How to write a letter in Polish

English-Polish translation for "ammonia"

 

"ammonia" Polish translation

Results: 1-22 of 33

ammonia {noun}

ammonia {noun} [chem.]

amoniak {m} [chem.]

One has a working fluid, water and ammonia, and the other is a condenser.

Jedna zawiera wodę i amoniak--pod ciśnieniem, a druga jest kondensatorem.

If the enzyme is not present, ammonia cannot be broken down and it builds up in the blood.

Gdy enzym ten nie występuje, amoniak nie ulega rozkładowi i gromadzi się we krwi.

The ammonia evaporates and it re-condenses in the other side.

Amoniak paruje i skrapla się z drugiej strony. ~~~ Schładza się wtedy do temp.

This enzyme normally helps to break down ammonia.

W normalnych warunkach enzym ten pomaga rozkładać amoniak.

Ammonia which is produced as described above by the bacterial hydrolysis is included into the metabolism as NH4+.

Amoniak wytworzony w wyniku hydrolizy bakteryjnej, jak opisano powyżej, jest włączany do procesów metabolicznych jako NH4+.

ammonia {noun} (also: ammonia solution, ammonium hydroxide, ammonia water, ammoniacal liquor)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "ammonia":

 

Similar translations

Similar translations for "ammonia" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "ammonia" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In most patients, ammonia levels were brought back to normal after Carbaglu treatment.

U większości pacjentów po leczeniu preparatem Carbaglu poziom amoniaku wracał do normy.

Ammonaps is used to reduce levels of ammonia and glutamine in the blood.

Ammonaps stosuje się w celu zmniejszenia poziomów amoniaku i glutaminy we krwi.

In a comatose child, start with a dose of 100 to 250 mg/ kg/ day and measure ammonia plasma

u dzieci w stanie śpiączki należy rozpocząć od podawania dawki 100 do 250 mg/ kg mc. / dobę i

We proved that most of the ammonia refrigeration tables are wrong.

Udowodniliśmy, że większość tabeli chłodzenia amoniaku jest błędna.

More frequent monitoring of plasma ammonia levels is advised when these medications have to be used.

W przypadku stosowania tych leków zaleca się częstsze monitorowanie stężenia amoniaku w osoczu krwi.

Therapeutic monitoring Plasma levels of ammonia and amino acids should be maintained within normal limits.

Monitorowanie leczenia Stężenia amoniaku i aminokwasów w osoczu powinny być utrzymywane w granicach normy.

The dose should be adjusted individually in order to maintain normal ammonia plasma levels.

Konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki leku w celu utrzymania normalnego stężenia amoniaku w osoczu.

Your doctor will determine the dose suitable to you in order to maintain normal ammonia levels in your blood.

Lekarz prowadzący wyznaczy dawkę indywidualną odpowiednią do utrzymania normalnego stężenia amoniaku we krwi.

Ammonia phosphate, for instance, has increased from EUR 181 per tonne to EUR 800 per tonne in wholesale markets.

Na przykład cena fosforanu amonowego na rynkach hurtowych zwiększyła się z kwoty 181 EUR do 800 EUR za tonę.

Patients with severe complete NAGS deficiency rapidly develop high levels of ammonia in the blood soon after birth.

U pacjentów z ciężkim, całkowitym niedoborem NAGS wkrótce po urodzeniu szybko narasta poziom amoniaku we krwi.

Corticosteroids may cause the breakdown of body protein and thus increase plasma ammonia levels.

Kortykosteroidy mogą powodować rozkład białek strukturalnych, a tym samym zwiększenie stężenia amoniaku w osoczu krwi.

They are also organic compounds in which one or more of the hydrogens in ammonia is replaced with a more complex group.

To związki organiczne, w których jeden lub więcej wodorów w amoniaku zastąpionych jest przez bardziej złożony związek.

The orally applied 13C-urea is metabolised to carbon dioxide and ammonia or is integrated into the body’s own urea cycle.

Przyjęty doustnie mocznik 13C jest metabolizowany do dwutlenku węgla i amoniaku lub włączany we własny cykl mocznikowy organizmu.

The orally applied 13C-urea is metabolised to carbon dioxide and ammonia or is integrated into the body's own urea cycle.

Przyjęty doustnie mocznik 13C jest metabolizowany do dwutlenku węgla i amoniaku lub włączany we własny cykl mocznikowy organizmu.

Because using ammonia you get hugely high pressures if you heated them wrong.

urządzenie wybuchało, ponieważ przy pracy z amoniakiem osiąga się bardzo wysokie ciśnienie, jeśli jest on nieodpowiednio podgrzewany.

It should then be adjusted individually in order to maintain normal ammonia plasma levels (see section 4.4).

Następnie wielkość dawki powinna być dostosowana indywidualnie w celu utrzymania prawidłowego stężenia amoniaku w osoczu (patrz punkt 4. 4).

Other things studied were the number of hyperammonaemic episodes, cognitive (intelligence) development, growth, and blood ammonia and glutamine levels.

Badano również liczbę epizodów hiperamonowych, rozwój kognitywny (inteligencję), wzrost oraz poziomy amoniaku i glutaminy we krwi.

Nitrogen waste, in the form of ammonia, is especially toxic for the brain and leads, in severe cases, to reduced levels of consciousness and to coma.

Produkty przemiany azotu, w postaci amoniaku, są szczególnie toksyczne dla mózgu i powodują, w ciężkich przypadkach, zaburzenia świadomości i śpiączkę.

The dose should then be adjusted to maintain normal blood ammonia levels: the daily doses usually range from 10 to 100 mg/ kg.

Następnie należy dostosować dawkę w taki sposób, aby utrzymać prawidłowy poziom amoniaku we krwi: zakres dawek dobowych wynosi zazwyczaj 10- 100 mg/ kg.

Plasma levels of ammonia, arginine, essential amino acids (especially branched chain amino acids), carnitine and serum proteins should be maintained within normal limits.

Stężenia amoniaku, argininy, niezbędnych aminokwasów (zwłaszcza aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach), karnityny oraz białek w osoczu krwi powinny być prawidłowe.
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

amidships · amidst · amine · Amish · amiss · amitriptyline · amity · Amman · ammeter · ammo · ammonia · ammoniac · ammonite · ammonium · ammunition · amnesia · amnesiac · amnesty · amnion · amniotic · amoeba

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.