Search for the most beautiful word
glimpses
volitive

VOTE NOW

English-Polish translation for "amoxicillin"

 

"amoxicillin" Polish translation

Results: 1-21 of 28

amoxicillin {noun}

amoxicillin {noun} [med.]

amoksycylina {f} [med.]

Amoxicillin is active against susceptible Gram positive and Gram negative bacteria.

Amoksycylina działa na wrażliwe bakterie gramdodatnie i gramujemne.

After intramuscular administration amoxicillin is well absorbed and distributed in the tissues.

Amoksycylina podana domięśniowo jest dobrze wchłaniania i rozprowadzana w tkankach.

30 mg Agopton together with 250-500 mg clarithromycin and 1000 mg amoxicillin

Agopton 30 mg z klarytromycyną 250- 500 mg i amoksycyliną 1000 mg

Amoxicillin is susceptible to breakdown by ß-lactamases produced by some bacterial strains.

Amoksycylina jest podatna na rozłożenie przez betalaktamazy wytwarzane przez niektóre szczepy bakteryjne.

Suramox 15 % LA, suspension for injection Amoxicillin

Suramox 15 % LA, zawiesina do wstrzykiwań Amoksycylina
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "amoxicillin":

 

Context sentences

Context sentences for "amoxicillin" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Inappropriate use of the product may increase the prevalence of bacteria resistant to amoxicillin.

Nieprawidłowe stosowanie produktu może zwiększyć występowanie bakterii opornych na amoksycylinę.

Do not use in case of known resistance to amoxicillin.

Nie stosować w przypadku znanej oporności na amoksycylinę.

Do not use in case of known resistance to amoxicillin

Nie stosować w przypadku znanej oporności na amoksycylinę.

mg amoxicillin/ kg bw (equivalent to 1ml/ 10 kg)

mg amoksycyliny/ kg masy ciała (równowartość 1ml/ 10 kg)

The main elimination route of amoxicillin is via urine.

Główną drogą wydalania amoksycyliny jest mocz.

Available data support the use of lansoprazole-amoxicillin-clarithromycin as a first-line treatment.

Dostępne dane stanowią poparcie dla podstawowego leczenia z podaniem lansoprazolu- amoksycykliny - klarytromycyny.

Suramox 15 % LA, suspension for injection Amoxicillin

Suramox 15 % LA, zawiesina do wstrzykiwań.

Introduction Suramox 15 % LA contains amoxicillin which is a beta lactam antibiotic belonging to the group of penicillins.

Wprowadzenie Suramox 15 % LA zawiera amoksycylinę, która jest antybiotykiem beta- laktamowym z grupy penicylin.

Decelerates uptake of amoxicillin

Spowolnione wchłanianie amoksycyliny

Benefit/ Risk considerations Available data support the use of lansoprazole-amoxicillin-clarithromycin as a first-line treatment.

Raportu Konsensusowego 3- 2005 z Maastricht, zalecana jest dawka 500 mg klarytromycyny dwa razy dziennie.

Benefit/ Risk considerations Available data support the use of lansoprazole-amoxicillin-clarithromycin as a first-line treatment.

Dostępne dane stanowią poparcie dla podstawowego leczenia z podaniem lanzoprazolu - amoksycykliny- klarytromycyny.

In case of clarithromycin resistance, or treatment failure, the combination of lansoprazole-amoxicillin-

Jednakże, aby uniknąć niepowodzenia leczenia, należy wziąć pod uwagę lokalne wzorce odporności antybakteryjnej oraz lokalne wytyczne.

Administer 15 mg amoxicillin (as trihydrate) per kg bodyweight equivalent to 1 ml per 10 kg, twice at 48 hours interval.

Bydło i świnie: dwukrotnie w odstępnie 48 godzin podawać dawkę 15 mg amoksycyliny (jako trójwodzianu) na kilogram masy ciała, co odpowiada 1 ml na 10 kg.

All samples were analysed for amoxicillin concentrations using a validated HPLC-MS/ MS method with a limit of quantification of 25µg/ kg for all tissues.

Stężenie amoksycyliny we wszystkich próbkach oznaczano z wykorzystaniem zwalidowanej metody HPLC- MS/ MS z limitem oznaczalności 25µg/ kg (wszystkie tkanki).

In these studies, the effects of Ibaflin were compared with those of other antibiotics (marbofloxacin, enrofloxacin or amoxicillin/ clavulanic acid).

W badaniach tych porównywano efekt działania preparatu Ibaflin oraz innych antybiotyków (marbofloksacyny, enrofloksacyny lub amoksycyliny / kwasu klawulanowego).

All samples were analysed for amoxicillin concentrations using an HPLC-UV method with a claimed limit of quantification of 25µg/ kg for all tissues.

Wszystkie próbki analizowano pod kątem stężenia amoksycyliny przy użyciu metody HPLC- UV po przyjęciu granicy oznaczalności rzędu 25µg/ kg dla wszystkich tkanek.

Studies performed in laboratory animals (rat, rabbit), did not show a teratogenic, embryotoxic or maternotoxic effect of amoxicillin.

Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych (szczurach, królikach) nie wykazały teratogennego, embriotoksycznego lub toksycznego dla matki działania amoksycyliny.

In both species the product is administered intramuscularly at a dose rate of 15 mg amoxicillin/ kg bw (equivalent to 1 ml of Suramox 15 % LA / 10 kg bw) twice at 48 hours interval.

U obu gatunków lek podaje się domięśniowo w dawce 15 mg amoksycyliny/ kg masy ciała (co odpowiada 1 ml preparatu Suramox 15 % LA/ 10 kg m. c.) dwukrotnie w odstępie 48 godzin.

After a single intramuscular administration of the product at 15 mg/ kg to cattle, mean amoxicillin plasma peak concentration of 2.93µg/ ml is reached 1.64 hours after dosing.

Maksymalne stężenie amoksycyliny w surowicy po pojedynczej aplikacji domięśniowej produktu bydłu w dawce 15 mg/ kg, wyniosło 2, 93µg/ ml i wystąpiło w ciągu 1, 64 godz. po aplikacji.

The bactericidal effect of amoxicillin is neutralised by simultaneous use of bacteriostatic acting pharmaceuticals (macrolides, sulphonamides and tetracyclines).

Bakteriobójcze działanie amoksycyliny ulega neutralizacji przy jednoczesnym stosowaniu środków farmaceutycznych o działaniu bakteriostatycznym (makrolidów, sulfonamidów i tetracyklin).
 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

amonia · amoral · amorous · amorousness · amorphous · amortization · amortizement · amount · amounts · amour · amoxicillin · amp · ampacity · amperage · ampere · ampere-second · ampersand · amphetamine · amphibia · amphibian · amphibious

More in the Norwegian-English dictionary.