Search for the most beautiful word
channel connector
okapi

VOTE NOW

English-Polish translation for "all"

 

"all" Polish translation

Results: 1-51 of 11837

all {pronoun}

all {pron.}

wszystkie {pron.}

Globalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.

Lecz globalizacja ma mniejszy lub większy wpływ na wszystkie działania człowieka.

All ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.

Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.

At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.

Wniesiona poprawka pozwala przynajmniej uwzględnić wszystkie przewidywane wyjątki.

All thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.

Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.

Click the Windows Start button, click All Programs, and then click Windows Update.

W systemie Windows kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update.

all {pron.} (also: everybody, the whole (kit and) caboodle, one and all)

wszyscy {pron.}

Only public discussion can tease out those values that are common to all of us.

Jedynie w drodze debaty publicznej można wyłonić wartości, które wszyscy uznajemy.

I think we are all agreed that the common fisheries policy is in need of reform.

Sądzę, że wszyscy się zgadzamy, że wspólna polityka rybołówstwa wymaga reform.

We are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.

Jesteśmy zaskoczeni, gdy wszyscy ludzie w krajach Maghrebu, chcą się tu przenieść.

I think that all the Members present are ready and willing to debate this matter.

Myślę, że wszyscy obecni posłowie są gotowi i chętni przedyskutować tę sprawę.

Let us all help to raise the EU flag in the whole of Cyprus as soon as possible.

Pomóżmy wszyscy podnieść flagę UE na całym Cyprze najszybciej, jak to możliwe.

all {pron.} (also: everything)

wszystko {pron.}

An in-dwelling compassionate presence, underpinning and sustaining all things.

Zamieszkująca tutaj współczująca obecność, podpierająca i podtrzymująca wszystko.

However, currently, these are all under serious threat with the present regime.

Jednakże obecnie, przy aktualnym reżimie, wszystko to jest poważnie zagrożone.

The problem is that, today, this is all still in the realm of the theoretical.

Problem polega na tym, że obecnie wszystko to jest jeszcze w dziedzinie teorii.

All this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.

Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.

The essentials were all there -- all the things that make these machines run.

Podstawowe elementy już istniały – – wszystko, co umożliwia działanie tych maszyn.

all {pron.}

wszystek {pron.}

Pharaoh king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people;

Faraona też, króla Egipskiego, i sług jego, i książąt jego, i wszystek lud jego;

And all the people brought every man his ox with him that night, and slew them there.

I przywiedli wszystek lud, każdy wołu swego w ręce swej w nocy, i bito je tam.

And all the elders and all the people said unto him, Hearken thou not, neither consent.

I rzekli do niego oni wszyscy starsi, i wszystek lud: Nie słuchaj ani przyzwalaj.

And all the people heard when the king gave all the captains charge concerning Absalom.

A wszystek lud słyszł, gdy przykazywał król wszystkim hetmanom o Absalomie.

And they blew the trumpet; and all the people said, [Long] live king Solomon.

Potem trąbili w trąbę, i zakrzyknął wszystek lud: Niech żyje król Salomon

all {pron.} (also: whole)

calutki {pron.} [dim.]

all {pron.} (also: whole)

caluśki {pron.} [dim.]

all {pron.} (also: whole)

calusieńki {pron.} [dim.]

all {pron.} (also: whole)

caluteńki {pron.} [dim.]

all {adjective}

all {adj.} (also: entire, whole, complete, full)

cały {adj. m}

Slowly draw back all the solution through the vial adapter into the syringe.

Powoli wciągnąć cały roztwór, przez nasadkę fiolki, z powrotem do strzykawki.

You try to just tap your ball in and it slides all the way across the green.

Spróbuj delikatnie puknąć piłkę do dołka a ona się prześlizgnie przez cały green.

In fact, we're probably forming these microscopic cancers all the time in our body.

W rzeczywistości, w naszych ciałach powstają takie mikroskopijne nowotwory cały czas.

You have seen what has happened all day with the agenda and it is not satisfactory.

Widzieli Państwo co działo się z porządkiem dziennym przez cały dzień i to niedobrze.

And gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.

Gracze chcą pracować ciężko przez cały czas – jeśli dostaną właściwą pracę.

all {adj.} (also: every, every kind of)

wszelki {adj. m}

And all winged creeping things are unclean unto you: they shall not be eaten.

Wszelki też płaz skrzydlasty nieczysty wam będzie, jeść go nie będziecie.

Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?

Czy powinniśmy na wszelki wypadek zniszczyć wszystkie analogiczne konstrukcje w UE?

Thou hast taken away all thy wrath; Thou hast turned [thyself] from the fierceness of thine anger.

Odpuściłeś nieprawość ludu twojego, pokryłeś wszelki grzech ich.

Winston Churchill said if you have 10 000 regulations you destroy all respect for the law.

Winston Churchill powiedział, że jeśli masz 10 000 uregulowań to niszczysz wszelki szacunek dla prawa.

All the bad means from the past were dusted down, this time to break any opposition to progress.

Odkurzono wszystkie niewłaściwe sposoby działania, tym razem po to, by zdusić wszelki sprzeciw wobec postępu.

all {adj.} (also: every kind of, any or all sort of)

wszelaki {adj. m}

Who is this that cometh up from the wilderness Like pillars of smoke, Perfumed with myrrh and frankincense, With all powders of the merchant?

Któraż to jest, co występuje z puszczy jako słuoy dymu, okurzona będąc myrrą i kadzidłem droższem nad wszelaki proszek aptekarski?

And God is able to make all grace abound unto you; that ye, having always all sufficiency in everything, may abound unto every good work:

A mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkiem zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu,

all {adverb}

all {adv.} (also: absolutely, altogether, quite, utterly)

całkowicie {adv.}

You turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.

Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.

And of course fences around the world are all Cartesian, all strictly linear.

Oczywiście wszędzie na świecie ogrodzenia są kartezjańskie, całkowicie liniowe.

Transfer diluent from syringe to the vial by pushing the plunger in all the way 5.

Przenieść rozcieńczalnik ze strzykawki do fiolki wciskając całkowicie tłok.

Three people have been injured and the UN has decided to shut down all its operations.

Trzy osoby odniosły rany, a ONZ postanowiła całkowicie zawiesić swoją działalność.

And everything about Wikipedia is managed by virtually an all-volunteer staff.

Wszystko w Wikipedii jest zarządzane przez zespół całkowicie ochotniczy.

all {adv.} (also: altogether, quite, utterly, at all)

zupełnie {adv.}

Objectives, strategy, method, financing - it all requires a totally new approach.

Cele, strategia, metoda, finansowanie - to wszystko wymaga zupełnie nowego podejścia.

This shows the level of intelligence which this man has, in other words, none at all.

Pokazuje to poziom inteligencji tego człowieka, który jest zupełnie zerowy.

The report which remained after all the voting, however, was completely different.

Wersja sprawozdania, która obowiązuje od czasu głosowania, jest jednak zupełnie inna.

And that is a very different optimization scheme, a very different strategy for all of us.

A to zupełnie inny system optymizacji, zupełnie inna strategia dla każdego z nas.

All in all, we can live with the Constitution in its present form – and do so fairly well.

Koniec końców zupełnie dobrze możemy funkcjonować z obecną konstytucją.

all {adv.} (also: altogether, completely, entirely, fairly)

całkiem {adv.}

I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.

To znaczy, jeśli powierzchownie patrzy się na dzieci, wydają się całkiem bezużyteczne.

Remember when this blue box was all alone, leading the world, living its own life.

Kiedyś to niebieskie pudełko było całkiem samotne, przewodziło światu, żyło własnym życiem.

In this software, we access about 500 variables from all the countries quite easily.

W tym oprogramowaniu mamy całkiem łatwy dostęp do około 500 zmiennych ze wszystkich krajów.

Americans spent, in 2001 -- 11 percent of all pesticide use was done on lawns.

Tylko bogaci mogli utrzymać te zielone pustynie: są całkiem jałowe.

And pretty soon it's going to be possible to avoid virtually all genetic diseases in that way.

A całkiem niedługo będzie można uniknąć w ten sposób wszystkich chorób genetycznych.

all {adv.} (also: completely, totally, entirely, hopelessly)

kompletnie {adv.}

This is the official dogma, the one that we all take to be true, and it's all false.

Taki jest panujący dogmat, który wszyscy uznajemy za prawdziwy, ale on jest kompletnie fałszywy.

All of this happened under the noses of the ECB, with interest rates that were totally inappropriate.

Wszystko to stało się pod nosem EBC, przy kompletnie nieodpowiednich stopach procentowych.

The implementing provisions are not yet known and so the lines of the national policy are not at all clear.

Postanowienia wykonawcze nie są jeszcze znane, tak więc wytyczne polityki krajowej są kompletnie niejasne.

It just completely warps and distorts egos, and it creates all these unmanageable expectations about performance.

To kompletnie wypacza ego, i powoduje te wszystkie niewykonalne oczekiwania względem sztuki.

And that doesn't make any sense at all, because we don't know of any dinosaurs that gain teeth as they get older.

A to jest kompletnie bez sensu, bo nic nie wiemy o żadnych dinozaurach, które z wiekiem zyskują zęby.

all-

all- (prefix)

wszech- (prefiks)

"World of Warcraft" is one of the most successful games of all time.

„World of Warcraft” jest jedną z najpopularniejszych gier wszech czasów.

What I am about to do is to read the wise wisdom of all his words that he has thought out and put on paper.

Zamierzam jednakże odczytać ze wszech miar trafne osądy sprawozdawcy, które przemyślał i przelał na papier.

Sweden is a medium-sized country in the European Union and we should view that as a positive thing in all respects.

Szwecja jest w Unii Europejskiej krajem średniej wielkości i powinniśmy uważać to za ze wszech miar pozytywne.

Mahatma Gandhi, one of the greatest civil fighters of all time, said, "Be the change you wish to see in the world."

Mahatma Gandhi, jeden z największych cywilnych wojowników wszech czasów powiedział: "Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie."

And Hofmann is a Polish pianist and composer of the late 19th century, and he's widely considered one of the greatest pianists of all time.

Hofmann to polski pianista i kompozytor z końca 19-tego wieku, uważany za jednego z najlepszych pianistów wszech czasów.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "all":

 

Similar translations

Similar translations for "all" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "all" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.

Ostatecznie dominującą zasadą pozostanie sprzedaż przydziałów emisji na aukcji.

What are Parliament's legislative work and the Commission's proposals all about?

O co chodzi w pracach legislacyjnych naszego Parlamentu i w propozycjach Komisji?

However, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?

Czy jednak powtarzanie tych apeli nie powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym?

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania

You cannot have 27 different systems that are all the best all at the same time.

Nie może istnieć jednocześnie 27 różnych systemów, z których każdy jest najlepszy.

A single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.

Wspólna polityka rolna dla 27 państw członkowskich jest równie nieodpowiednia.

First of all, we must intensify research, as I already said in my introduction.

Po pierwsze, jak już powiedziałem we wprowadzeniu, musimy zintensyfikować badania.

First of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.

Po pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.

First of all there is the position of Almadén that the Commissioner referred to.

Pierwsza z nich dotyczy znaczenia okręgu Almadén, o którym mówił pan komisarz.

For all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.

Pomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.

His report clearly rejects, therefore, all attempts to renationalise this policy.

Stanowczo odrzuca próby ponownego sprowadzenia tej polityki na poziom krajowy.

Your communication last week contained absolutely no mention at all of this issue.

W waszym zeszłotygodniowym komunikacie nie wspominacie o tej kwestii ani słowem.

Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.

Każdy z tych mechanizmów może składać się na działanie terapeutyczne interferonu.

Oh that my vexation were but weighed, And all my calamity laid in the balances!

O gdyby pilnie zważono narzekanie moje, a biedę moję pospołu na wagę włożono,!

I thank Parliament for all the support it will be able to give on this matter.

Sądzę, że Parlament udzieli w tej sprawie wsparcia na miarę swoich możliwości.

After all, in his opinion, what further action is needed in the way of prevention?

Ostatecznie jakie dalsze działania zapobiegawcza, jego zdaniem, należałoby podjąć?

And Nathan said unto David, Do all that is in thy heart; for God is with thee.

I rzekł Natan do Dawida: Cokolwiek jest w sercu twem, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą.

I should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.

Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.

There's a piece that I recently developed which was all about that, a moment.

Jest pewna sztuczka, którą opracowałem specjalnie po to, aby zobrazować chwilę.

First of all, I welcome the declaration establishing a European Maritime Day.

Po pierwsze z zadowoleniem przyjmuję deklarację obchodów europejskich dni morza.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the English-Esperanto dictionary.