Summary

Our team was informed that the translation for "be kind to" is missing.

How to write a CV in Polish

English-Polish translation for "be kind to"

Translation

"be kind to" Polish translation

 

Similar translations

Similar translations for "be kind to" in Polish

 

Context sentences

Context sentences for "be kind to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Pension schemes have not been kind to them.

Systemy emerytalne nie są dla nich przyjazne.

And they spake unto him, saying, If thou be kind to this people, and please them, and speak good words to them, then they will be thy servants for ever.

Którzy mu odpowiedzieli, mówiąc: Jeźli dziś powolny będziesz ludowi temu, a uczynisz im kwoli, i będziesz mówił do nich słowa łagodne, będą sługami twymi po wszystkie dni.

Nature has been kind to the country, from the beautiful coastline to the natural Bay of Kotor and the Durmitor mountain massif which is on UNESCO's World Heritage List.

Przyroda szczodrze obdarzyła tej kraj, poczynając od pięknego wybrzeża po naturalną Zatokę Kotoru i masyw górski Durmitor, uwzględniony na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.

In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.

Tak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.

As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.

Jak słyszeliśmy wcześniej, ruch jest bardzo ważny w tego rodzaju żywych systemach.

This is not the kind of Franco-German engine we expect in our part of Europe.

Nie takiego motoru francusko - niemieckiego oczekujemy w naszej części Europy.

I'm like, are all the girls going to be kind and merciful and the guys all strong?

Myślę sobie, czy wszystkie dziewczyny będą miłe i litościwe, a wszyscy faceci silni?

not premeditation but grace, a kind of being in the world spontaneously, with grace.

nie obmyślania a wdzięku, takiego spontanicznego bycia w świecie z wdziękiem.

This is a courtyard in Europe, and a mixture of 124 different kinds of play.

Tutaj widzimy europejski dziedziniec, i mieszankę 124 różnych rodzajów zabawy.

It's embedded in society in a different kind of way to what is the case in the West.

Jest ono inaczej zakorzenione w społeczeństwie niż ma to miejsce na Zachodzie.

And the concept is to create a kind of onion, a kind of structure in layers.

Pomysł polega na storzeniu rodzaju cebuli, struktury składającej się z warstw.

A new kind of refugee is set to emerge with the onset of extreme climate conditions.

Wraz z początkiem skrajnych warunków klimatycznych pojawia się nowy rodzaj uchodźcy.

What makes me optimistic is that in spite of everything we have a kind of consensus.

Optymizmem napawa mnie, że pomimo rozbieżności zdań osiągnęliśmy jednak konsensus.

Rats have been used since the '50s last century, in all kinds of experiments.

Szczury były używane od lat '50 ubiegłego wieku w rozmaitych eksperymentach.

It is precisely in large companies that the worst kinds of animal abuse take place.

Właśnie w dużych firmach dochodzi do największych wynaturzeń w traktowaniu zwierząt.

This is a kind of hacker's manual, and it's written in Chinese and English.

To coś w rodzaju instrukcji obsługi dla hackerów, w języku chińskim i angielskim.

Really what I'm talking about here is trying to create a kind of artificial life.

Tak naprawdę mówię tutaj o próbie tworzenia swego rodzaju sztucznego życia.

There are two kinds of responses that we make to this sort of general dissatisfaction.

Są dwa rodzaje reakcji, które okazujemy w odpowiedzi na tego rodzaju niezadowolenie.

It is this kind of cooperation that I consider necessary to solve European problems.

To właśnie ten rodzaj współpracy uważam za konieczny dla rozwiązania problemów Europy.

But there's been a lot of debate in Tunisia about how to handle this kind of problem.

Ale w Tunezji toczy się żywa debata na temat sposobu poradzenia sobie z tym problemem.
 

Forum results

"be kind to" translation - forum results

 

Suggest new English-Polish translation

You can add your own English to Polish translation suggestion to the dictionary by using the English and Polish word submission fields below. You can also add information such as slang, region, grammar and subject area.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous

Similar words

BBL · BBQ · BBS · BC · BCC · BCD · BCE · BCG · bdls · BE · be-kind-to · beach · beachcomber · beaches · beachfront · beachgoer · beacon · beacons · bead · bead-roll · beading

In the English-Portuguese dictionary you will find more translations.