying to do the same thing.

Pragmatic Chaos, tak jak wszystkie algorytmy Netflixu, stara się zrobić to samo.

And it turned out that all the furniture that I really liked, I couldn't afford.

okazało się, że wszystkie meble, które bardzo mi się podobały, były zbyt drogie.

All this would need to be clarified before we could start a legislative process.

Wszystkie te kwestie wymagają wyjaśnienia zanim rozpoczniemy proces legislacyjny.

all {pron.} (also: everybody)

wszyscy {pron.}

We are not going to discuss this, as I think that we are all in agreement on it.

Nie będziemy tego omawiać, gdyż myślę, że w tej kwestii wszyscy jesteśmy zgodni.

The nurses, anesthesiologist, the surgeon, all the assistants are waiting around.

Pielęgniarki, anestezjolog, chirurg i wszyscy asystenci czekają przy pacjencie.

I think that we all need to remain faithful to the commitment that we have made.

Uważam, że wszyscy powinniśmy pozostać wierni złożonemu przez nas zobowiązaniu.

They are all people who demonstrate advanced ability in maths and the sciences.

Wszyscy są ludźmi, którzy wykazują zaawansowane zdolnośći matematyczne i naukowe.

And I could spend hours talking about them, because they're all kind of heroes.

Mógłbym spędzić całe godziny opowiadając o nich, ponieważ wszyscy są bohaterami.

all {pron.} (also: everything)

wszystko {pron.}

Mr Solana has explained to us that uranium is all that is needed to make a bomb.

Pan Solana wyjaśnił nam, że uran to wszystko, czego potrzeba do produkcji bomby.

beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.

Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi.

This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.

To wszystko dzieje się z powodu innego niż sprawność czyichś genów, oczywiście.

An in-dwelling compassionate presence, underpinning and sustaining all things.

Zamieszkująca tutaj współczująca obecność, podpierająca i podtrzymująca wszystko.

However, currently, these are all under serious threat with the present regime.

Jednakże obecnie, przy aktualnym reżimie, wszystko to jest poważnie zagrożone.

all {pron.}

wszystek {pron.}

And great fear came upon the whole church, and upon all that heard these things.

I przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli.

Pharaoh king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people;

Faraona też, króla Egipskiego, i sług jego, i książąt jego, i wszystek lud jego;

And Omri went up from Gibbethon, and all Israel with him, and they besieged Tirzah.

Przetoż odciągnął Amry i wszystek Izrael z nim od Giebbeton, a oblegli Tersę.

And Joshua returned, and all Israel with him, to Debir, and fought against it:

Stamtąd obrócił się Jozue, i wszystek Izrael z nim, do Dabir, i dobywał go.

And all the people brought every man his ox with him that night, and slew them there.

I przywiedli wszystek lud, każdy wołu swego w ręce swej w nocy, i bito je tam.

all {pron.} (also: whole)

calutki {pron.} [dim.]

all {pron.} (also: whole)

caluśki {pron.} [dim.]

all {pron.} (also: whole)

caluteńki {pron.} [dim.]

all {pron.} (also: whole)

calusieńki {pron.} [dim.]

all {adjective}

all {adj.} (also: entire, whole, complete, full)

cały {adj. m}

We have an immunity to all of the junk that lies around the edges of our culture.

Posiadamy odporność na cały ten odpad, które jest na pograniczu naszej kultury.

It was captured on videotape -- technology -- and it was played all over the world.

Zostało to uchwycone na taśmie video -- technologia -- i cały świat to zobaczył.

All this time I lived in the city because, to be honest, I was afraid of trees.

Przez cały ten czas żyłam w mieście, ponieważ, uczciwie, obawiałam się drzew.

Slowly draw back all the solution through the vial adapter into the syringe.

Powoli wciągnąć cały roztwór, przez nasadkę fiolki, z powrotem do strzykawki.

At all times, Wikipedia is approximately 45 minutes away from utter destruction.

Przez cały czas Wikipedia jest o jakieś 45 minut od totalnego unicestwienia.

all {adj.} (also: every, every kind of)

wszelki {adj. m}

Their soul abhorreth all manner of food; And they draw near unto the gates of death.

Wszelki pokarm brzydzi sobie dusza ich, aż się przybliżają do bram śmierci.

And all winged creeping things are unclean unto you: they shall not be eaten.

Wszelki też płaz skrzydlasty nieczysty wam będzie, jeść go nie będziecie.

Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?

Czy powinniśmy na wszelki wypadek zniszczyć wszystkie analogiczne konstrukcje w UE?

Thou hast taken away all thy wrath; Thou hast turned [thyself] from the fierceness of thine anger.

Odpuściłeś nieprawość ludu twojego, pokryłeś wszelki grzech ich.

Winston Churchill said if you have 10 000 regulations you destroy all respect for the law.

Winston Churchill powiedział, że jeśli masz 10 000 uregulowań to niszczysz wszelki szacunek dla prawa.

all {adj.} (also: every kind of, any or all sort of)

wszelaki {adj. m}

Who is this that cometh up from the wilderness Like pillars of smoke, Perfumed with myrrh and frankincense, With all powders of the merchant?

Któraż to jest, co występuje z puszczy jako słuoy dymu, okurzona będąc myrrą i kadzidłem droższem nad wszelaki proszek aptekarski?

And God is able to make all grace abound unto you; that ye, having always all sufficiency in everything, may abound unto every good work:

A mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkiem zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu,

all {adverb}

all {adv.} (also: absolutely, altogether, quite, utterly)

całkowicie {adv.}

The big problems facing the world today are not at all things beyond our control.

Nie jesteśmy całkowicie bezradni wobec problemów, z jakimi boryka się nasz świat.

You turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.

Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.

And of course fences around the world are all Cartesian, all strictly linear.

Oczywiście wszędzie na świecie ogrodzenia są kartezjańskie, całkowicie liniowe.

Transfer diluent from syringe to the vial by pushing the plunger in all the way 5.

Przenieść rozcieńczalnik ze strzykawki do fiolki wciskając całkowicie tłok.

First of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.

Przede wszystkim jestem całkowicie przekonany, że Unia ma do spłacenia honorowy dług.

all {adv.} (also: altogether, quite, utterly, at all)

zupełnie {adv.}

I was so petrified and so numb, all I could look was in the rear-view mirror.

Byłam sparaliżowana, zupełnie drętwa, wpatrzona jedynie we wsteczne lusterko.

It is not the case that there are Member States who have done nothing at all.

Nie jest tak, że są państwa członkowskie, które nie zrobiły nic, zupełnie nic.

Objectives, strategy, method, financing - it all requires a totally new approach.

Cele, strategia, metoda, finansowanie - to wszystko wymaga zupełnie nowego podejścia.

This shows the level of intelligence which this man has, in other words, none at all.

Pokazuje to poziom inteligencji tego człowieka, który jest zupełnie zerowy.

The report which remained after all the voting, however, was completely different.

Wersja sprawozdania, która obowiązuje od czasu głosowania, jest jednak zupełnie inna.

all {adv.} (also: altogether, completely, entirely, fairly)

całkiem {adv.}

I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.

To znaczy, jeśli powierzchownie patrzy się na dzieci, wydają się całkiem bezużyteczne.

Remember when this blue box was all alone, leading the world, living its own life.

Kiedyś to niebieskie pudełko było całkiem samotne, przewodziło światu, żyło własnym życiem.

In this software, we access about 500 variables from all the countries quite easily.

W tym oprogramowaniu mamy całkiem łatwy dostęp do około 500 zmiennych ze wszystkich krajów.

Americans spent, in 2001 -- 11 percent of all pesticide use was done on lawns.

Tylko bogaci mogli utrzymać te zielone pustynie: są całkiem jałowe.

This in itself is quite understandable since health affects all of us and those closest to us.

Jest to całkiem zrozumiałe, ponieważ kwestie zdrowotne dotyczą nas i naszych najbliższych.

all {adv.} (also: completely, totally, entirely, hopelessly)

kompletnie {adv.}

Mathematical, general and indiscriminate increases are of no use at all.

Matematyczne, ogólne i masowe podwyżki są kompletnie nieprzydatne.

This is the official dogma, the one that we all take to be true, and it's all false.

Taki jest panujący dogmat, który wszyscy uznajemy za prawdziwy, ale on jest kompletnie fałszywy.

All of this happened under the noses of the ECB, with interest rates that were totally inappropriate.

Wszystko to stało się pod nosem EBC, przy kompletnie nieodpowiednich stopach procentowych.

The implementing provisions are not yet known and so the lines of the national policy are not at all clear.

Postanowienia wykonawcze nie są jeszcze znane, tak więc wytyczne polityki krajowej są kompletnie niejasne.

It just completely warps and distorts egos, and it creates all these unmanageable expectations about performance.

To kompletnie wypacza ego, i powoduje te wszystkie niewykonalne oczekiwania względem sztuki.

all-

all- (also: pan-)

What was the biggest selling drug of all time when it was introduced a few years ago?

Jaki był najlepiej sprzedający się lek wszech czasów, który wprowadzono parę lat temu?

"World of Warcraft" is one of the most successful games of all time.

„World of Warcraft” jest jedną z najpopularniejszych gier wszech czasów.

What I am about to do is to read the wise wisdom of all his words that he has thought out and put on paper.

Zamierzam jednakże odczytać ze wszech miar trafne osądy sprawozdawcy, które przemyślał i przelał na papier.

Sweden is a medium-sized country in the European Union and we should view that as a positive thing in all respects.

Szwecja jest w Unii Europejskiej krajem średniej wielkości i powinniśmy uważać to za ze wszech miar pozytywne.

And every heave-offering of all the holy things of the children of Israel, which they present unto the priest, shall be his.

Każda też ofiara podnoszenia ze wszech rzeczy poświęconych od synów Izraelskich, którą przyniosą do kapłana, jemu się dostanie.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "all":

 

Similar translations

Similar translations for "all" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "all" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Is God just another name for the universe, with no independent existence at all?

Czy Bóg jest po prostu jednym z imion wszechświata, nie istniejącym niezależnie?

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.

Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

Firstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.

Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.

The second is decentralisation and equal opportunities for all minorities there.

Drugi to decentralizacja i równość szans dla wszystkich tamtejszych mniejszości.

Go to your profile to manage all your +1’s and toggle the display the +1’s tab.

Odwiedź swój profil, aby włączyć lub wyłączyć tę kartę oraz zarządzać swoimi +1.

I mean, here we're blowing wings off but the wing motor keeps all the way down.

Patrzcie, odstrzeliwujemy im skrzydła, ale zachowują ich ruch aż do samej ziemi.

And that kind of fight has gone on back and forth in architecture all the time.

I taka batalia toczyła się nieustannie w tę i z powrotem w świecie architektury.

And the cycle continues; as we all know, Britney has loomed pretty large lately.

I tak to się ciągnie -- jak wiadomo, ostatnio bardzo dużo słyszy się o Britney.

When you're a guy talking to a girl like her, you're going for all the marbles.

Kiedy chłopak rozmawia z dziewczyną taką jak ona, próbuje się tylko przypodobać.

Do you believe the people who tell you that all we need to do is to spend money?

Czy wierzycie, że wystarcza pieniądze? ~~~ Czy wierzycie, że wystarczą pieniądze?

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania

These criminal acts concern believers of all religions, particularly Christians.

Te czyny przestępcze dotyczą wyznawców wszystkich religii, zwłaszcza chrześcijan.

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.

Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

Barbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.

Barbarzyńskie siły islamu prowadzą totalną wojnę przeciw zachodniej cywilizacji.

First of all, the set targets are too ambitious and could be counterproductive.

Przede wszystkim cele są zbyt ambitne i skutek może być odwrotny do zamierzonego.

If that is the case, it is arguable whether we need a selection process at all.

Jeśli tak ma być, to pytanie brzmi, czy w ogóle potrzebny jest proces selekcji.

Personally, I will be thinking of all the prisoners rotting in Chinese prisons.

Osobiście będę myślał o wszystkich więźniach gnijących w chińskich więzieniach.

The European Parliament will be fully informed at all stages of this procedure.

Parlament Europejski będzie w pełni informowany na każdym etapie tej procedury.

The withdrawal of Israeli troops from all the occupied Palestinian territories!

wycofania wojsk izraelskich ze wszystkich okupowanych terytoriów palestyńskich!

This would really make life easier for all the farms within the European Union.

Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.
 

Forum results

"all" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the Chinese-English dictionary.